Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen Goeree-Overflakkee

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat de Wet inburgering de gemeente verplicht om invulling te geven aan de maatschappelijke begeleiding van de inburgeringsplichtige;

dat het gewenst is om daartoe nadere regels vast te stellen met daarin opgenomen de doelstellingen en de nadere voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Goeree-Overflakkee 2015;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  basisdienstverlening: het verzorgen een spreekuur/infopunt inburgeringsplichtigen in de gemeente, juridische begeleiding, gezinshereniging, publieksvoorlichting, belangenbehartiging en samenwerking met relevante (maatschappelijke) partijen die een bijdrage (kunnen) leveren aan de integratie en participatie van statushouders;

 • -

  financiële zelfredzaam: situatie waarin iemand in staat is weloverwogen keuzes te maken, zodanig dat de financiën in balans zijn op zowel de korte als op de lange termijn;

 • -

  huisvestingstaakstelling: het aantal te huisvesten statushouders binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, halfjaarlijks opgelegd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • -

  inburgering: de eerste fase van integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt verwacht dat inburgeringsplichtigen de nodige stappen zetten om een volwaardige plaats in de samenleving te kunnen verwerven;

 • -

  inburgeringsplicht: inburgeringsplicht zoals bedoeld in artikel 7 van de wet;

 • -

  inburgeringsplichtige: inburgeringsplichtige zoals bedoeld in artikel 3 van de wet;

 • -

  instelling: een organisatie met volledige rechtsbevoegdheid, die werkzaamheden verricht die zich specifiek richten op het ondersteunen en begeleiden van inburgeringsplichtigen;

 • -

  maatschappelijke begeleiding: de begeleiding voor de inburgeringsplichtigen die zich voor het eerst zelfstandig vestigen in de gemeente en meetellen voor de opgelegde taakstelling;

 • -

  participatieverklaringstraject: verplicht traject bedoeld om de inburgeringsplichtigen te wijzen op de rechten, plichten, fundamentele waarden en de participatieverplichting in de Nederlandse samenleving;

 • -

  (preventieve) ouderschapsondersteuning: ondersteuning aan inburgeraars bij het begrijpen van mogelijke opvoedvraagstukken en psychosociale problemen van hun kinderen in Nederland en het verbeteren van de toegang tot de reguliere (psychosociale) zorg voor vluchtelingenkinderen en gezinnen;

 • -

  verordening: Algemene subsidieverordening gemeente Goeree-Overflakkee 2015;

 • -

  wet: Wet inburgering 2021.

Artikel 2 Doel van de subsidie

Het doel van de regeling is te bevorderen dat:

 • a.

  de inburgeringsplichtige deskundige maatschappelijke begeleiding ontvangt die hij nodig heeft om zijn integratie te bevorderen;

 • b.

  de inburgeringsplichtige gedurende het begeleidingstraject wegwijs is in Nederland en in staat is om met zijn eigen fysieke, psychische en intellectuele mogelijkheden zijn eigen zaken te regelen of hiervoor hulp kan vragen bij de juiste instanties.

Artikel 3 Subsidiegerechtigde

 • 1. In aanmerking voor subsidie komt een professionele instelling die aantoonbare ervaring heeft met het ondersteunen en begeleiden van inburgeringsplichtigen.

 • 2. De werkzaamheden binnen de instelling worden verricht door professionele krachten die daarbij worden ondersteund door vrijwilligers.

 • 3. De subsidie wordt alleen verleend aan die instelling die in staat is om alle in artikel 4 van deze regeling genoemde activiteiten in totaliteit uit te voeren.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  het aanbieden en up-to-date houden van een infopunt/spreekuur voor inburgeringsplichtigen;

 • b.

  het bieden van juridische begeleiding aan de inburgeringsplichtigen, al dan niet bij gezinshereniging;

 • c.

  knelpunten signaleren, publieksvoorlichting geven, belangen van de doelgroep behartigen en samenwerken met relevante (maatschappelijke) partijen die een bijdrage (kunnen) leveren aan integratie en participatie van inburgeringsplichtigen;

 • d.

  maatschappelijke begeleiding bieden, zoals bedoeld in artikel 18 van de wet en artikel 5.1 van het Besluit inburgering, aan inburgeringsplichtigen;

 • e.

  het bieden van activiteiten ter verkrijging van het participatieverklaringstraject;

 • f.

  het bieden van ondersteuning ter verkrijging van financiële zelfredzaamheid; of

 • g.

  het bieden van preventieve ouderschapsondersteuning aan (ex-)inburgeringsplichtigen met kinderen.

Artikel 5 Hoogte en looptijd subsidie

 • 1. Voor activiteiten zoals beschreven in artikel 4, onder a, b, c en d, wordt de hoogte van de subsidie gebaseerd op een vast bedrag voor basisdienstverlening.

 • 2. Voor activiteiten zoals beschreven in artikel 4, onder e en f, wordt de hoogte van de subsidie gebaseerd op een vast bedrag per inburgeringsplichtige die in de gemeente Goeree-Overflakkee wordt gehuisvest in het kader van de taakstelling.

 • 3. Voor activiteiten zoals beschreven in artikel 4, onder g, wordt de hoogte van de subsidie gebaseerd op een vast bedrag per groepsmodule waaraan een bepaald aantal personen kan deelnemen.

 • 4. De subsidie wordt verleend voor een kalenderjaar.

Artikel 6 De aanvraag

De in artikel 18, tweede lid, onder d, van de verordening opgenomen verplichting tot het aanleveren van een meerjarenbegroting is niet van toepassing op deze subsidieregeling.

Artikel 7 Beoordeling en besluit aanvragen

 • 1. Aanvragen worden in behandeling genomen en beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Als de datum van binnenkomst geldt de datum waarop de volledige aanvraag is ontvangen.

 • 2. De subsidie wordt niet verdeeld over meerdere aanvragers, maar verleend aan de eerste aanvrager die aan alle voorwaarden voldoet.

Artikel 8 Subsidieplafond

Wanneer burgemeester en wethouders een subsidieplafond vaststellen zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de verordening, worden alle activiteiten belegd bij de eerste aanvrager die voldoet aan alle voorwaarden mits de aangevraagde subsidie het subsidieplafond niet overschrijdt.

Artikel 9 Bevoorschotting

Jaarlijks wordt in drie termijnen een voorschot van 100% van het verleende subsidiebedrag voor het betreffende kalenderjaar beschikbaar gesteld. De eerste termijn betreft het volledige bedrag van de basisdienstverlening. Het overige deel wordt in twee gelijke termijnen uitbetaald.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie weigeren voor:

 • a.

  activiteiten die zijn aangevangen voor indiening van de aanvraag;

 • b.

  kosten voor zover deze met cofinanciering kunnen worden gedekt;

 • c.

  kosten die met reeds verstrekte subsidie al (kunnen) worden gedekt.

Artikel 11 Voortgangsoverleg

Drie keer per jaar vindt tussen subsidieontvanger en de gemeentelijke beleidsafdeling overleg plaats over de voortgang van de uit te voeren activiteiten, mogelijke knelpunten en het signaleren van trends en ontwikkelingen.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

De Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding statushouders Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsrecht

Participatieverklaringstrajecten die zijn aangevangen onder de in artikel 12 genoemde regeling worden afgehandeld volgens die regeling.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld op 11 mei 2021 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Ondertekening