Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het parkeren van kampeervoertuigen binnen de bebouwde kommen van de gemeente te verbieden

Geldend van 20-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het parkeren van kampeervoertuigen binnen de bebouwde kommen van de gemeente te verbieden

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

gelet op het bepaalde in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 (Apv);

overwegende dat:

het met het ook op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte buitensporig of

schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente wanneer langer dan drie achtereenvolgende dagen, op een door het college aangewezen weg, een voertuig wordt geparkeerd dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt;

er regelmatig klachten van burgers worden ingediend bij ons of de politie over het parkeren van eerdergenoemde voertuigen;

het aanbeveling verdient het parkeren van eerder bedoelde voertuigen binnen de bebouwde kommen van de gemeente te verbieden;

B E S L U I T :

 • 1)

  dat het verboden is om langer dan 3 dagen een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt te parkeren op een door het college aangewezen weg binnen de bebouwde kommen van de gemeente Berkelland, de 30 km zone nabij Rekken (plaatselijk bekend Van Ouwenaller Vereniging Rekken) en op de Industrieweg nabij Beltrum worden geparkeerd;

 • 2)

  te bepalen dat dit verbod niet van toepassing is op wagens van kermis- en circusexploitanten op de door de gemeente aangegeven plaatsen en tijden;

 • 3)

  het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:6 Algemene plaatselijke verordening 2018 van 28 januari 2020 in te trekken;

 • 4)

  dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 11 mei 2021.

Ondertekening

Borculo, 11 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.