Regeling vervallen per 01-05-2022

Nadere regels Verruiming terrassen tijdens corona

Geldend van 21-05-2021 t/m 30-04-2022

Intitulé

Nadere regels Verruiming terrassen tijdens corona

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in haar vergadering van 11 mei 2021 de nadere regels ‘Verruiming terrassen tijdens corona’ heeft vastgesteld. De nadere regels zijn tijdelijk van kracht, tot uiterlijk 1 mei 2022.

De nadere regels gaan over de gemeentelijke visie op het uitbreiden- en inrichten van terrassen bij horecaondernemingen ten tijde van landelijke corona maatregelen. Op basis van de nadere regels kunnen meer- en ruimere zitplaatsen worden gecreëerd, waarbij rekening wordt gehouden met belangen van derden, waaronder voetgangers, hulpdiensten, omwonenden en ondernemers. Er kan in een vroegtijdig stadium duidelijkheid worden geboden over de haalbaarheid van uitbreidingen en de relevante gemeentelijke voorwaarden.

De nadere regels worden via www.overheid.nl voor een ieder beschikbaar gesteld en treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding kunnen meldingen voor terrasuitbreidingen bij de gemeente worden ingediend.

*

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De Rijksoverheid heeft in 2020 besloten om de horeca te sluiten als maatregel om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Naar verwachting volgt er in 2021 een moment dat de horeca weer (gedeeltelijk) open kan. We gaan ervan uit dat in een bepaalde periode de horeca nog gebonden is aan maatregelen, zoals een maximaal aantal aanwezigen en een minimale afstand tussen bezoekers. Om meer gasten te bedienen bestaat er behoefte om de omvang van de terrassen uit te kunnen breiden en in de winterperiode terrassen te exploiteren.

Deze nadere regels zijn tweeledig. Ze gaan enerzijds over de mogelijkheid om tijdelijk het volgens APV vergunde terras uit te breiden. Anderzijds gaan ze over de mogelijk-heid om tijdelijk afschermend terrasmeubilair en verwarmingstoestellen toe te staan gedurende de wintermaanden (1 oktober tot 15 mei), zodat gasten op een aangename manier gebruik kunnen maken van het terras in koudere perioden.

Naar aanleiding van deze behoefte vanuit de horecabranche, acht het college het noodzakelijk om tijdelijk nadere regels vast te stellen. Dit om de horecaexploitanten de ruimte te geven en om andere belangen, zoals die van omwonenden en andere ge-bruikers van de openbare ruimte, te beschermen.

1.2 Reikwijdte

In deze nadere regels bevinden zich:

 • 1. De voorwaarden waaronder een volgens APV vergund terras gedurende de tijdelijke corona omstandigheden (uiterlijk tot 1 mei 2022) mag worden uitgebreid.

 • 2. De randvoorwaarden voor het inrichten van het terras voor de winterperiode 1 oktober tot 15 mei, gedurende corona omstandigheden (Uiterlijk tot 1 mei 2022)

De nadere regels gaan niet over:

 • 1. Mogelijkheden van exploitatie van vergunde terrassen. Hiervoor blijft de verleende vergunningen bepalend.

 • 2. Structurele uitbreidingsmogelijkheden van terrassen of de plaatsing van structurele voorzieningen. De geboden mogelijkheden zijn tijdelijk en soms zelfs seizoensgebonden.

2 Juridisch kader

2.1 Inleiding

Terrassen in de gemeente Emmen worden gereguleerd middels exploitatievergunningen en, indien alcoholhoudende dranken worden verstrekt, middels een drank- en horecavergunning. Op deze vergunningen is aangegeven welke afmeting het terras maximaal mag bedragen. Met een plattegrond is aangegeven waar het terras is gesitueerd.

Om hiervan af te wijken is in de eerste instantie een wijziging van de vergunningen noodzakelijk. Het wijzigen van de vergunningen neemt echter veel tijd in beslag en is zeer arbeidsintensief. Daarom heeft het college besloten om nadere regels vast te stellen. Met deze nadere regels wil het college de mogelijkheid geven om tijdelijk een verruiming van het terras toe te staan. Hierbij is een individuele (beperkte) toets bij concrete ontwikkelingen nodig.

In hoofdstuk 3 zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen. In dit hoofdstuk wordt het juridisch kader uiteengezet.

2.2 APV/Horecavergunning

 • Het is verboden om een terras te exploiteren zonder de daarvoor benodigde vergunning (artikel 3.10 lid 1 jo. artikel 3.9 lid 2 APV en artikel 3 lid 1 Drank- en horecawet jo. artikel 1 lid 1 Drank- en horecawet).

