Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk

Geldend van 21-05-2021 t/m heden

Intitulé

Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 11 mei 2021;

gelet op de bepalingen van de Nadere regels afvalstoffen gemeente Moerdijk (artikel 2, lid 2 onder g en artikel 3, lid 2 onder f);

BESLUIT

vast te stellen het Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: gemeente Moerdijk;

 • b.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk;

 • c.

  milieustraat: brengdepot als bedoeld in artikel 1 onder j van de verordening;

 • d.

  exploitant: degene die op grond van artikel 3 lid 1 van de verordening als inzameldienst is aangewezen voor de milieustraat;

 • e.

  ontdoener: een in de gemeente ingeschreven en in de gemeente woonachtige bewoner, een in de gemeente gevestigd bedrijf, een in de gemeente gevestigde carnavalsvereniging;

 • f.

  afvalstoffen: huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld ik artikel 7 lid 1 van de verordening.

Artikel 2. Algemene bepalingen

 • 1.

  De milieustraat staat open voor de inwoners van de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  Ontdoeners mogen de milieustraat alleen betreden ten behoeve van de afgifte van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3.

  Ontdoeners moeten voldoen aan de in dit reglement gestelde regels en voorwaarden en zijn verplicht de aanwijzingen van de medewerkers van de milieustraat strikt en onmiddellijk op te volgen. Bij het niet voldoen aan de regels, voorwaarden en aanwijzingen, kan de toegang tot de milieustraat onmiddellijk en voor onbepaalde tijd worden ontzegd, dit ter beoordeling van de exploitant.

 • 4.

  De ontdoener van de afvalstoffen die zich op de milieustraat begeeft, moet zich op verzoek van de exploitant legitimeren door middel van een wettig legitimatiedocument als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht.

 • 5.

  Op de milieustraat mogen kinderen jonger dan 12 jaar zich niet buiten de auto begeven.

 • 6.

  Klein chemisch afval moet worden afgegeven bij het daarvoor bestemde depot.

 • 7.

  De overige afvalstoffen moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers/bakken.

 • 8.

  Grof tuinafval (snoeiafval) kan los gestort worden op de daarvoor aangegeven locatie.

 • 9.

  Kadavers van huisdieren moeten onder toezicht van een medewerker van de milieustraat in de daarvoor bestemde koelcontainer worden gedeponeerd.

 • 10.

  Het is de ontdoener, transporteurs en derden verboden de containers e.d. te doorzoeken, al dan niet met de intentie om afvalstoffen mee te nemen.

 • 11.

  In bijzondere omstandigheden kan de gemeente c.q. exploitant in het belang van de bescherming van het milieu, orde en veiligheidsaspecten, afwijken van de in dit reglement opgenomen bepalingen.

Hoofdstuk 2. Afgifte van afvalstoffen

Artikel 3. Voorwaarden voor de afgifte van afvalstoffen

 • 1.

  Bij de milieustraat mogen uitsluitend afvalstoffen worden afgegeven door ontdoeners als omschreven in artikel 2.

 • 2.

  Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • a.

   De afvalstoffen moeten afkomstig zijn uit de eigen particuliere huishouding of van het eigen bedrijf wat betreft kca en STORL-verpakkingen.

  • b.

   De afvalstoffen moeten zijn ontstaan op het grondgebied van de gemeente Moerdijk en voldoen aan de categorieën zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit reglement.

 • 3.

  Afvalstoffen die vanaf de openbare weg, lopend, al of niet middels een met de hand voortbewogen aanhangwagen e.d. de milieustraat worden opgebracht, worden niet geaccepteerd wanneer dit gebeurt met de intentie om andere wachtende bezoekers voor te zijn.

 • 4.

  De hoeveelheid kca mag per huishouden per week niet meer bedragen dan 10 kilogram.

 • 5.

  Gevaarlijke stoffen dienen in een gesloten en bij voorkeur originele verpakking te worden aangeboden bij het kca-depot.

 • 6.

  De totale hoeveelheid afvalstoffen mag per huishouden per week niet meer bedragen dan 2 m³. Na overleg van een originele akte van overlijden mag op verzoek meer afval worden aangeboden dat afkomstig is van de leeggekomen woning van betreffende overledene.

 • 7.

  Bedrijven, gevestigd in de gemeente Moerdijk, mogen maximaal 50 kilogram klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval per jaar aanleveren en agrarische bedrijven onbeperkt STORL-verpakkingen, afkomstig uit het eigen bedrijf. STORL-verpakkingen mogen uitsluitend op maandag tot en met vrijdag worden aangeboden.

 • 8.

