Regeling vervallen per 01-01-2023

Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Geldend van 14-05-2021 t/m 31-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 19-04-2021

Intitulé

Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

gelet op de artikelen 38 en 39 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van de Wet Politiegegevens (Wpg) en artikel 26f van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg);

b e s l u i t vast te stellen het volgende besluit: Aanwijzingsbesluit FG.

Artikel 1

De heer T. Vroon aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) en als zodanig te belasten met het toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens door de gemeente Elburg, conform het gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 2

De aanwijzing gaat in met terugwerkende kracht op 19 april 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 4 mei 2021.

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij