Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het stimuleren van acties door inwoners die worden gehouden om de leefbaarheid te groten (Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis)

Geldend van 24-05-2021 t/m 17-03-2022

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent het stimuleren van acties door inwoners die worden gehouden om de leefbaarheid te groten (Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

overwegende dat acties door de inwoners van Fryslân worden gehouden om de

leefbaarheid van Fryslân te vergroten, in het bijzonder waar de moeilijke omstandigheden zijn te herleiden naar de gevolgen van de Coronacrisis, en deze acties financieel moeten worden ondersteund;

BESLUITEN

De Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis vast te stellen als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 • b.

  Coronacrisis: crisis die zich heeft ontwikkeld sinds begin 2020 als gevolg van het coronavirus;

 • c.

  Maatschappelijke initiatieven: initiatieven zonder winstoogmerk, ontwikkeld en uitgevoerd door burgers of ander partijen, niet zijnde andere overheden, op het gebied van de leefbaarheid in Fryslân.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Gedeputeerde staten verstrekken subsidie voor kleine maatschappelijke initiatieven in Fryslân die de leefbaarheid ten tijde van de coronacrisis vergroten in wijk, dorp of gemeente en die gericht zijn op de inwoners van die wijk, dat dorp of die gemeente.

 • 2. De uitvoering van deze activiteiten dient mogelijk te zijn binnen de maatregelen die de overheid heeft getroffen met betrekking tot de voorkoming van de verspreiding van het coronavirus.

 • 3. Een activiteit die al is gestart of is uitgevoerd voordat de aanvraag is ingediend is niet subsidiabel.

Artikel 3 Doelgroep

Tot de doelgroep behoren de inwoners van Fryslân.

Artikel 4 Gebieden

Ten behoeve van de subsidieverstrekking hanteren gedeputeerde staten de volgende gebiedsindeling:

 • a.

  Waddeneilanden, bestaande uit de gemeenten: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland;

 • b.

  Noordoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Noardeast- Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel;

 • c.

  Noordwest Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Harlingen, de Waadhoeke en Leeuwarden;

 • d.

  Zuidwest Fryslân, bestaande uit de gemeenten: de Fryske Marren en SúdwestFryslân;

 • e.

  Zuidoost Fryslân, bestaande uit de gemeenten: Smallingerland, Opsterland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Heerenveen.

Artikel 5 Openstelling en aanvraagperiode

Deze regeling wordt opengesteld vanaf 25 mei 2021 tot 25 juni 2021, 17.00 uur.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt ingediend binnen de vastgestelde aanvraagperiode, zoals gesteld in artikel 5.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met het door gedeputeerde staten vastgestelde aanvraagformulier dient uitsluitend digitaal te worden ingediend op een door Gedeputeerde Staten voorgeschreven wijze.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Voor het gebied genoemd in artikel 4, aanhef en onderdeel a geldt een subsidieplafond van € 15.000,00.

 • 2. Voor elk van de afzonderlijke gebieden genoemd in artikel 4, aanhef en onderdelen b tot en met e geldt een subsidieplafond van € 30.000,00.

Artikel 8. Verdeling subsidie

 • 1. De subsidie wordt verdeeld per gebied en op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot dat het in artikel 7 gestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Per aanvrager en per initiatief wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

 • 3. Als door het aantal aanvragen op één en dezelfde dag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt tussen de aanvragen van die dag geloot.

Artikel 9. Subsidiehoogte

Per aanvraag wordt een prestatiesubsidie van maximaal € 500,- verstrekt.

Artikel 10 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de voorwaarden en verplichtingen in paragraaf 2.3 van de Asv, worden in ieder geval de volgende verplichtingen aan de subsidieontvanger opgelegd:

 • 1.

  De activiteit of actie waarvoor subsidie is verleend wordt uitgevoerd na 25 mei 2021 maar vóór 25 november 2021.

 • 2.

