Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent reclame en uitstallingen (Nadere regels voor reclame en uitstallingen 2021)

Geldend van 20-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent reclame en uitstallingen (Nadere regels voor reclame en uitstallingen 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van reclame en uitstallingen;

gelet op het bepaalde in artikel 2:10, derde lid, en artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 (Apv);

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende nadere regels: “Nadere regels voor reclame en uitstallingen 2021”

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Definitiebepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

Aanplakborden

Door de gemeente geplaatste borden waarop evenementen en dergelijke via aanplakken mogen worden aangekondigd.

Apv

Algemene plaatselijke verordening

Hinder

Aantoonbare overlast die iemand in redelijkheid niet zou mogen ondervinden.

Losse belettering

Letters rechtstreeks op een gevel(deel) aangebracht. De achtergrond van de letters wijkt hierbij niet af van materiaal en/of kleur van het omringende geveldeel.

Activiteit/evenement

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een (toneel)voorstelling, een concert, een vlooienmarkt of een circus. Reclameacties zoals een autoshow of een opening van een winkel vallen hier niet onder.

Buitengebied

Delen van de gemeente buiten de aanduiding bebouwde komvolgens de Wegenwet.

Constructie van enige omvang:

Reclame-uitingen (inclusief de constructie) van meer dan 1 meter hoog en 1,5 m breed (of een totaaloppervlakte van meer dan 1,5 m2).

Erf

Een erf als bedoeld in artikel 1 lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.

Handelsreclame

Zie reclame-uitingen

Maaiveld

Het aansluitende afgewerkte terrein, waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven

Lichtreclame

Aangelichte, verlichte, knipperende en of reflecterende reclame.

Naar het binnengebied gekeerde reclame

Reclames die vanuit een aangegeven gebied zijn gericht naar straten binnen dat gebied.

Openbare ruimte

Openbare ruimte is de gemeenschappelijke fysieke ruimte die leden van een samenleving hebben, zoals wegen, parken etc.

Perceelsbreedte

Breedte van het perceel gemeten aan de straatzijde.

Permanente reclame

Reclame-uiting die meer dan 3 maanden voortdurend of bijna voortdurend aanwezig is of blijft. Tussentijdse (korte) beëindiging leidt niet tot tijdelijkheid.

Reclame op eigen terrein

Reclame verbonden aan een pand of geplaatst op het erf bij een pand.

Reclame-uitingen:

Reclame in tekst of beeld.

1.2 UITGANGSPUNTEN

 • 1.

  Reclame als genoemd in artikel 4:15 lid 1 van de Apv is vergunningsvrij als ze voldoet aan deze nadere in artikel 4:15 lid 3 onder a van de Apv genoemde regels.

 • 2.

  Niet vergunningsvrije reclame is in beginsel ongewenst.

 • 3.

  Wij verlenen alleen reclamevergunningen voor:

  • a.

   lichtreclames binnen de bebouwde kom op eigen terrein

  • b.

   (licht-)reclames genoemd onder 2.2.5 van dit beleid.

 • 4.

  Reclame moet passen in het straatbeeld en mag de omgeving niet ernstig verstoren.

 • 5.

  Reclame-uitingen voor illegale activiteiten zijn niet toegestaan.

1.3 OVERGANGSRECHT

De op het moment van het van kracht worden van dit beleid bestaande legale reclame-uitingen mogen in ongewijzigde vorm blijven bestaan. De bewijslast ligt bij de houder van de reclame-uiting.

Hoofdstuk 2 Eigen terrein

2.1 ALGEMENE VOORWAARDEN EN VERBODSBEPALINGEN

 • 1.

  Door de reclame ontstaat geen gevaar en/of hinder voor het verkeer.

 • 2.

  De reclame-uiting is ondergeschikt aan en afgestemd op het straat- en gevelbeeld en het omgevingskarakter.

 • 3.

  De reclame-uiting is gemaakt van duurzaam materiaal en verkeert in goede staat van onderhoud.

 • 4.

  Ruitreclames zijn niet groter dan 25% van het raamoppervlak.

 • 5.

  Lichtreclames zijn altijd vergunningplichtig en alleen binnen de bebouwde kom kan hiervoor vergunning verleend worden. Uitzonderingen zijn opgenomen onder 2.2.5.

 • 6.

  (Mechanisch) bewegende reclames zijn niet toegestaan.

 • 7.

  Reclames mogen geen aanstoot geven.

 • 8.

  Reclamebakken of samenstellingen van losse belettering op een plat dak of een goot mogen niet groter zijn dan 0,5 m2 en niet hoger zijn dan 0,5 meter.

 • 9.

  Plaatsing van reclame op een hellend dak is niet toegestaan.

 • 10.

  Het bestaande uitzicht vanuit nabijgelegen gebouwen mag door het aanbrengen van de reclame niet worden belemmerd.

 • 11.

  Geen toepassing van felle kleuren (bijvoorbeeld fluoride).

 • 12.

  Reclame op luifels, zonneschermen en daarmee vergelijkbare ondergronden moet bestaan uit losse, geschilderde- of plakletters.

