Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent de route die gevolgd wordt bij de subsidieverstrekking

Geldend van 27-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent de route die gevolgd wordt bij de subsidieverstrekking

afbeelding binnen de regeling

Inhoudsopgave

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Subsidie als instrument

 • 3.

  Juridische basis subsidieverlening

 • 4.

  Het subsidieproces

  • 4.1

   Toetsen

  • 4.2

   Verlenen en vaststellen

 • 5.

  Publicaties

1. Inleiding

In februari 2018 is het Subsidiebeleidskader Ermelo 2018 – 2022 vastgesteld.

De aanleiding hiervoor was een rapport van de rekenkamercommissie Ermelo.

Het subsidiebeleidskader voldoet wat betreft de nieuwe koers die is ingeslagen door de nadruk te leggen op de resultaten en effecten van de verstrekte subsidies. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019. Hierdoor is het Subsidiebeleidskader Ermelo 2018 – 2022 overbodig geworden.

Het blijkt echter dat bij partijen die subsidies aanvragen niet duidelijk genoeg is op grond waarvan de subsidies worden verleend en vastgesteld. Is dat de Algemene subsidieverordening, het subsidiebeleidskader? Of moeten we dan kijken naar de inhoudelijke beleidsnota’s waar de beleidsdoelen met de benodigde middelen zijn vastgesteld.

Dit nieuwe subsidiebeleidskader geeft duidelijkheid over de route die gevolgd wordt bij de subsidieverstrekking.

2. Subsidie als instrument

De gemeente heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om de gewenste doelen te realiseren. Deze zijn in te delen in:

 • Regelgeving (zoals vergunningen en een algemene plaatselijke verordening)

 • Financiering (subsidiëring of inkoop)

 • Netwerken (verbinden, samenwerken)

Voor het realiseren van de beleidsdoelen en effecten wordt gekozen voor het instrument dat het beste past. Bij financiering is er de keuze tussen inkoop of subsidie. Bij een keuze voor subsidieverlening geldt dat voor subsidieverlening altijd een wettelijke grondslag nodig is (artikel 4:23, lid 1 Awb): "Een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt."

Subsidie is gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) als:

“De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.”

Met subsidies kunnen we de noodzakelijke voorzieningen in Ermelo behouden of uitbreiden. Het is een goed middel om de doelstellingen in de inhoudelijke beleidsnota’s te realiseren, bijvoorbeeld het bevorderen van bewegen, het behalen van de duurzaamheidsdoelen of het uitvoeren van schulddienstverlening.

In de inhoudelijke programma- en beleidsnota’s is opgenomen wat de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders wil realiseren.

HOE regelen we de subsidieverstrekking?

Dit staat in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening Ermelo en het Subsidiebeleidskader Ermelo.

WAT subsidiëren we?

Dit staat in de inhoudelijke beleidsnota’s en de subsidieregelingen die op grond van de inhoudelijke beleidsnota’s zijn gemaakt.

Voorbeelden

Een organisatie wil weten of de mogelijkheid bestaat haar activiteiten te laten subsidiëren.

Deze organisatie (en de gemeenteambtenaar) kijkt naar de inhoudelijke beleidsnota en/of de subsidieregeling.

Want: Wat

Een organisatie vraagt subsidie aan. Er is een subsidieregeling en de organisatie voldoet aan alle voorwaarden. Wanneer krijgt de organisatie antwoord? Wat kan de organisatie doen als de subsidie geweigerd wordt? Wat zijn de redenen om te weigeren?

De organisatie (en de gemeenteambtenaar) kijkt naar de Algemene subsidieverordening Ermelo en de Algemene wet bestuursrecht.

Want: HOE

De gemeente wil vastleggen hoe het subsidie-instrument wordt gebruikt binnen de gemeente. Er is al een Algemene subsidieverordening, die voornamelijk de juridische zaken regelt. Maar hoe wordt het proces optimaal ingericht? De gemeente stelt een subsidiebeleidskader op.

Want: HOE

In het Subsidiebeleidskader is opgenomen hoe de gemeente het subsidieproces inricht en wat daarvoor de belangrijkste uitgangspunten zijn.

Maar welke subsidies er worden verstrekt en hoe hoog deze subsidies zijn, is niet opgenomen in het Subsidiebeleidskader.

afbeelding binnen de regeling

3. Juridische basis subsidieverlening

afbeelding binnen de regeling

In dit hoofdstuk worden enkele juridische aspecten voor het verlenen van subsidies belicht.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het overkoepelende landelijk wettelijk kader voor het subsidiebeleid. Deze wordt vervolgens verder lokaal uitgewerkt, in ieder geval in een Algemene subsidieverordening.

