Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent collectes, acties en kledinginzamelingen (Nadere regels voor collectes, acties en kledinginzamelingen 2021)

Geldend van 20-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent collectes, acties en kledinginzamelingen (Nadere regels voor collectes, acties en kledinginzamelingen 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor collectes, acties en kledinginzamelingen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 5:13, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening 2021 (Apv 2021);

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende nadere regels:

“Nadere regels collectes, acties en kledinginzamelingen 2021”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.Begripsbepaling

In dit beleid wordt verstaan onder:

 • a.

  CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving;

 • b.

  collecte: huis-aan-huis inzameling van geld of goederen voor een bepaald doel;

 • c.

  huis-aan-huis actie: inzameling van geld onder verkoop van goederen door lokale organisaties voor een bepaald doel;

 • d.

  wervingsactie: mensen aanspreken op straat of huis-aan-huis met de bedoeling hen als lid of donateur te werven voor een organisatie met een liefdadig of ideëel doel;

 • e.

  kledinginzameling: huis-aan-huis inzameling van kleding voor een bepaald doel;

 • f.

  aanvraag: een aanvraag om vergunning voor een openbare inzameling van geld of goederen of een schriftelijke melding door een organisatie uit Berkelland;

 • g.

  landelijk collecterooster: het door het CBF opgestelde landelijke rooster voor collectes;

Artikel 2 Vergunning voor collecten: landelijke instellingen vermeld op het collecterooster
 • 1. Aan instellingen die op het landelijke collecterooster staan wordt een doorlopende vergunning verleend.

 • 2. De doorlopende vergunning vervalt wanneer de instelling niet langer op het landelijke collecterooster staat.

Artikel 3 Vergunning voor collecten: landelijke instellingen niet vermeld op het collecterooster
 • 1. Aan instellingen die niet op het landelijke collecterooster staan en die niet in de gemeente zijn gevestigd, wordt een vergunning verleend in de vrije perioden van het landelijke collecterooster.

 • 2. Er wordt geen vergunning verleend wanneer:

  • o

   het landelijke collecterooster in een bepaalde periode al een collecte gepland heeft, of;

  • o

   in een periode waarin het landelijke collecterooster geen collecte gepland heeft, er al twee lokale instellingen toestemming hebben gekregen, of;

  • o

   de instelling niet beschikt over het CBF Keur, CBF Certificaat of de CBF Verklaring van geen bezwaar.

Artikel 4 Vergunning voor collecten: plaatselijke instellingen

Aan plaatselijke instellingen wordt een vergunning verleend wanneer:

 • o

  de instelling in de gemeente Berkelland is gevestigd of de instelling buiten de gemeente Berkelland is gevestigd maar er een relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en de gemeente Berkelland, en;

 • o

  de instelling fondsen werft waarbij de opbrengt geheel of ten dele voor een liefdadig of een ideëel doel bestemd is of een sociaal belang dient.

 • o

  er in de gevraagde periode geen vergunning is verleend aan een instelling die op het landelijke collecterooster staat.

Artikel 5 Vergunning voor huis-aan-huisactie

Bij het verlenen van een vergunning voor een huis-aan-huisactie hanteren we de volgende regels:

 • o

  huis-aan-huisacties worden alleen door plaatselijke instellingen georganiseerd;

 • o

  een huis-aan-huisactie mag zowel in als buiten de vrije periode plaatsvinden en kan samenvallen met een collecte;

 • o

  er mag maximaal één huis-aan-huisactie per kern per week plaatsvinden.

Artikel 6 Vergunning voor wervingsactie
 • 1. Een vergunning voor een wervingsactie wordt alleen verleend aan lokale organisaties of aan bedrijven die donateurs/leden werven voor instellingen die positief zijn beoordeeld door het CBF doormiddel van een CBF Keur, CBF Certificaat of de CBF Verklaring van geen bezwaar.

 • 2. Een wervingsactie vindt op de volgende wijze plaats:

  • o

   huis-aan-huis werving vindt alleen plaats tussen 09.00 uur en 21.00 uur en mag niet plaatsvinden op zondagen en algemene feestdagen;

  • o

   een wervingsactie mag zowel in als buiten de vrije periode plaatsvinden en kan samenvallen met een collecte;

  • o

   werving op straat vindt alleen plaats tijdens winkeltijden en in de directe omgeving van het winkelgebied.

Artikel 7 Vergunning voor kledinginzameling
 • 1. Per jaar wordt aan vier instellingen bij toerbeurt een vergunning afgegeven voor het huis-aan-huis inzamelen van kleding in Berkelland.

 • 2. De instelling beschikt over het CBF Keur, CBF Certificaat of de CBF Verklaring van geen bezwaar.

Artikel 8 Maximaal aantal collectes en acties
 • 1. Een collectevergunning, huis-aan-huisactie of wervingsactie wordt voor één week verleend.

 • 2. Inwoners kunnen maximaal 2x in de week iemand aan de deur krijgen voor het goede doel.

 • 3. Naast de landelijke collecte mag er per week één huis-aan-huisactie worden gehouden door een plaatselijke instelling. Als deze actie zich beperkt tot één of een klein aantal kernen mag in de overige kernen een andere actie worden gehouden.

Artikel 9 Indienen aanvraag
 • 1. Een aanvraag wordt schriftelijk ingediend of via de website.

 • 2. In een aanvraag staat:

  • a.

   het postadres van de lokale instelling;

  • b.

   het aanspreekpunt tijdens de collecte of actie en zijn/haar telefoonnummer;

  • c.

   de periode wanneer de collecte of actie plaats moet vinden;

  • d.

   de kernen waar de collecte of actie gehouden gaat worden.

 • 3. De aanvrager moet als betrouwbaar zijn. Hierover kan advies aan het CBF worden gevraagd.

Artikel 10 Wijze van collecteren

Het collecteren gebeurt op de volgende manier:

 • o

  er wordt alleen gecollecteerd door personen van 13 jaar of ouder. Bij de inzet van scholieren is er op de achtergrond een volwassene beschikbaar;

 • o

  collectanten zijn in het bezit van een geldig legitimatiebewijs van de collecterende organisatie of vereniging;

 • o

  de collectebussen zijn verzegeld of op andere deugdelijke wijze afgesloten;

 • o

  de collectebussen zijn duidelijk zichtbaar voorzien van de naam en het logo van de collecterende organisatie of vereniging;

 • o

  de collecte vindt alleen plaats tussen 09.00 uur en 21.00 uur. De collecte mag niet plaatsvinden op zondagen en algemene feestdagen.

Artikel 11 Initiatief tot collecteren in het geval van een ramp

In geval van een ramp kan per organisatie één extra collectevergunning worden verleend. Voor deze specifieke collecten gelden de volgende extra voorwaarden en voorschriften:

 • o

  bij de aanvraag wordt aangegeven wat het doel van de actie is;

 • o

  als er sprake is van een gezamenlijke hulpactie dan wordt de opbrengst van de collecte gestort op het nationale gironummer;

 • o

  initiatieven van particulieren worden toegestaan;

 • o

  de opbrengst wordt op een collectestaat verantwoord.

 • o

  als er geen gezamenlijke hulpactie is wordt het geld overgemaakt naar de vooraf bepaalde bestemming.

Artikel 12 Slotbepalingen
 • 1. Deze nadere regels treden in werking op 11 mei 2021.

 • 2. De Nadere regels op basis van artikel 5:13, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening 2018 van 28 januari 2020 in te trekken.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voor collectes, acties en kledinginzamelingen 2021”.

Ondertekening

Borculo, 11 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.