  Carnavalsverenigingen, gevestigd in de gemeente Moerdijk, mogen in een periode van 3 weken vóór en één week na carnaval, carnavalsafval aanbieden met een door de gemeente verstrekte “verklaring aanleveren carnavalsafval (verklaring kan op gemeentewerf worden gehaald)”, onder de daarin gestelde voorwaarden. De verklaring kan worden verkregen op de gemeentewerf, Parelhoenweg 1, 4791 PA te Klundert.

 • 9.

  Afvalstoffen mogen niet worden gebracht met specifieke bedrijfsvoertuigen, zoals vrachtwagens, landbouwvoertuigen, opleggers, koelwagens, sjofels, e.d..

 • 10.

  Bij het aanleveren van afvalstoffen mag gebruik worden gemaakt van een door de personenauto voortbewogen aanhangwagen.

 • 11.

  Asbesthoudende afvalstoffen dienen, vergezeld van een vooraf door de gemeente verstrekte toestemmingsverklaring, nat gemaakt en dubbel verpakt in stevig plastic folie (minimaal 0,2 mm dik) te worden aangeleverd. Indien in de toestemmingsverklaring nadere voorwaarden zijn opgenomen ten aanzien van het aanleveren van de afvalstoffen, dient ook aan die voorwaarden te worden voldaan.

Artikel 4. Vergoeding

Voor de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat is geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 5. Kosten

Indien blijkt dat de ontdoener heeft gehandeld in strijd met de in dit reglement opgenomen bepalingen, zullen de (extra) kosten die daarvan het gevolg zijn bij de ontdoener in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Openingstijden

 • 1.

  De openingstijden worden vermeld op de website van de gemeente en tevens bij de ingang van de milieustraat.

 • 2.

  De milieustraat is gesloten op zon- en feestdagen.

 • 3.

  Sluiting op andere (brug)dagen is mogelijk. Deze dagen worden vooraf bekendgemaakt.

 • 4.

  Afgifte van afvalstoffen kan alleen geschieden tijdens de openingstijden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 1.

  Bij schade veroorzaakt door de ontdoener als gevolg van het niet nakomen van de bepalingen in dit reglement is de ontdoener aansprakelijk jegens de exploitant en eventuele derden.

 • 2.

  Ontdoener is aansprakelijk voor de schade ontstaan door het door hem/haar gebruikte vervoermiddel, dan wel voor de door hem/haar afgegeven afvalstoffen, toegebracht aan het personeel, de exploitant of derden dan wel voor schade aangebracht aan eigendommen van de gemeente, de exploitant of derden.

 • 3.

  De gemeente c.q. de exploitant is niet aansprakelijk voor schade ten aanzien van de ontdoener en zijn/haar materieel, ontstaan op het terrein van de milieustraat, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld of nalatigheid van de gemeente c.q. de exploitant.

Artikel 8. Klachten

Meldingen en klachten ten aanzien van de exploitant van de milieustraat kunnen conform het gemeentelijke meldingensysteem worden ingediend. Meldingen en klachten worden in beginsel door de exploitant afgehandeld.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 9. Slotbepalingen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de gemeente na overleg met de exploitant.

Artikel 10. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk

Artikel 11. Inwerkingtreding

1. Dit reglement treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Het Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk 2009 wordt ingetrokken per de in het eerste lid bedoelde datum.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Moerdijk in de vergadering van 11 mei 2021.

De secretaris,

Ir. J.C. Slagboom,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

Bijlage 1. Afvalstoffen inleveren op de milieustraat

De volgende afvalstoffen mogen op de milieustraat, doch uitsluitend gescheiden, worden aangeboden.

 • 1.

  Metalen;

 • 2.

  Dakleer;

 • 3.

  Papier en karton;

 • 4.

  Harde kunststoffen;

 • 5.

  Brandbaar afval;

 • 6.

  Hout;

 • 7.

  Verduurzaamd hout (geïmpregneerd hout);

 • 8.

  Gipsplaten;

 • 9.

  Puin;

 • 10.

  Grond en zand;

 • 11.

  Bouw- en sloopafval;

 • 12.

  Asbest;

 • 13.

  Bruikbare huisraad;

 • 14.

  Matrassen;

 • 15.

  Piepschuim, tempex (EPS), polystyreen (verpakkings)materiaal;

 • 16.

  Klein chemisch afval (batterijen, spuitbussen, inktpatronen, medicijnen, spaarlampen, gsm, STORL, frituurvet- en olie);

 • 17.

  Elektrische apparatuur (wit- en bruingoed);

 • 18.

  Plasticverpakkingen, blik en drankenkartons (zacht plastic);

 • 19.

  Vlakglas;

 • 20.

  Snoeiafval; STORL (Stichting Opruiming Restanten van Landbouwbestrijdingsmiddelen);

 • 21.

  Kadavers (dode huisdieren zonder verpakkingsmateriaal).