Subsidieregeling aanpak laaggeletterdheid aanvragen specifieke doelgroepen 2021

Geldend van 18-05-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling aanpak laaggeletterdheid aanvragen specifieke doelgroepen 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem;

Gelet op artikel 2, 3, 5 en artikel 7.3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 (Asv2015);

Gelet dat op basis van het regionale actieplan Aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024:

- Jaarlijks een activiteitenplanning, inclusief begroting, wordt opgesteld.

- Jaarlijks op basis van deze begroting het beschikbare bedrag voor subsidie voor aanbod aan specifieke doelgroepen wordt vastgesteld.

- Voor de uitvoering van het Regioplan naast de WEB-middelen jaarlijks decentralisatiemiddelen beschikbaar zijn.

- de gemeente Doetinchem als centrum gemeente Arbeidsregio Achterhoek verantwoordelijk en budgethouder is.

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling aanpak laaggeletterdheid aanvragen specifieke doelgroepen 2021

Artikel 1 Inleidende bepaling

Op deze regeling is de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015 van toepassing.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die in aanmerking komen zijn activiteiten voor het aanbod voor het aanleren van basisvaardigheden voor specifieke doelgroepen. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het bereiken van specifieke doelgroepen zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of een licht psychische problematiek, of mensen die om een andere reden niet terecht kunnen bij het reguliere onderwijs. Het betreft hier doelgroepen die aanvullend zijn op de genoemde doelgroepen in het regioplan aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024.

Artikel 3 Procedurebepalingen

 • 1. De aanvraag om subsidie voor specifieke doelgroepen wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteiten ingediend

 • 2. De subsidieaanvraag bevat:

- een volledige (digitale) aanvraag.

- een activiteitenplan met aandacht voor de inhoudelijke criteria.

- een realistisch en gespecifieerde begroting. Hierin zijn ook de inkomsten vermeld.

- een sluitend dekkingsvoorstel (dat sluitend gemaakt mag worden met de aangevraagde subsidie).

Artikel 4 Algemene regels

 • 1. De activiteit vindt plaats in de regio Achterhoek.

 • 2. De activiteit is gericht op de specifieke doelgroepen.

 • 3. Er dient sprake te zijn van een acceptabele kosten/baten verhouding

 • 4. De activiteit moet inhoudelijk, organisatorisch en financieel goed onderbouwd zijn.

 • 5. Bij bekendmaking van de activiteit dient de gemeente als subsidiegever te worden vermeld.

Artikel 5 Inhoudelijke criteria waaraan de aanvragen worden getoetst

 • 1.

  De subsidie betreft een stimuleringssubsidie voor maximaal 3 jaren. Na deze periode dienen andere financieringsbronnen gevonden te worden.

 • 2.

  De aanvragen worden in volgorde van ontvangst afgehandeld.

 • 3.

  De subsidieaanvraag moet passen binnen de doelstellingen en acties van het regionale actieplan Laaggeletterdheid 2021 – 2024.

 • 4.

  Het aanbod van het project dan wel activiteit is gespreid over de regio.

 • 5.

  De subsidieaanvraag moet aanvullend zijn op de opdracht die is weggezet in het kader van de aanbesteding Volwasseneducatie.

 • 6.

  Vooraf is duidelijk of het een nieuw initiatief is of een aanvulling op bestaande activiteiten.

 • 7.

  Uit de subsidieaanvraag moet blijken of er sprake is van een eigen investering van de deelnemende partners en waar deze uit bestaat.

 • 8.

  Het plan moet voorzien zijn van intentieverklaringen van financieel bijdragende partners.

 • 9.

  De regionale werkgroep Laaggeletterdheid adviseert de gemeente Doetinchem (budgethouder/verantwoordelijke) over subsidieaanvragen aan de hand van de subsidieregels.

Artikel 6 Subsidievoorwaarden

 • 1. Meer mensen bereiken en helpen met het ontwikkelen van basisvaardigheden.

 • 2. Voorafgaand aan het project wordt het aantal unieke deelnemers bepaald.

 • 3. Voor iedere deelnemer wordt een passend leertraject aangeboden. Hiertoe wordt een plan van aanpak opgesteld. Per deelnemer wordt gewerkt aan (praktijkgerichte) leerdoelen.

Artikel 7 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Het regionale beschikbare subsidiebedrag wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt jaarlijks opnieuw ingediend, beoordeeld en kan maximaal voor drie jaar worden verstrekt.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treed de dag na bekendmaking in werking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling aanpak laaggeletterdheid aanvragen specifieke doelgroepen 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem op 11 mei 2021

Secretaris, Burgemeester,