Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende nadere regels omtrent de aanwijzingen van ligplaatsen voor historische en bijzondere schepen in de Eemhaven (Nadere regels en aanwijzingen ligplaatsen historische en bijzondere schepen Eemhaven Amersfoort 2021)

Geldend van 28-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende nadere regels omtrent de aanwijzingen van ligplaatsen voor historische en bijzondere schepen in de Eemhaven (Nadere regels en aanwijzingen ligplaatsen historische en bijzondere schepen Eemhaven Amersfoort 2021)

Deze regeling geeft aan hoe van de bevoegdheid op grond van artikel 5:25 lid 2 en 5:26 lid 1 van de APV tot het stellen van nadere regels en het geven van aanwijzingen voor het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats in de Eemhaven gebruik wordt gemaakt en luidt als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ligplaats: een ligplaats binnen het aangewezen gedeelte van het Amersfoortse water, op de kaart ligplaatsen Eem, als bijgevoegd in bijlage 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

 • b.

  ligplaatshouder: degene die geselecteerd is door burgemeester en wethouders om een ligplaats te hebben binnen het aangewezen gedeelte van het Amersfoortse water, op de kaart ligplaatsen Eem, als bijgevoegd in bijlage 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort

Artikel 2 ligplaatsen Eemhaven

 • a. Voor het toewijzen van een ligplaats komen uitsluitend in aanmerking historische of anderszins bijzondere schepen bezien vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit en levendigheid van de haven alsmede schepen die daarbij een publieksaantrekkende functie vervullen als bedoeld in de Notitie Criteria en randvoorwaarden bijzondere schepen Kleine Koppel Amersfoort. 2021 (zie bijlage 1)

 • b. Het aantal schepen zal afhangen van de lengte van de schepen en zal binnen het op de kaart ligplaatsen Eem aangewezen gebied maximaal 10 schepen met de daarbij behorende nader te bepalen ligplaatsen betreffen.

 • c. In het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente is het totaalbeeld van het schip in zijn omgeving van belang waaronder begrepen wordt het schip met alles wat zich daar op en aan bevindt. Aspecten die daarbij gelden zijn kleur, bijdrage aan de beeldkwaliteit van de haven en de omgeving, lengte, bovenbouw van het schip, zicht op het water, verlichting, behoud beeld van het schip, e.e.a. zoals verwoord in de Notitie Criteria en randvoorwaarden bijzondere schepen Kleine Koppel Amersfoort 2021. (zie bijlage 1)

Artikel 3 Aanmeldingsprocedure voor een ligplaats

 • a. Door middel van publicaties in de plaatselijke en regionale kranten, vakbladen en de website van de gemeente Amersfoort zal bekendheid gegeven worden aan de mogelijkheid voor het verkrijgen van een ligplaats als bedoeld in artikel 1 van deze regeling. Hierin wordt ook aangegeven op welke wijze en tot welke termijn inschrijving mogelijk is.

 • b. Aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere procedure.

 • c. De selectie van de schepen vindt plaats door de beoordelingscommissie nadat de inschrijvingstermijn voor een ligplaats gesloten is.

Artikel 4 Voorschriften en nadere regels verbonden aan het hebben van een ligplaats

 • a. In het belang van het aanzien van de gemeente als bedoeld in artikel 5:25 lid 2 en 5:26 lid 1 van de APV is het niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het uiterlijk van het schip zonder schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders.

 • b. Het is niet toegestaan dat het schip langer dan 12 weken per jaar aaneengesloten en/of 12 weken in totaal buiten de gemeente verblijft zonder toestemming van burgemeester en wethouders.

 • c. Het is niet toegestaan zonder toestemming van burgemeester en wethouders, voorzieningen op of aan het schip aan te brengen die niet aanwezig waren ten tijde van het innemen van de ligplaats.

 • d. Het is niet toegestaan gebruik te maken van nutsvoorzieningen anders dan die door de gemeente zijn aangebracht.

 • e. De ligplaatshouders zijn verplicht in het belang van de openbare orde en de volksgezondheid om voor de afvalvoorziening gebruik te maken van de daarvoor aangeboden voorzieningen.

 • f. Het is niet toegestaan, in het belang van de openbare orde, eigendommen van ligplaatshouders anders te stallen dan aan boord.

 • g. Het is niet toegestaan om, in het belang van het uiterlijk aanzien, zonder vergunning van burgemeester en wethouders reclame-uitingen aan te brengen op, aan of bij het schip.

 • h. Het is niet toegestaan om, in het belang van de openbare orde en veiligheid, het schip of de kade te voorzien van een terras zonder een door burgemeester en wethouders verleende terrasvergunning.

