Aanwijsbesluit belanghebbendenplaatsen vergunninghouders

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit belanghebbendenplaatsen vergunninghouders

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam;

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening Hardinxveld-Giessendam 2021 (verder: Parkeerverordening 2021), zoals vastgesteld door de raad op 17 december 2020;

Besluit vast te stellen:

Aanwijsbesluit belanghebbendenplaatsen vergunninghouders;

Artikel 1

Burgemeester en wethouders de volgende gebieden hebben aangewezen als gebieden waar vergunninghouders op belanghebbendenplaatsen mogen parkeren:

  • a.

    Dok: het gebied globaal omsloten door de Rivierdijk en Helling. De exacte begrenzing is aangegeven op kaart 1, in bijlage I.

  • b.

    Helling: het gebied globaal omsloten door de Rivierdijk en Dok. De exacte begrenzing is aangegeven op kaart 2, in bijlage I.

  • c.

    Breedewaij: het gebied globaal omsloten door de van Damstoep en de Nieuweweg. De exacte begrenzing is aangegeven op kaart 3, in bijlage I.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijsbesluit gebieden belanghebbendenplaatsen vergunninghouders 2021'.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

Ondertekening

Aldus besloten op 6 april 2021,

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de loco-secretaris, de burgemeester,

Sonja van der Stel Dirk Heijkoop

Bijlage 1: kaarten met exacte begrenzing aanwijsgebieden

Kaart 1: belanghebbendenplaatsen vergunninghouders Dok

Kaart 2: belanghebbendenplaatsen vergunninghouders Helling

Kaart 3: belanghebbendenplaatsen vergunninghouders Breedewaij