 • Een aanvraag voor een exploitatievergunning (en terras) kan worden geweigerd op grond van artikelen 1:6, 3:4, 3:12 APV. Bij de invulling van deze nadere regels worden deze criteria eveneens gewogen.

 • Het college kan in het belang van openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen (artikel 2:6 lid 2 APV).

 • Toestemming voor een verruimd terras maakt andere toestemmingsvereisten niet ongedaan. Het belangrijkste voorbeeld daarvoor is het gebruik van laad- en losplaatsen, parkeerplaatsen, warenmarkt.

 • Aan de bestaande exploitatievergunningen zijn voor het exploiteren van een terras voorschriften verbonden. Voor zover in deze nadere regels geen afwijkende regels of voorschriften zijn opgenomen gelden de bestaande voorschriften.

 • De sluitingstijden van terrassen zijn gelijk aan de sluitingstijden van de horeca-inrichting.

 • De exploitant moet te allen tijde voldoen aan landelijke wetgeving, de geldende noodverordening en bestaande en/of nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van Covid-19 van Rijk, veiligheidsregio en/of gemeente. Dit betekent ook dat een exploitant er te allen tijde rekening mee moet houden dat een verleende toestemming tussentijds kan worden gewijzigd of ingetrokken.

 • Deze nader regels zijn tijdelijk en gelden tot 1 mei 2022.

 • Bepaalde inrichtingsvoorwaarden van een tijdelijk terras zijn alleen van toepassing tussen 1 oktober en 15 mei (de winterperiode, uiterlijk tot 1 mei 2022)

 • Tussentijdse wijziging van deze nadere regels is mogelijk.

Bij alcohol-schenkende horecabedrijven wordt een afwijking van de drank- en horecavergunning voor tijdelijk verruimde terrassen gedoogd

3 Tijdelijke regeling verruiming terrassen

Om horecabedrijven op korte termijn tegemoet te kunnen komen, voldoende rekening houdend met belangen van de omgeving (o.a. omwonenden, naastgelegen bedrijven), zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld waaraan een uitbreiding van het terras moet voldoen. Dit betreffen eisen op het gebied van de gebruiksduur, de inrichting en veiligheid. Daarnaast gelden de aanvullende landelijke- en regionale eisen vanuit ‘COVID-19 wetgeving’.

3.1 Tijdelijke gebruiksregels

De nadere regels gelden als tijdelijke mogelijkheid voor de verruiming van een vergund terras gedurende de looptijd van deze nadere regels: Tot 1 mei 2022. Uitsluitend in de periode van 1 oktober tot 15 mei (de wintermaanden) bestaan er aanvullende mogelijkheden voor het inrichten van het terras.

Alle voorzieningen die zijn aangebracht op basis van deze nadere regels, als ook uitbreidingen van terrassen, dienen na verloop van deze nadere regels te worden verwijderd dan wel te worden teruggebracht naar de vergunde situatie. Na verloop van de regeling dient openbaar gebied te worden hersteld.

3.2 Verruiming terras

Locatie

Toestemming voor een verruimd terras bij een horecaonderneming kan worden overwogen op de volgende locaties:

 • 1. Op pleinen: indien de verkeerssituatie op en rond het plein dat toelaat.

 • 2. In straten: als er voldoende ruimte resteert voor voetgangers en een veilige afwikkeling van overige verkeersstromen.

Verruiming van een terras kan alleen plaatsvinden in de directe nabijheid van een horecagelegenheid, in aansluiting op het vergunde terras. Er moet vanuit de onderneming toezicht kunnen worden gehouden op het (volledige) terras.

Omvang

De breedte van het terras is gelijk aan de gevel van de bijbehorende onderneming.

Het gebruik van ruimte voor naastgelegen panden is uitsluitend mogelijk onder de voorwaarde van schriftelijke toestemming van de desbetreffende gebruiker van het pand (ook van een nieuwe gebruiker in geval van de wijziging). De gebruiker van het naastgelegen pand kan deze schriftelijk toestemming te allen tijde intrekken.

De diepte van het terras wordt op voorhand niet bepaald. Deze is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een locatie:

 • Er dient minimaal 4,5 meter voor een doorgaande centrale route te worden vrijgehouden, onder andere voor hulpdiensten.

 • Op het voor voetgangers bestemde gedeelte van het openbare gebied moet een vrije doorgang van minimaal 2 meter aanwezig zijn. Deze vrije doorgang moet onbelemmerd aansluiten op de doorgaande routes van de omgeving (geen verspringingen).

De ‘anderhalvemeter-regel’ moet op en langs terrassen geborgd worden. Dit betekent dat de exploitant rekening houdt met voldoende vrije doorloopruimte op- en langs terrassen, de bereikbaarheid, de toegankelijkheid van de openbare ruimte en de volksgezondheid.

