Regeling vervallen per 01-01-2022

Beleidsregel 'Frisse start Emmen na corona'

Geldend van 17-05-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

Beleidsregel 'Frisse start Emmen na corona'

Het college van burgemeester en wethouders van Emmen,

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017,

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel: 'Frisse start Emmen na corona'.

Artikel 1: Bijzondere begripsbepaling

 • a.

  Sociaal-culturele activiteit(en): Een activiteit of activiteiten die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Emmen.

 • b.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 2: Doel

Vrijwilligersorganisaties, dorpshuizen, sportverenigingen en cultuurorganisaties maken moeilijke tijden door. Het is belangrijk dat zij – nu en straks – hun belangrijke bijdrage aan onze samenleving kunnen blijven leveren.

De subsidie heeft tot doel de vitaliteit en kwaliteit van leven en wonen in Emmen te versterken, door organisaties die afhankelijk zijn van vrijwilligers in staat te stellen om hun sociaal-culturele activiteiten te organiseren.

Artikel 3: Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Emmen.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen worden ingediend middels het aanvraagformulier Frisse start Emmen na corona.

 • 2.

  De aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 1 juli 2021. Aanvragen ingediend na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.

 • 3.

  De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 5: Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd dient plaats te vinden in de gemeente Emmen. Deze activiteit moet worden beschreven en onderbouwd worden met een globale kostenraming.

 • 2.

  De nieuw te organiseren activiteit dient corona-proof plaats te vinden.

 • 3.

  Uit een planning van de aanvrager volgt dat de subsidie in 2021, of uiterlijk 1 april 2022, wordt besteed in overeenstemming met het doel van deze regeling.

 • 4.

  Subsidie kan worden verleend voor de kosten die logischerwijs zijn toe te rekenen aan het realiseren van nieuw opgezette sociaal-culturele activiteiten door organisaties die daarvoor afhankelijk zijn van vrijwilligers.

 • 5.

  De subsidie wordt verstrekt aan een organisatie die afhankelijk is van vrijwilligers.

 • 6.

  De organisatie is een rechtspersoon, ingeschreven in het Handelsregister en verstrekt een bewijs van inschrijving.

Artikel 6: Weigeringsgronden

 • 1.

  Naast de weigeringsgronden genoemd in de ASV en de AWB wordt de subsidie geweigerd indien:

  • a.

   niet voldaan is aan de eisen en criteria in deze regeling;

  • b.

   deze wordt ingezet voor exploitatiekosten (zoals bijv. huur, verzekering en onderhoud).

 • 2.

  De subsidie kan geweigerd worden indien het maximum van het beschikbare budget van € 100.000 is bereikt.

Artikel 7: Hoogte subsidie

De maximaal te verlenen subsidie per aanvrager is € 1.000. Mocht blijken dat bij het sluiten van de aanvraagtermijn er onvoldoende aanvragen zijn binnengekomen of dat er door organisaties minder dan € 1.000 is aangevraagd, dan bestaat de mogelijkheid voor een activiteit, na afweging, een hoger bedrag te verstrekken.

Artikel 8: Verlening, vaststelling en betaling

Verlening, vaststelling en betaling van de subsidie vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de ASV.

Artikel 9: Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling is vastgesteld op € 100.000.

 • 2.

  Per organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 3.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. Wanneer een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 4.

  Indien een beroep wordt gedaan op zowel geleden coronaschade in de exploitatiekosten als een te organiseren activiteit, kan een deel van de gevraagde subsidie worden toegekend.

 • 5.

  Indien honorering van enige subsidieaanvraag tot overschrijding van het subsidieplafond leidt, kan een deel van het gevraagde subsidiebedrag worden toegekend.

 • 6.

  Een subsidieverstrekking uit deze beleidsregel sluit een beroep op een andere subsidieregeling uit.

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na publicatiedatum.

Artikel 11: Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel 'Frisse start Emmen na corona'.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 29 april 2021,

de gemeentesecretaris de burgemeester

M. Plantinga-Leenders H.F. van Oosterhout