Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de aanwijzing van de toezichthouder beschermd wonen en opvang

Geldend van 13-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de aanwijzing van de toezichthouder beschermd wonen en opvang

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk,

overwegende dat

  • het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, voor zover betrekking hebbend op de voorzieningen beschermd wonen en opvang als bedoeld in artikel 1.2.1 onder b en c;

gelet op

  • de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

  • de van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo en Putten verkregen bevoegdheden op het gebied van beschermd wonen en opvang, welke zijn opgenomen in de bijlagen die zijn gevoegd bij dit besluit;

  • de eigen bevoegdheden op het gebied van beschermd wonen en opvang;

besluit:

mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Ermelo en Putten,

  • De directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord- en Oost- Gelderland aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar beschermd wonen en opvang en hiermee te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voor zover betrekking hebbend op de voorzieningen beschermd wonen en opvang als bedoeld in artikel 1.2.1 onder b en c, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022;

  • De directeur Publieke Gezondheid van GGD Noord- en Oost- Gelderland de bevoegdheid te verlenen, (mede) personen aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, voor zover het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk hiertegen geen bezwaar heeft, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022;

  • Eerder genomen aanwijzingsbesluiten toezichthouders in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voor zover betrekking hebbend op de voorzieningen beschermd wonen en opvang in te trekken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 4 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Harderwijk,

de heer J.P. Wassens

secretaris

de heer H.J. van Schaik

burgemeester