Tijdens marktdagen, evenementen of andere vergunde activiteiten dient, waar nodig, het terrasmeubilair van het verruimde terras te worden verwijderd dan wel in overleg worden verplaatst, zodat de vergunde activiteit onbelemmerd kan plaatsvinden.

3.3 Inrichting

Aanvullende inrichting in de wintermaanden (1 oktober tot 15 mei)

Het uitgangspunt in de gemeente dat het openbare gebied een open karakter heeft. Om deze reden worden niet overal terrasschotten/windschermen en overige terrasafscheidingen toegestaan. In het kader van deze tijdelijke nadere regels en de maatregelen tegen COVID-19 wordt aanvullend afschermend meubilair (terrasschermen, windschermen, etc.) ten behoeve van het verruimde terras toegestaan. Deze inrichting is nadrukkelijk verbonden aan de koudere wintermaanden, voor de periode van 1 oktober tot 15 mei (uiterlijk tot 1 mei 2022). Buiten deze periode dienen de voorzieningen te worden verwijderd. Na verloop van de regeling dient openbaar gebied te worden hersteld.

Terrasvoorzieningen

Windschermen

Gedurende de winterperiode (1 oktober tot 15 mei) mag gebruik worden maken van relatief eenvoudig te verplaatsen windschermen. Permanente en/of gefundeerde windschermen zijn als onderdeel van deze tijdelijke regeling nadrukkelijk niet toegestaan. Verankering in/aan de straat is uitsluitend toegestaan wanneer de originele situatie van bestrating eenvoudig te herstellen is (door de exploitant)1 .

Het terras mag vanuit ventilatie-eisen maximaal aan drie zijden worden afgeschermd. Windschermen mogen niet hoger zijn dan 1,50 meter. Het gedeelte boven 0,90 meter moet transparant worden uitgevoerd. Vanwege ventilatie moet minimaal 80 cm vrije ruimte aanwezig zijn tussen windscherm en parasol, zonwering of vergelijkbare voorziening.

Parasols

De exploitant mag gebruik maken van relatief eenvoudig te verplaatsen parasols. Permanente en/of gefundeerde parasols zijn als onderdeel van deze tijdelijke regeling nadrukkelijk niet toegestaan. Verankering in/aan de straat is uitsluitend toegestaan wanneer de originele situatie van bestrating eenvoudig te herstellen is (door de exploitant). Om minder afhankelijk te zijn van het weer zijn parasols met ingebouwde terrasverwarming toegestaan.

Overig

Terrasvlonders of andere voorzieningen op de grond ter beperking van optrekkende kou zijn niet toegestaan. Ook zijn open tenten of andere soorten bouwsels niet toege-staan op het terras. Plantenbakken zijn wel toegestaan, tot een hoogte van maximaal 0,75 meter. Het is niet toegestaan om muziek ter gehore te brengen op het terras.

Uitstraling

Het terras heeft een kwalitatieve uitstraling. Het meubilair en voorzieningen als parasols en windschermen hebben een ingetogen, gedempte kleurstelling.

3.4 Veiligheid

Gebruik terras bij weerswaarschuwingen

In geval van weerswaarschuwingen door het KNMI, met een aankondiging van windkracht 4 of hoger, dienen parasols op terrassen te zijn gesloten. In geval van weers-waarschuwingen door het KNMI, met een aankondiging van code rood is het gebruik van het terras niet toegestaan.

Terrasinrichting

De terrasinrichting moet voldoen aan veiligheidseisen op het gebied van constructie en brandveiligheid:

 • Het terrasmeubilair voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening 2007, Emmen.

 • Er is geen open vuur aanwezig. Met open vuur wordt bedoeld het verbranden van materialen.

 • Er mogen geen brandbare versieringen worden aangebracht.

 • Aanrijroutes dienen over een breedte van minimaal 4,5 meter vrij te zijn van obstakels, dit om de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten te waarborgen.

 • Nooduitgangen en toegangen tot woningen en bedrijven moeten vrij blijven.

 • Stroomkabels dienen goed te zijn afgedekt om struikelen te voorkomen.

 • Toestellen en installaties zijn zodanig geplaatst, dat ze niet in aanraking komen met brandbare stoffen en goederen.

 • Toestellen en (gas)installaties zijn uitgevoerd conform de Europese veiligheidsregels en zijn voorzien van het CE-keurmerk en een keuringsrapport afgegeven door een erkende installateur. Gasinstallaties moeten jaarlijks worden gekeurd door een erkende installateur.