Artikel 5 Niet – naleving nadere regels en beperkingen

De ingenomen ligplaats dient te worden verlaten:

 • a.

  In het belang van de openbare orde, als gevolg van water- of wegwerkzaamheden geen gebruik meer kan worden gemaakt van de ligplaats;

 • b.

  Indien bij het beschikbaar stellen van de ligplaats onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • c.

  Indien de ligplaatshouder handelt in strijd met de onderhavige regeling;

 • d.

  Indien de ligplaatshouder gedurende 12 weken geen gebruik maakt van de toegewezen ligplaats.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nadere regels en aanwijzingen ligplaatsen historische en bijzondere schepen Eemhaven Amersfoort 2021’.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die waarop deze bekendgemaakt is.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.

De secretaris,

De burgemeester,

BIJLAGE 1: NOTITIE UITGIFTEPROCEDURE EN CRITERIA SELECTIE BIJZONDERE SCHEPEN KLEINE KOPPEL AMERSFOORT 2021

Uitgangspositie

Voor de Eemhaven werden in 2005 criteria opgesteld voor historische en bijzondere schepen. In 2005 en 2010 werden deze door een beoordelingscommissie toegepast bij de selectie van schepen die de afgelopen jaren aan de Kleine Koppel hebben gelegen. In 2021 is er een plaats vrijgekomen. Er kan opnieuw een schip geselecteerd worden.

De stad rond de Eemhaven is inmiddels sterk veranderd, met nieuwe functies en vernieuwde of nieuwe bebouwing. De Eemhaven was in 2005 de eerste stap in de gebiedsontwikkeling, maar is inmiddels een stevige basis waar creatieve, economische en recreatieve functies samen komen met wonen. Door de veranderde context is er nu ook meer mogelijk óp het water. Er komen, als onderdeel van het ontwikkelingsgebied Langs Spoor en Eem de komende jaren nog eens 600 woningen bij. De combinatie van oud, industrieel, creatief en nieuw zorgt voor spannende combinaties. Ambitie is om het karakter en de creativiteit in het gebied te behouden.

De Kleine Koppel langs de Eemhaven is ook een onderdeel geworden van een groter geheel. De stad rukt op naar de kop van de Isselt. Een doorgaande en intensief gebruikte fietsroute van en naar de stad loopt over de Kleine Koppel. Ontwikkeling van het Eemplein als belangrijke plek in de stad vraagt om integratie van de beleving met het water. Het gebied kent grote levendigheid met een ’16 uurs economie’

Het programma óp het water moet in deze nieuwe stedelijke context een bijdrage leveren. Daarbij is minder dan in het verleden de onderlinge samenhang van schepen op het water als ensemble belangrijk. De stad en de haven kan zich inmiddels wat meer vrijheid in uiterlijk veroorloven en kan met goede functies het gehele gebied versterken.

Om die reden is besloten de criteria voor de selectie van schepen en functies voor de Kleine Koppel Eemhaven opnieuw op te stellen. Daarbij is input geleverd vanuit de optiek van bewoners, gebruikers, bedrijven, beheer en contractbeheer. De criteria en randvoorwaarden zijn vastgelegd en de procedure is opnieuw beschreven.

Bij het opstellen is ook bekeken welke klachten, zorgen en ergernissen er zijn. Daaruit blijkt dat er over het algemeen tevredenheid is met het functioneren van het drijvend programma. Eventuele overlast wordt ervaren bij horeca op late tijdstippen en bij uitstoot van verouderde scheepsmotoren. Daarnaast wordt de beeldkwaliteit en beleving soms verstoord door permanent gebruik van de kade als terras of stallingsruimte en wordt aan dek van de boten eveneens soms rommel opgeslagen dat de beeldkwaliteit negatief beïnvloed. Algemene waarschuwing is nog wel dat het horeca-aanbod sterk is gegroeid, en dat nog meer van hetzelfde geen doel dient.

Functies bijzondere schepen Kleine Koppel Amersfoort

Set van functies en belang van functie

De beoordeling van schepen en de aan boord aangeboden functies vindt plaats in het kader van de totale set van functies in de Eemhaven. Dit is het meest zwaarwegende belang. De schepen moeten samen:

 • Een bijdrage leveren aan de levendigheid van de Eemhaven.

 • Een bijdrage leveren aan het gebiedsprofiel waar creativiteit, wonen, werken in een oude en nieuwe setting samengaat.

 • Een aantrekkelijke mix vormen van functies.

De functie gaat dus boven het beeld in de beoordeling.

Uitgangspunten voor functies, eisen

 • De functie levert een bijdrage aan het gehele programma van de Eemhaven en omgeving en biedt hierin een meerwaarde.

 • In alle gevallen moet het schip ook toegankelijk zijn voor anderen dan de eigenaren ervan.

