Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden om een verbod in te stellen voor alcoholgebruik

Geldend van 20-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het aanwijzen van gebieden om een verbod in te stellen voor alcoholgebruik

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2021 (Apv);

overwegende dat:

gebleken is dat in de gemeente sprake is van overlastsituaties en baldadigheid door (overmatig) alcoholgebruik op de weg;

de overlast en baldadigheid niet altijd gepaard gaat met openbare dronkenschap;

artikel 2:48 van de Apv de mogelijkheid biedt om op te treden;

ook in het kader van het alcoholmatigingsbeleid het wenselijk is om een verbod in te stellen voor de hele gemeente;

het Openbaar Ministerie heeft uitgezocht of dit juridisch mogelijk is;

de conclusie is dat er geen jurisprudentie is waarin staat dat dit niet kan;

gemeenten die het hele grondgebied aanwijzen de steun van justitie hebben bij de handhaving hiervan;

andere gemeenten in het district Achterhoek, politie team Oost-Achterhoek eenzelfde aanwijzingsbesluit hanteren en uniformiteit wenselijk is;

B E S L U I T :

 • 1)

  dat het verboden is op openbare plaatsen binnen onze gemeente alcoholhoudende drank te drinken;

 • 2)

  dat het verboden is aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • 3)

  het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening 2018 van 28 januari 2020 in te trekken;

 • 4)

  dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 11 mei 2021.

Ondertekening

Borculo, 11 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.