Verordening tegemoetkoming medisch afval Uitgeest 2021

Geldend van 21-05-2021 t/m 06-05-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Intitulé

Verordening tegemoetkoming medisch afval Uitgeest 2021

De raad van de gemeente Uitgeest:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2021;

gelezen het advies van de commissie d.d. 8 april 2021;

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende

Verordening tegemoetkoming medisch afval gemeente Uitgeest 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. College: het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Uitgeest.

 • 2. Belastingplichtige: degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld.

 • 3. Medisch afval: afval als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van de belastingplichtige en/of een persoon die deel uitmaakt van het huishouden van de belastingplichtige.

 • 4. Tegemoetkoming: een tegemoetkoming die door de gemeente Uitgeest wordt toegekend aan een belastingplichtige, die vanwege medisch afval hoge afvalkosten heeft.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor de tegemoetkoming medisch afval kan een verzoek daartoe indienen door middel van een hiervoor door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Er wordt maximaal 1 tegemoetkoming per belastingplichtige toegekend.

 • 3. De belastingplichtige is verplicht alle informatie te verstrekken die het college nodig acht voor het beoordelen van de aanvraag

 • 4. De aanvraag kan alleen betrekking hebben op het lopende kalenderjaar en dient uiterlijk 1 oktober van dat jaar te worden ingediend

 • 5. De tegemoetkoming wordt uitbetaald in het jaar volgend op het jaar waarvoor de tegemoetkoming is toegekend.

 • 6. Het college kan nadere regels stellen over de voorwaarden van de aanvraag, de berekening van het bedrag en over de uitbetaling van de tegemoetkoming.

Artikel 3 Tegemoetkoming

 • 1. De tegemoetkoming

  • a)

   is gelijk aan het bedrag dat staat voor maximaal 10 ledigingen van de restafvalcontainer óf

  • b)

   is gelijk aan het bedrag dat staat voor maximaal 60 inworpen in de ondergrondse verzamelcontainer voor restafval, óf

  • c)

   bestaat uit het verstrekken van een kosteloze tweede rolcontainer welke alleen gebruikt mag worden voor het medisch afval, wanneer één rolcontainer niet volstaat.

Artikel 4 Bewijsvoering

De belastingplichtige moet het medisch afval kunnen aantonen. Dit kan door middel vaneen factuur van de apotheek, pakbon van het gebruikte materiaal, ziektekostenverzekeraar of leverancier waaruit blijkt dat voorzieningen worden getroffen die leiden tot extra medisch afval.

Artikel 5 Misbruik

Het college kan bij misbruik de tegemoetkoming terugvorderen.

Artikel 6 Afwijking

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belastingplichtige, afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien van toepassing ervan naar het oordeel van het college onredelijke gevolgen heeft.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tegemoetkoming medisch afval Uitgeest 2021”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Uitgeest in de openbare raadsvergadering van 22 april 2021.

Mevrouw W.J. Vrolijk-Gevaert

griffier

De heer S. Nieuwland

voorzitter