 • 13.

  Permanente reclames op onbebouwde percelen zijn niet toegestaan.

 • 14.

  De reclame heeft een directe relatie met het bedrijf, het product, de dienst die wordt verleend of het beroep dat ter plaatse wordt uitgeoefend.

 • 15.

  Tijdelijke reclame betrekking hebbend op een Berkellandse activiteit, een Berkellands evenement of een landelijke actie mag op een onbebouwd perceel worden geplaatst voor maximaal 3 weken. De oppervlakte van een reclame-uiting mag maximaal 6 m2 bedragen en inclusief ondersteunende constructie maximaal 3 meter hoog zijn.

 • 16.

  Tijdelijke reclame, niet zijnde een aankondiging voor een activiteit of evenement, mag maximaal drie keer per jaar gedurende een periode van maximaal vijf opeenvolgende dagen op eigen terrein of in de onmiddellijke nabijheid hiervan worden geplaatst. De oppervlakte van een reclame-uiting mag maximaal 6 m2 bedragen en inclusief ondersteunende constructie maximaal 3 meter hoog zijn.

2.2 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

2.2.1 Woongebieden binnen de bebouwde kom

 • a.

  De maximale oppervlakte van een reclame-uiting bedraagt 0,25 meter², lengte in één richting maximaal 1 meter.

 • b.

  Maximaal 1 reclame-uiting per perceel.

 • c.

  Uitsluitend bij woningen met een praktijkruimte voor het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep.

 • d.

  De aanduiding wordt aan of bij de entree van de praktijkruimte geplaatst.

 • e.

  Losse belettering binnen de gevelvlakken maximaal 25 centimeter hoog, totale breedte maximaal 1 meter.

 • f.

  Maximaal 1 rij letters per gevel.

2.2.2. Winkelgebieden, horeca, bedrijventerreinen (niet naar het binnengebied gekeerde reclame) en alleenstaande bedrijfspanden binnen de bebouwde kom

 • a.

  De maximale oppervlakte van een reclame-uiting bedraagt 0,5 meter ², lengte in één richting maximaal 1,5 meter.

 • b.

  De bovenzijde van de reclame ligt niet boven het niveau van de 1e verdiepingsvloer dan wel de raamdorpels in dezelfde gevel op de 1e verdieping.

 • c.

  De reclame wordt loodrecht op de gevel aangebracht of vlak en evenwijdig hieraan.

 • d.

  Per pand mogen maximaal 2 reclame-uitingen worden geplaatst.

 • e.

  Op het erf geplaatste reclame mag inclusief ondersteunende constructie niet hoger zijn dan 1,20 meter.

 • f.

  Per gevel maximaal 2 reclamevlaggen. Maximale oppervlakte per vlag 0,5 meter² en maximale stoklengte 1,20 meter.

 • g.

  Losse belettering binnen de gevelvlakken maximaal 40 centimeter hoog, totale breedte maximaal 75% van de gevelbreedte. Per gevel maximaal 2 rijen letters boven elkaar.

2.2.3. Bedrijventerreinen (naar het binnengebied gekeerde reclame)

 • a.

  Reclames aan een gebouw moeten binnen de gevelvlakken blijven.

 • b.

  Vrijstaande reclames mogen niet hoger zijn dan het hoogste gebouw op het perceel met een maximum van 5 meter.

 • c.

  Losse belettering op een plat dak of dakrand is toegestaan. Maximale hoogte 50 centimeter, de totale breedte mag maximaal 75% van de gevelbreedte bedragen.

 • d.

  Reclames mogen niet zichtbaar zijn vanaf een locatie buiten het bedrijventerrein.

2.2.4. Buitengebied

 • a.

  De maximale oppervlakte van een reclame-uiting bedraagt 0,5 meter² per perceel/bedrijf, lengte in één richting maximaal 1 meter.

 • b.

  Geplaatst aan de gevel van een gebouw of op het erf van het bedrijf.

 • c.

  Op het erf geplaatste reclame is inclusief bijbehorende constructie niet hoger dan 1,20 meter.

2.2.5. Vergunningen lichtreclame en afwijkende reclame

 • a.

  Lichtreclames zijn in het buitengebied niet toegestaan. Binnen de bebouwde kom is voor lichtreclame altijd een omgevingsvergunning activiteit reclame nodig.

 • b.

  Voor reclame-uitingen aan/op onroerend goed van horecabedrijven, tankstations, landelijke ketens en reclame op een bedrijventerrein, niet gericht naar het binnengebied gelden de onder 2.2.2 genoemde voorwaarden.

 • c.

  Met een omgevingsvergunning activiteit reclame kan voor de onder b. genoemde reclames worden afgeweken van de onder 2.2.2. genoemde voorwaarden.

 • d.

  in afwijking van het onder a. gestelde kunnen met een omgevingsvergunning activiteit reclame voor de onder b. genoemde situaties lichtreclames worden toegestaan.

 • e.