 • Ten aanzien van de opslag van gasflessen wordt een maximale voorraad van twee flessen in/bij de inrichting toegestaan, met een maximale inhoud van 12 liter per fles

 • Elektrische verwarmingsinstallaties voldoen aan NEN 1010 en de eisen van de energieleverancier.

3.5 Participatie

De exploitant is in gesprek met gebruikers van naastgelegen panden/percelen over zowel de verruiming van het terras als over de inrichting van het terras gedurende de wintermaanden. In geval van verruiming van het terras in het kader van deze regeling consulteert de exploitant de omwonenden over het gewenste nieuwe terras.

4 Proces

4.1 Indienen melding verruiming terras

Een melding tot tijdelijke verruiming van het terras kan uitsluitend door een exploitant van een horecabedrijf met exploitatievergunning worden gedaan. Van de exploitant wordt gevraagd:

 • 1. Aan te geven wat de plek en de maatvoering van het uitgebreide terras is.

 • 2. Te beschrijven hoe overleg is gevoerd met gebruikers van naastgelegen panden/percelen en wat daarvan het resultaat is.

 • 3. Aan te geven hoe aan de veiligheids- en inrichtingsvoorwaarden kan worden voldaan.

4.2 Reactie gemeente

Bij het beoordelen van meldingen tot verruiming zal naast de bijzondere regels uit deze regeling ook worden gekeken naar de belangen die op basis van de APV een rol spelen bij het verlenen van vergunningen voor de exploitatie van horecagelegenheden en terrassen.

In het kader van de integrale belangenafweging kan worden geconcludeerd dat er niet wordt voldaan aan de algemene regels uit de APV en/of deze nadere regels. De melding wordt dan niet geaccepteerd.

4.3 Klachten

De exploitant is verantwoordelijk voor het voorkomen van hinder. Hierbij moet gedacht worden aan hinder voor andere gebruikers van de openbare ruimte, omwonenden en andere ondernemers/het functioneren van andere ondernemingen.

De gemeente zet zich actief in om, in situaties waar knelpunten over terrassen ontstaan, oplossingsgericht te bemiddelen. De mogelijkheden om overlastmeldingen in te dienen blijven vanzelfsprekend ook bestaan. Overlastmeldingen kunnen gevolgen hebben voor de tijdelijke toestemming.

5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

M. Plantinga - Leenders H.F. van Oosterhout


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Inhoudsopgave

[Rij 2]

[Cel 1]

1

[Cel 2]

Inleiding

[Cel 3]

3

[Rij 3]

[Cel 1]

1.1

[Cel 2]

Aanleiding

[Cel 3]

3

[Rij 4]

[Cel 1]

1.2

[Cel 2]

Reikwijdte

[Cel 3]

3

[Rij 5]

[Cel 1]

2

[Cel 2]

Juridisch kader

[Cel 3]

4

[Rij 6]

[Cel 1]

2.1

[Cel 2]

Inleiding

[Cel 3]

4

[Rij 7]

[Cel 1]

2.2

[Cel 2]

APV/Horecavergunning

[Cel 3]

4

[Rij 8]

[Cel 1]

3

[Cel 2]

Tijdelijke regeling verruiming terrassen

[Cel 3]

5

[Rij 9]

[Cel 1]

3.1

[Cel 2]

Tijdelijke gebruiksregels

[Cel 3]

5

[Rij 10]

[Cel 1]

3.2

[Cel 2]

Verruiming terras

[Cel 3]

5

[Rij 11]

[Cel 1]

3.3

[Cel 2]

Inrichting

[Cel 3]

6

[Rij 12]

[Cel 1]

3.4

[Cel 2]

Veiligheid

[Cel 3]

6

[Rij 13]

[Cel 1]

3.5

[Cel 2]

Participatie

[Cel 3]

7

[Rij 14]

[Cel 1]

4

[Cel 2]

Proces

[Cel 3]

8

[Rij 15]

[Cel 1]

4.1

[Cel 2]

Indienen melding verruiming terras

[Cel 3]

8

[Rij 16]

[Cel 1]

4.2

[Cel 2]

Reactie gemeente

[Cel 3]

8

[Rij 17]

[Cel 1]

4.3

[Cel 2]

Klachten

[Cel 3]

8

[Rij 18]

[Cel 1]

5

[Cel 2]

Inwerkingtreding

[Cel 3]

9

Noot
1

Door de (lichte) bevestiging van terrasvoorzieningen kan schade ontstaan aan de inrichting van gemeentelijk openbaar gebied. Per situatie worden afspraken gemaakt met ondernemers over het herstel van beschadigd openbaar gebied na verloop van de regeling. Wanneer hier niet tijdig (in 2022) invulling aan worden gegeven, zal het herstel worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente waarbij de kosten voor rekening komen van de betreffende bedrijven.