  Na afloop van de activiteit of actie geeft de subsidieontvanger kennis van de door hem uitgevoerde activiteit of actie door middel van het plaatsen van foto’s of ander beeldmateriaal inclusief een beschrijving van de uitgevoerde activiteit of actie op de website van Projecten in Beeld: www.fryslan.frl/beleidsthemas, zoekterm: projecten in beeld.

 • 3.

  Overige subsidieverplichtingen kunnen worden opgelegd bij het besluit tot verlening.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie in het Provinciaal Blad, doch niet vóór 24 mei 2021.

 • 2. De regeling vervalt van rechtswege op 1 mei 2022.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stimulering Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis

Ondertekening

Leeuwarden, 11 mei 2021

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Drs. A.A. M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius-Riemersma MBA MCM, secretaris

Toelichting op de regeling

Gedeputeerde Staten constateren dat er binnen de Mienskip behoefte is aan het opzetten van kleine leefbaarheidsinitiatieven, acties en activiteiten. Bijvoorbeeld het brengen van bloemen naar mensen in verzorgingstehuizen. Mensen willen elkaar een hart onder de riem steken om de beperkingen in het sociale leven door het coronavirus als Mienskip te doorstaan. Gedeputeerde Staten willen deze activiteiten ondersteunen.

Voor elke regio in Fryslân is per initiatief een bedrag beschikbaar gesteld van maximaal € 500, met een maximum van € 15.000,- voor de regio Waddeneilanden en maximaal € 30.000 in elk van de overige regio’s. Dit betekent dat er 30 acties in de regio Waddeneilanden kunnen worden uitgevoerd, en in de overige regio’s 60 acties per regio. Het idee is subsidiabel en dient afkomstig te zijn van een inwoner van Fryslân, vóór andere inwoners van Fryslân. Dat mag ook een idee zijn van de plaatselijke bakker of de muziekvereniging; wie dan ook maar die een maatschappelijk initiatief heeft op het gebied van leefbaarheid in relatie tot de coronacrisis.

Een aanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend. Voor advies kunt u terecht bij het projectbureau in uw regio vanaf 25 mei tot en met 25 juni 2021. Daarbij geldt dat een activiteit nog niet mag zijn gestart of uitgevoerd voor het indienen van de aanvraag en vóór 25 november 2021 moet zijn afgerond.

Voor het indienen van een aanvraag dient een formulier te worden ingevuld dat door Gedeputeerde Staten beschikbaar is gesteld. Het formulier is te vinden via: www.fryslân.frl/subsidies

Het bedrag van € 500,- wordt gelijk beschikt wanneer uw initiatief voor subsidie in aanmerking komt. Dit is een maximaal bedrag. Mocht bij een steekproef blijken dat de activiteiten deels of grotendeels niet hebben plaatsgevonden kan evenredig teruggevorderd worden, gerelateerd aan de wel gerealiseerde activiteiten.

Na afloop van het project moet de subsidieontvanger zijn project laten zien. Door een foto of ander beeldmateriaal (denk aan een krantenbericht, een filmpje op YouTube®, Facebook®-bericht) na afloop te plaatsen op de site van de provincie Fryslân die normaliter gebruikt wordt voor de projecten van het Iepen Mienskipfûns: `Projecten in Beeld`.

De site is te bereiken door te gaan naar www.fryslan.frl/beleidsthema’s, onder de zoekterm:

‘projecten in beeld’.

Aanvraagproces in het kort

 • Stap 1: Aanvraagformulier downloaden, invullen en ondertekenen

 • (www.fryslân.frl/subsidies)

 • Stap 2: Aanvraagformulier per email sturen naar de provincie@fryslan.frl

 • Stap 3: Wij controleren of het aanvraagformulier compleet is

 • Stap 4: Wanneer de aanvraag past binnen regeling en het subsidieplafond nog niet is bereikt

 • ontvangt u van ons een email met ons besluit.

 • Stap 5: Na afloop van uw project dient u een kort verslag met beeldmateriaal toe te voegen op de website Projecten in Beeld www.fryslân.frl/streekwurk