Regeling vervallen per 28-09-2022

Subsidieregeling Jack Mikkersfonds

Geldend van 01-06-2021 t/m 27-09-2022

Intitulé

Subsidieregeling Jack Mikkersfonds

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven:

 • Gelet op de bepalingen van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • Gelet op artikel 2, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017, waarin is bepaald dat de Algemene subsidieverordening Veldhoven 2017 van toepassing is op onder andere op het gebied van de doelen van het Jack Mikkers Fonds, zijnde innovatie, onderwijs emancipatie;

 • Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 waarin is bepaald dat het college subsidieregeling(en) vaststelt voor activiteiten welke binnen de reikwijdte van artikel 2 eerste lid, van deze verordening voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

 • Gelet op het feit dat het Jack Mikkersfonds in het leven is geroepen om initiatieven te ondersteunen op hetgebied van innovatie, onderwijs en/of participatie.

Besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

”Subsidieregeling Jack Mikkersfonds”.

Artikel 1. Doel subsidie

Subsidie op grond van deze regeling beoogt initiatieven op het gebied van innovatie, onderwijs en/of participatie te ondersteunen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening en vaststelling van subsidie door het college voor de in deze subsidieregeling bepaalde activiteiten.

Artikel 3. Algemene begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017;

College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden in Veldhoven en/of zich richten op Veldhoven, die een bijdrage leveren aan één of meer van de doelen als genoemd in artikel 1 en die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van activiteiten in Veldhoven.

Artikel 5. Subsidiecriteria

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan, in afwijking van artikel 4 van de Algemene subsidieverordening, ook worden verstrekt aan natuurlijke personen.

 • 2.

  Een, naar het oordeel van het college, redelijk deel van de kosten van het initiatief dient uit andere middelen dan vanuit de gemeentelijke subsidie, te worden gedekt.

 • 3.

  Op grond van deze regeling wordt slechts eenmalig subsidie verstrekt. De termijnen als bedoeld in artikel 7, tweede lid en artikel 8, tweede lid van de Algemene subsidieverordening zijn van toepassing.

Artikel 6. Berekeningsgrondslag

 • 1.

  De hoogte van de eenmalige subsidie wordt naar redelijkheid door het college bepaald.

 • 2.

  De eenmalige subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1.

  Het jaarlijkse subsidieplafond bedraagt € 1.000,00.

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 8. Beoordelingscommissie

Het college laat zich voor subsidieverstrekkingen op grond van deze regeling adviseren door een beoordelingscommissie.

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Jack Mikkersfonds.”

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2021.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Veldhoven