 • De functie moet passen in de nieuwe stedelijke context en haar belangen en mag dus geen extra overlast opleveren. Aansluiten bij de 16 uurs economie van het gebied past daar in.

 • De Eemhaven is ook een plek voor evenementen. Schepen moeten van deze evenementen onderdeel(kunnen) zijn of daar ruimte aan bieden.

 • De bezoekers en eigenaren maken gebruik van de reguliere stallingen voor fietsen en auto’s. Hiervoor is geen ruimte op de kade.

 • De functie mag door een link met een kadefunctie niet zorgen voor kruisend verkeer voor het fietspad (zoals een terras op water, behorend bij een kaderestaurant) vanwege de doorgaande fietsroute.

Uitgangspunten voor functies, wensen

 • Er wordt gestreefd naar een cultureel en / of toeristische functie aan boord van het schip

 • Toegankelijkheid van het schip voor zo veel mogelijk mensen is een belangrijk voordeel.

 • De functie moet bij voorkeur zichtbaar zijn van buiten af. Een transparante beleving voegt kwaliteit toe.

 • Onverwachte functies zijn een pré, iets wat je niet verwacht aan boord van een schip.

 • Schepen die varen met passagiers zijn aantrekkelijk, mits deze het grootste deel van de tijd hun ligplaats in de Eemhaven gebruiken.

 • De functie dient bij voorkeur in de zomer en in de winter relevant te zijn en aantrekkingskracht te hebben.

Uiterlijke kenmerken schepen Kleine Koppel Amersfoort

Uitgangspunten voor het schip, eisen

 • De maximale lengte van het schip bedraagt 40 meter voor de gehele Eemhaven. Per vrijgevallen plek wordt de maximale lengte bepaalt en gecommuniceerd.

 • De staat van onderhoud van het schip moet goed zijn en goed blijven. De ligplaats wordt gekoppeld aan een goede staat van onderhoud.

 • De beeldkwaliteit van schip en functie samen dienen zowel in de zomer als in de winter aantrekkelijk te zijn.

 • Daarbij is een uiterlijk ‘als schip’ noodzakelijk. Aanpassingen ten behoeve van de functie moeten passen bij de beeldkwaliteit die hoort bij een ‘schip met functie’. Het uiterlijk als totaal inclusief de functie wordt beoordeeld.

 • Het schip moet te allen tijde verplaatsbaar zijn en op last van de havenmeester verplaatst worden. Een schip kan dit op eigen kracht, of wordt (op kosten van de eigenaar) ondersteund door sleepboten.

 • Het schip moet direct tegen de kademuur afmeren.

Uitgangspunten voor het schip, wensen

 • Het uiterlijk van het schip moet zo veel mogelijk ‘kijkwaarde, verhaalwaarde of verbaaswaarde’ hebben. Bijzondere schepen hebben de voorkeur.

 • Historische schepen zijn uiteraard mogelijk, maar historisch op zich is geen criterium bij de beoordeling. Het gaat meer om de beeldkwaliteit als geheel.

 • Het behoud van zicht op het water is gewenst. Korte onderbreking ter plaatse van een kleine opbouw op het schip is mogelijk, maar zicht vanaf de kleine koppel over het schip heen op water dient maximaal gehandhaafd te blijven.

 • Gebruik van een duurzame energievoorziening en aandacht voor duurzaamheid voor schip en functie is een pré.

Aanvullende voorwaarden gebruik van ligplaats, schip en kade

 • Het is niet toegestaan aan boord van het schip te wonen. Momenteel is voor twee schepen een toestemming verleend om te wonen, voor nieuwe schepen en nieuwe overeenkomsten is dit niet toegestaan, behoudens deze twee aangewezen locaties.

 • De ligplaats moet door degene die de ligplaats is toegewezen zelf worden ingenomen en mag derhalve niet door een ander worden ingenomen of gebruikt.

 • Het is niet toegestaan het schip of de kade te voorzien van een terras zonder een hiervoor door het college verleende terrasvergunning.

 • Het is niet toegestaan de kade doorlopend te gebruiken voor eigen functies. Sporadisch gebruik voor een terrastafeltje is mogelijk.

 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van nutsvoorzieningen anders dan door de gemeente zijn aangebracht.

 • Het is niet toegestaan het schip per jaar 12 weken aangesloten en/of 12 weken in totaal buiten de gemeente te verblijven zonder toestemming van het college van B&W.

 • Het is niet toegestaan bouwmateriaal en/of gereedschappen voor onderhoud en beheer van het schip aan dek te leggen of op te slaan langer dan noodzakelijk indien dit de beeldkwaliteit negatief beïnvloed.

 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de gemeente het uiterlijk van het schip te veranderen door het aanbrengen van opbouwen, aanbouwen of andere beeldbepalende elementen.