Algemene wet bestuursrecht, Titel 4.2

Wet- en regelgeving rondom subsidies > termijnen, procedures, rechten, plichten.

Algemene subsidieverordening Ermelo 2019

Gemeentelijke regelgeving op basis van Awb > termijnen, procedures, rechten, plichten.

Subsidiebeleidskader Ermelo 2021

Kader dat aangeeft hoe de gemeente subsidies wil inzetten voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen.

Inhoudelijke beleidsnota’s

Specifieke beleidsnota’s (sport, cultuur) beschrijven de inhoudelijke doelen die de gemeente per domein wil bereiken met behulp van activiteiten die leiden tot maatschappelijke resultaten.

Subsidieregelingen

Specifieke subsidieregelingen (bijvoorbeeld Subsidieregeling Culturele evenementen Ermelo 2020) zijn een uitwerking van de inhoudelijke beleidsnota’s.

De Algemene subsidieverordening regelt de formele spelregels rond het verstrekken van subsidies, maar gaat niet in op de inhoudelijke doelen die met subsidies bereikt moeten worden. Deze doelen staan beschreven in de inhoudelijke beleidsnota’s.

Het subsidiebeleidskader geeft aan waar het subsidie-instrument voor wordt ingezet en wat de gemeente Ermelo in het algemeen met de subsidies wil bereiken.

De nadruk wordt gelegd op het sturen op maatschappelijke resultaten. In de Algemene wet bestuursrecht staat echter vermeld dat een subsidie wordt verleend voor activiteiten. Die activiteiten zullen wel moeten leiden tot resultaten.

Hoewel de subsidie altijd getoetst wordt aan vastgelegd beleid, betekent dat niet dat er geen flexibiliteit mogelijk is. Tijdens de COVID-19-crisis zijn diverse nieuwe subsidieregelingen geschreven om directe financiële ondersteuning mogelijk te maken.

Ontvangen bijdragen van de rijksoverheid en de provinciale overheid werden op die manier eerlijk verdeeld onder de buurthuizen, de scouting en de culturele instellingen. Op die manier wordt tijdens deze moeilijke periode de infrastructuur behouden.

Subsidie versus inkoop

Voor subsidie en inkoop gelden andere wettelijke grondslagen. Subsidieverlening valt onder het publieksrecht en inkoop onder privaatrecht. Omdat daar andere verplichtingen uit voortkomen, is het belangrijk het onderscheid in beeld te houden. Dit kan ook helpen om de keuze voor subsidie of inkoop te maken.

Subsidie

Bij een subsidierelatie staat het algemeen belang voorop, zonder commerciële doelen en zonder winstoogmerk van de uitvoerende organisatie. De organisator van de activiteit is meestal de initiatiefnemer en heeft de zeggenschap over de invulling. De activiteiten worden op basis van de kostprijs verricht of een gedeelte van de kosten worden vergoed, maar er is niet altijd één op één relatie te leggen tussen de prestatie en de betaling. Subsidieverlening is dan ook vaak gebaseerd op vertrouwen.

Inkoop

Bij een inkooprelatie doen partijen op basis van gelijkwaardigheid zaken met elkaar. Bij inkooprelaties zijn er meestal meerdere partijen die de activiteiten kunnen verrichten. Aanbesteding is een bijzondere inkoopvorm waarmee de gemeente meer aan de voorkant op resultaten kan sturen. De gewenste effecten en resultaten worden omschreven in een aanbestedingsdocument. Enkele partijen worden gevraagd om hierop een plan in te dienen. De partij met het plan dat het best tegemoet komt aan de vooraf bepaalde resultaten en kwalitatieve eisen en wensen - inclusief financiële - krijgt vervolgens de opdracht toegekend om de activiteiten uit te voeren.

Richtinggevend bij de keuze tussen subsidie en inkoop is de handreiking ‘Overheidsopdracht en subsidie’ van de VNG.

4. Het subsidieproces

4.1 Toetsen

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op het doel, de activiteiten, de resultaten en de effecten. Deze worden ingevuld op het aanvraagformulier.

Er zijn jaarlijkse subsidies (de activiteiten worden gedurende een heel jaar ondernomen, bijvoorbeeld voor het Centrum Jeugd en Gezin) en incidentele subsidies (het gaat om een activiteit op een bepaalde dag of dagen, bijvoorbeeld een evenement).

