Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het aanwijzen van (winkel)gebieden waar het verboden is te bedelen om geld of andere zaken (Aanwijzingsbesluit bedelarij)

Geldend van 26-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland houdende regels omtrent het aanwijzen van (winkel)gebieden waar het verboden is te bedelen om geld of andere zaken (Aanwijzingsbesluit bedelarij)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;

gelet op het bepaalde in artikel 2:65 van de Algemene plaatselijke verordening Westland 2019 (hierna: APV) dat luidt:

Artikel 2:65 Bedelarij

Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken;

overwegende dat bedelarij een onregelmatigheid is in het straatbeeld en ook voorkomt op open-bare plaatsen in de gemeente Westland;

overwegende dat in beginsel niet handhavend wordt opgetreden tegen het bedelen wanneer er geen sprake is van overlast en dat het bij het signaleren van de situatie blijft;

overwegende dat de politie heeft geconstateerd dat er zich in enkele winkelgebieden van West-landse dorpen zich situaties voordoen waarbij op hinderlijke en/of intimiderende wijze wordt ge-bedeld;

overwegende dat een exact juridisch kader eerder ontbrak om in dergelijke situatie handhavend te kunnen optreden;

overwegende dat het winkelend publiek zich niet altijd op het gemak voelt in de aanwezigheid van een onbekende die voorbijgangers actief benaderd en om geld vraagt;

overwegende dat om te voorkomen dat het probleem zich verplaatst naar andere Westlandse dorpen;

overwegende dat dit aanwijzingsbesluit aansluit op en van kracht is in de eerder aangewezen gebieden waar een alcoholverbod van toepassing is;

besluit:

De volgende (winkel)gebieden aan te wijzen waar het op grond van artikel 2:65 van de APV Westland 2019 verboden is een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken, waarbij de exacte begrenzing is geduid in de bij dit besluit behorende tekeningen:

 • De Lier: (Burg. Crezeelaan – Michiel A. de Ruyterweg – Hoofdstraat – Sportlaan);

 • ’s-Gravenzande: (Vestdijklaan – Zuidwind – Oudelandstraat – van Lennepstraat – Gast-huislaan – Langestraat – Noordwind – Zeestraat – Zandeveltweg);

 • Honselersdijk: (Fazantlaan – Molenlaan – Moddermanplein – van der Goesstraat – van Beekum Maurissestraat – Burg. Van Doornstraat – Endeldijk – Poeldijksepad – Elisabeth-vloed – Groenelaan – Dijkstraat – De Hunselaer – voetpad tussen De Honselaer en de Fazantlaan);

 • Kwintsheul: (De Raaphorst – Kwintrum – Linksaf doorsteek naar Kerkstraat – Kerkstraat – Heulweg tot Bovendijk – gehele Kerkstraat tussen Heulweg en de Raaphorst);

 • Maasdijk: (Korte Kruisweg (+ Abel tasmanstraat en Cornelis Houtmanplein) – Oranje-werf – Oranjeplein (+Nassaustraat) – Kerkhoflaan – Pr. Wilhelminastraat);

 • Monster: (N211) Emmastraat – Burg. Kampschoerstraat – van Bemmellaan – Rijnweg – ’s-Gravenzandseweg);

 • Naaldwijk: (Anjerlaan – Verdilaan – van der Hoevenstraat – Secr.Verhoeffweg);

 • Poeldijk: (de Voorstraat, Jan Barendselaan, Rijsenburgerweg, Verburchlaan en Kerklaan)

 • Wateringen: (Herenstraat – Heerenvliet – Gantelplein richting J.C. Struyck van Bergen-straat – Pieter Cornelisz. Duijvesteijnstraat – van Egmondlaan – Kerklaan – Plein)

Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit bedelarij”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021,

Het college van burgemeester en wethouders van Westland,

De secretaris,

A.C. Spindler

de burgemeester,

B.R. Arends

Bijlage 1: Tekening gebiedsaanwijzing De Lier (21-0132847)

foto

Bijlage 2: Tekening gebiedsaanwijzing s-Gravenzande (21-0132884)

foto

Bijlage 3: Tekening gebiedsaanwijzing Honselersdijk (21-0132890)

foto

Bijlage 4: Tekening gebiedsaanwijzing Kwintsheul (21-0132893)

foto

Bijlage 5: Tekening gebiedsaanwijzing Maasdijk (21-0132897)

foto

Bijlage 6: Tekening gebiedsaanwijzing Monster (21-0132905)

foto

Bijlage 7: Tekening gebiedsaanwijzing Naaldwijk (21-0132906)

foto

Bijlage 8: Tekening gebiedsaanwijzing Poeldijk (21-0132917)

foto

Bijlage 9: Tekening gebiedsaanwijzing Wateringen (21-0132920)

foto

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit kan een bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener;

 • f.

  indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Om uw bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoon (070) 381 3700/3220. In dat geval moet u griffierecht betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht ( https://loket.rechtspraak.nl/). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DigiD.

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder "bezwaar maken" downloaden. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Klant Contactcentrum op het telefoonnummer 14 0174.