 • Het is niet toegestaan een bijboot af te meren voor of langszij het schip. Een bijboot is alleen mogelijk hangend in de Davits achter het schip.

 • Het is niet toegestaan neon reclame of andere opvallende reclame aan te brengen aan het schip indien deze de beeldkwaliteit beïnvloedt. Bij grotere objecten voor reclame maakt dit onderdeel uit van de beoordeling.

 • Het is niet toegestaan in de haven gebruik te maken van de scheepsmotor, anders dan voor het in en uitvaren.

 • Het is niet toegestaan op enigerlei wijze overlast te veroorzaken voor anderen door geluid, rook of geur.

 • Het is niet toegestaan groot onderhoud aan het schip in de haven uit te voeren.

 • Verandering van functie en verandering van uiterlijk van het schip zijn niet toegestaan, tenzij na akkoord van de gemeente.

Beoordelingsprocedure

Bij een vrijkomende ligplaats bepaalt de gemeente op welk moment deze beschikbaar komt voor inschrijving en beoordeling. De optie voor een ligplaats wordt dan breed gecommuniceerd in de stad en daarbuiten, met oog voor de mogelijke functies (cultuur, horeca, toerisme). Daarbij worden de criteria gecommuniceerd, gecombineerd met specificaties voor de ligplaats in kwestie (locatie, lengte, breedte, diepgang, kadehoogte, beschikbare voorzieningen in de kade, prijs voor de ligplaats of per m2). Er wordt een aanvraagformulier opgesteld waarmee kandidaten hun interesse, schip en publieke concept kunnen presenteren. Daarbij is ook de status van het plan van initiatiefnemer van belang (schip al in eigendom, financiering etc.). Kandidaten wordt gevraagd voor een bepaalde datum hun inzending in te sturen.

De gemeente stelt een beoordelingscommissie in voor de selectie van de inzendingen. Hierin worden vanuit de gemeente specialisten benoemd op het terrein van economie en branchering, op het terrein van beeldkwaliteit en stedenbouw en op het terrein van stedelijke havens. Ook wordt de voorzitter van de ‘Stichting Vrienden van de Eemhaven’ benoemd als vertegenwoordiger vanuit de bewoners en ondernemers uit het gebied. De gemeente kan specialisten extern betrekken. De beoordelingscommissie hanteert de in deze notitie beschreven criteria en randvoorwaarden als beoordelingskader. De beoordelingscommissie heeft eventueel de gelegenheid aanvullende vragen te stellen of informatie op te vragen voor definitieve beoordeling. Daarna beoordeelt de beoordelingscommissie de inzendingen en brengt advies uit aan het college van B&W. Op basis van het advies selecteert het college van B&W de kandidaat aan wie de ligplaats wordt toegewezen en de huurovereenkomst wordt aangegaan en stelt de overige kandidaten hiervan op de hoogte.

In de huurovereenkomst wordt onder meer het volgende vastgelegd:

 • -

  De eigenaar van het schip

 • -

  Het schip

 • -

  De belangrijkste uiterlijke kenmerken van het schip die onderdeel waren van de beoordeling

 • -

  De functieomschrijving van het schip. Op basis daarvan wordt bekeken of bij wijziging een nieuwe beoordeling nodig is

 • -

  De huurprijs

 • -

  De duur van de overeenkomst, de huurovereenkomst wordt voor 5 jaar aangegaan met mogelijkheid van verlenging

 • -

  Aanvullende voorwaarden gebruik van ligplaats, schip en kade

De huurovereenkomst is niet zonder meer overdraagbaar. Er is altijd overleg nodig met de gemeente over schip, eigenaar en functie. Op basis daarvan wordt bekeken of een nieuwe beoordeling nodig is

Voorbeelden, wat inspireert ons (en anderen)

 • duikboten of reddingsboten

 • vakantiehuisje op het water, steeds wisselende gasten

 • tijdelijke werkplekken, creatieve studio’s

 • Open atelier beeldend kunstenaar, aan dek of in het ruim, theaterkunsten of participatietheater

 • Koppeling aan een museum (FASadE), tentoonstellingen die wisselen

 • Drijvende markt, winkelschip met onderscheidend product

foto

Levendigheid op het water, spelen of kopen

foto

Bijzondere functies, zwemmen of wellness

foto

Bijzondere schepen, stoomboot, notarisboot of anderszins

foto

Bijzondere schepen uit verre streken

foto

Leuke publieke functies, kookworkshops, museum aan boord

foto

Als het maar anders is, duikboot of narrowboat als bijzondere verblijfsaccommodatie

foto

Kunst aan boord, beeldend, tijdelijk, of permanent met een ‘verhalenboot’