Het doel, de activiteiten, de resultaten en de effecten moeten aansluiten bij de programmadoelen van gemeente Ermelo die in inhoudelijke beleidsnota’s zijn vastgelegd. Daarvoor is budget beschikbaar gesteld. Dat budget of een gedeelte van het budget kan via subsidies besteed worden aan de realisatie van het doel. Het college stelt dan een subsidieplafond vast om te voorkomen dat het budget wordt overschreden als er meer of hogere aanvragen komen dan verwacht werden.

Voorbeeld toetsing aanvragen subsidies schulddienstverlening

Er is een beleidsnota voor schulddienstverlening vastgesteld door de raad.

Verschillende partijen houden zich bezig met de toegang tot de schulddienstverlening: Welzijn Ermelo, SchuldHulpMaatje en Humanitas. Zij werken goed samen en worden ieder door een bepaalde groep inwoners benaderd. Er wordt een subsidieplafond vastgesteld wat hoog genoeg is om de subsidies te verlenen. Welzijn Ermelo, SchuldHulpMaatje en Humanitas vragen subsidie aan voor de activiteiten schulddienstverlening. Hun aanvragen worden beoordeeld of hun activiteiten aansluiten bij de doelen die de gemeente heeft vastgelegd in de beleidsnota en of de beoogde effecten en resultaten met die activiteiten behaald zullen worden. Het beschikbare subsidiegeld (tot het subsidieplafond) wordt verdeeld over deze partijen. In jaarlijkse accountgesprekken worden de doelen, activiteiten, resultaten en effecten besproken, evenals de hoogte van het subsidiebedrag. Eventuele problemen kunnen dan alvast opgelost worden voordat de aanvraag binnenkomt.

4.2 Verlenen en vaststellen

In principe wordt een subsidie eerst verleend. Nadat gecontroleerd is of de subsidie goed is besteed, wordt de subsidie vastgesteld. Dat betekent dat de gesubsidieerde organisatie het vastgestelde bedrag mag behouden. Als de subsidie niet volledig besteed is (bijvoorbeeld omdat er activiteiten geschrapt zijn) kan de subsidie lager vastgesteld worden en kan de subsidie (gedeeltelijk) teruggevorderd worden.

Bij subsidiebedragen tot € 5.000,00 kunnen we twee dingen doen:

 • 1.

  Subsidie verlenen en meteen vaststellen. Er hoeft dan geen actie meer ondernomen te worden door de organisatie en de ambtenaar.

 • 2.

  Subsidie verlenen en 13 weken nadat de activiteiten verricht moeten zijn, ambtshalve vaststellen. Het ambtshalve vaststellen gebeurt nadat de ambtenaar gecontroleerd heeft of de activiteiten daadwerkelijk verricht zijn. Bij de verlening kan geëist worden dat er een bewijsstuk opgestuurd wordt van de activiteiten (bijvoorbeeld een flyer van het toneelstuk of een jaaroverzicht van de activiteiten).

Bij subsidiebedragen hoger dan € 5.000,00 moet er vaststelling worden aangevraagd. Meestal stuurt de organisatie de verantwoordingsstukken op, wat gezien kan worden als een aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

In de Algemene subsidieverordening staat precies beschreven welke stukken opgestuurd moeten worden voor de verantwoording van de subsidie.

Zowel bij de verlening als bij de vaststelling wordt een beschikking verstuurd, waarin het besluit met de motivatie (de overwegingen) vermeld staat.

In de verleningsbeschikking staan ook de verplichtingen omschreven en wanneer de subsidie wordt betaald.

5. Publicaties

Om de inwoners en organisaties op de hoogte te brengen van de subsidies die door de gemeente Ermelo worden verstrekt, worden diverse documenten gepubliceerd via de website van gemeente Ermelo en overheid.nl.

Het gaat om de inhoudelijke beleidsnota’s en de algemene subsidieverordening, maar ook de vastgestelde subsidieplafonds en het subsidieregister.

Op de website van gemeente Ermelo én op overheid.nl wordt ieder jaar bekend gemaakt:

 • -

  de lijst met subsidieplafonds voor het komende jaar

 • -

  het subsidieregister van het afgelopen jaar.

In het subsidieregister staan alle subsidies vermeld die het afgelopen jaar zijn verstrekt. De organisatie en het doel wordt vermeld en ook de hoogte van de subsidie.

Organisaties die subsidies ontvangen, krijgen per brief informatie over voor hen belangrijke wijzigingen, zoals een nieuwe beleidsnota, een actualisatie van de algemene subsidieverordening of een subsidieregeling.

Ondertekening