Beleidsregel financiële ondersteuning maatschappelijke organisaties corona 2021

Geldend van 01-06-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Beleidsregel financiële ondersteuning maatschappelijke organisaties corona 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

Overwegende,

dat de landelijke en regionale coronamaatregelen grote gevolgen hebben voor diverse organisaties die in de gemeente Veldhoven actief en gevestigd zijn, op het gebied van sport, welzijn en cultuur;

dat het met name gaat om gederfde inkomsten door vermindering van omzet of terugloop van activiteiten;

dat de landelijke compensatieregelingen hiervoor niet in alle gevallen toereikend zijn;

dat het bieden van ondersteuning aan maatschappelijke organisaties van belang is voor het behoud van een vitale samenleving in de gemeente Veldhoven;

dat het wenselijk is om in die gevallen deze organisaties in financiële zin te ondersteunen;

dat wij in onze vergadering van 17 november 2020 hiertoe een afwegingskader hebben vastgesteld;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende Beleidsregel financiële ondersteuning maatschappelijke organisaties corona 2021

Hoofdstuk 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Algemene begrippen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  organisatie: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die als doelstelling heeft amateursport, culturele dan wel op welzijn of maatschappelijke gerichte activiteiten aan te bieden en/of te organiseren voor inwoners van Veldhoven;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

 • c.

  omzetverlies: verschil tussen het totaal van inkomsten van de organisatie in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en het totaal van inkomsten in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019;

 • d.

  tegemoetkoming: een steunmaatregel in de vorm van:

 • Incidentele financiële bijdrage

 • De mogelijkheid om een incidentele financiële bijdrage te geven aan organisaties.

 • Cofinanciering

 • Cofinanciering verstrekken bij een regeling van een hogere overheid of andere organisatie.

 • Garantstelling of lening

 • e.

  Voorliggende voorziening: een door de Rijksoverheid, provincie of andere organisatie ontvangen tegemoetkoming in de exploitatiekosten waaronder in ieder geval de volgende regelingen vallen:

  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid;

  • Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers;

  • Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19;

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

  • een van de regelingen voor de creatieve en recreatieve sector;

  • een van de regelingen voor amateursportverenigingen.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op het aanvragen van een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 1.1 onder d van deze regeling.

Artikel 1.3 Doel

De tegemoetkoming moet bijdragen aan de vitale maatschappelijke infrastructuur van Veldhoven en de negatieve effecten van corona bestrijden voor organisaties die van maatschappelijk belang zijn voor Veldhoven.

Hoofstuk 2. VOORWAARDEN EN AANVRAAG

Artikel 2.1 Voorwaarde voor tegemoetkoming

 • 1.

  Het college kan, op aanvraag, een tegemoetkoming verstrekken aan een organisatie:

  • die door de coronamaatregelen minstens 20% verwachte omzetverlies over het boekjaar 2021 ten opzichte van 2019 heeft geleden en,

  • die daardoor in financiële nood verkeert en

  • waarvan het voortbestaan op langere termijn in gevaar is of komt.

 • 2.

  Een organisatie komt, in beginsel, slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Artikel 2.2 Aanvraag

 • 1.

  Voor de aanvraag van een tegemoetkoming wordt een vastgesteld formulier gebruikt.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

 • 3.

  Een aanvraag wordt langs elektronische weg ingediend.

 • 4.

  Aanvrager toont, door het overleggen van documenten, aan dat:

  a. voldaan wordt aan de voorwaarden voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3.1 van deze beleidsregel en

  b. een omzetverlies is geleden van minstens 20% over een periode in 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 en

  c. de gevraagde tegemoetkoming nodig is voor een gezond financieel voortbestaan.

 • 5.

  De aanvraag voor een tegemoetkoming kan worden ingediend tot en met 31 december 2021.

 • 6.

  Binnen 8 weken, na datum binnenkomst van de aanvraag, wordt hierop beslist.

Hoofdstuk 3. BEOORDELINGSCRITERIA

Artikel 3.1 Criteria

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De organisatie behoort tot de maatschappelijke infrastructuur van Veldhoven.

 • b.

  De organisatie is werkzaam op het grondgebied van de gemeente.

 • c.

  Het wegvallen van de organisatie heeft kwantitatief (aantal inwoners) en/of kwalitatief (mentale gevolgen) grote impact op de inwoners van Veldhoven.

 • d.

  Het verzoek heeft betrekking op de negatieve financiële gevolgen die zijn veroorzaakt door overheidsmaatregelen tijdens de coronacrisis.

 • e.

  Er is geen voorliggende voorziening waarop een beroep kan worden gedaan of door deze voorliggende voorziening is het omzetverlies over de periode waar de aanvraag betrekking op heeft niet minstens 20%.

 • f.

  De gevraagde tegemoetkoming is noodzakelijk voor een gezond financieel voortbestaan van de organisatie.

 • g.

  Er is maximaal gestuurd op het beperken van financiële problemen.

Artikel 3.2 Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de winst of het verlies van de organisatie in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Hoofdstuk 4. WEIGEREN EN INTREKKEN

Artikel 4.1 Weigerings- en intrekkingsgronden

 • 1.

  De tegemoetkoming kan worden geweigerd als niet voldaan wordt aan de criteria genoemd in artikel 3.1;

 • 2.

  De tegemoetkoming kan worden ingetrokken als:

  • de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is toegekend;

  • het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten;

 • 3.

  De tegemoetkoming kan lager worden vastgesteld als:

  • een voorliggende voorziening alsnog recht geeft op een tegemoetkoming

  • het gerealiseerde exploitatietekort lager is dan de toegekende tegemoetkoming.

 • 4.

  Het college vordert het bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in het tweede lid ten onrechte is uitbetaald terug van de organisatie.

Hoofdstuk 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 5.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de aanvrager, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, als toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5.2 Verantwoording

Het college kan in het besluit tot tegemoetkoming bepalen dat de organisatie op een door het college aan te geven wijze en moment aantoont dat de besteding, waarvoor tegemoetkoming is gegeven, is gedaan en dat is voldaan aan de aan het besluit tot tegemoetkoming verbonden verplichtingen.

Artikel 5.3 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregel Noodfonds coronamaatregelen gemeente Veldhoven 2020, vastgesteld op 1 december 2020, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juni 2021 en werkt terug tot met 1 januari 2021.

Artikel 5.4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel financiële ondersteuning maatschappelijke organisaties corona 2021.

Ondertekening

Veldhoven, 18 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex Marcel Delhez

secretaris burgemeester