  Lichtreclame moet voldoen aan de algemene richtlijn betreffende lichthinder,

 • a.

  deel 4 Reclameverlichting van de NSVV(www.nsvv.nl) en het aanvullende onderzoek uitgevoerd door de Vakgroep lichtreclame van UNETO-VNI(https://www.uneto-vni.nl/kennisgebieden/techniek-en-markt/elektrotechniek/lichtreclame).

 • f.

  Lichtreclames moeten voldoen aan de gebiedsgerichte voorwaarden genoemd in artikel 2.2.1. tot en met 2.2.4.

2.2.6. Project- en makelaarsborden

 • a.

  Projectborden moeten zijn geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein van het project.

 • b.

  Projectborden mogen niet groter zijn dan 2,5 meter breed en 4 meter hoog inclusief bijbehorende constructie en gemeten vanaf het maaiveld.

 • c.

  Projectborden mogen pas worden geplaatst als een start van het project/de bouw bij ons is gemeld, maar niet eerder dan 6 weken voor de aanvang van de bouw.

 • d.

  Projectborden moeten uiterlijk 1 week na gereedkomen van het project worden verwijderd

 • e.

  Projectborden mogen geen onevenredige hinder of overlast veroorzaken voor omwonenden en/of het verkeer.

 • f.

  Op een perceel mag een makelaarsbord van maximaal 0,5 m² worden geplaatst voor de verkoop of verhuur van dit perceel of een hierop aanwezige opstal.

 • g.

  Makelaarsborden voor de verkoop of verhuur van panden of terreinen mogen bij panden van meer dan 250 m² of op bouwkavels van meer dan 2000 m2 een maximale oppervlakte hebben van 4 m². De maximale hoogte van een op de grond staand reclameobject bedraagt 3 meter gemeten vanaf het maaiveld. Dit is inclusief de ondersteunende constructie.

Hoofdstuk 3. Openbare ruimte en gemeentelijk eigendom

3.1. ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 1. De reclame-uiting is niet aanstootgevend

 • 2. De reclame-uiting levert geen hinder of gevaar op voor het verkeer

 • 3. Lichtreclames zijn in de openbare ruimte niet toegestaan.

3.2 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

3.2.1. Reclame- of aankondigingsborden (tijdelijk)

 • a.

  Het formaat van het bord is inclusief constructie maximaal 1,00 meter bij 1,20 meter (bxh).

 • b.

  De reclame mag niet vroeger dan 3 weken voor het begin van het evenement/de activiteit worden geplaatst. De maximale plaatsingstermijn is 3 weken.

 • c.

  De reclame heeft betrekking op een Berkellandse activiteit (geen commerciële reclameactiviteit), een Berkellands evenement of een landelijke actie.

 • d.

  Er geldt een maximum van 4 reclame-uitingen per straat per activiteit.

 • e.

  Niet binnen een afstand van 10 meter van kruispunten geplaatst.

 • f.

  Op een trottoir/voetgangerszone wordt ten minste een doorgang van 1,20 meter vrijgehouden.

 • g.

  Er is geen gelijkenis met verkeersborden en verkeerstekens.

3.2.2. Spandoeken

 • a.

  Voor maximaal 3 weken geplaatst.

 • b.

  Vrije hoogte is minimaal 4,2 meter boven het rijgedeelte van een weg en 2,2 meter boven een voor voetgangers toegankelijk gebied.

 • c.

  Maximaal drie spandoeken per reclamedoel per dorpskern.

3.2.3. Uitstallingen en reclames

 • a.

  Uitstallingen worden maximaal 2,0 meter uit de gevel geplaatst, reclames maximaal 4 meter uit de gevel als de inrichting van de openbare ruimte daartoe ruimte geeft.

 • b.

  Maximale hoogte van uitstallingen bedraagt 2,0 meter.

 • c.

  Het formaat van reclameborden bedraagt maximaal 0,75 bij 1,20 meter(bxh).

 • d.

  Alleen geplaatst op de weg op tijden dat de onderneming voor publiek geopend is.

 • e.

  Op wegen voor gemotoriseerd verkeer blijft ten minste 4 meter in de breedte aan vrije doorgang aanwezig. Op wegen voor niet-gemotoriseerd verkeer is dit 1,5 meter vrije doorgang.

 • f.

  Op een trottoir/voetgangerszone wordt ten minste een doorgang van 1,20 meter vrijgehouden.

 • g.

  Er is geen gelijkenis met verkeersborden en verkeerstekens.

3.2.4. Gebruik aanplakborden

Gebruik van de door de gemeente geplaatste aanplakborden is toegestaan ten behoeve van vooraankondigingen van evenementen, concerten en dergelijke.

Hoofdstuk 4. Inwerkingtreding en citeertitel

4.1 Inwerkingtreding

 • 4.1 Deze nadere regels treden in werking op 11 mei 2021.

 • 4.2 De “Nadere regels voor reclame en uitstallingen 2019”, vastgesteld op 6 november 2018 worden ingetrokken.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

“Nadere regels voor reclame en uitstallingen 2021”

Ondertekening

Borculo, 11 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.