Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van de directie van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het doorgeven van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Directiebesluit inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij)

Geldend van 15-05-2021 t/m 26-09-2022

Intitulé

Besluit van de directie van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het doorgeven van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Directiebesluit inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij)

De directie van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

 • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel bepaalt dat bestuursorganen van de deelnemers mandaat, volmacht en machtiging kunnen verlenen aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • de bestuursorganen van de deelnemers, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben besloten om door middel van mandaat, volmacht dan wel machtiging alle aan hen toegekende bevoegdheden over te dragen aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij, behoudens de uitzonderingen als bedoeld in artikel 3 van de mandaatbesluiten van de bestuursorganen van de deelnemers;

 • de bestuursorganen van de deelnemers, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij het hebben toegestaan mandaat, volmacht en machtiging door te geven aan de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij de directie van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij ondermandaat, -volmacht en –machtiging heeft verleend en het haar heeft toegestaan dit door te geven aan haar voorzitter, een teammanager of medewerker van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij, én

 • het doorgeven van (onder)mandaat, -volmacht en -machtiging, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel en de verschillende (onder)mandaatbesluiten;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Besluit van de directie van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het doorgeven van ondermandaat, -volmacht en -machtiging (Directiebesluit inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij, zoals bedoeld in de Regeling;

 • b.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Boxtel of Sint-Michielsgestel als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente Boxtel of Sint-Michielsgestel in en buiten rechte;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel of Sint-Michielsgestel;

 • d.

  collegiale toets: toets verzorgt door een medewerker;

 • e.

  deelnemers: de deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, wiens bestuursorganen deelnemen aan de Regeling;

 • f.

  directie: de directie van MijnGemeenteDichtbij, zoals bedoeld in de Regeling;

 • g.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een handeling te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling betreft;

 • h.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • i.

  mandaatbesluit: het ‘Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019’ van de deelnemers;

 • j.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij of een daarmee vergelijkbaar persoon (inhuur);

 • k.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • l.

  ondermandaatbesluit: het ‘Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019’ van het algemeen bestuur;

 • m.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • n.

  register: het register als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit;

 • o.

  team: een organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • p.

  teammanager: de manager van een team;

 • q.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten;

 • r.

  voorzitter: de voorzitter van de directie;

 • s.

  wijkmakelaar: medewerker met de functie wijkmakelaar.

Artikel 2. Doorgeven ondermandaat

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit dient onder ondermandaat tevens -volmacht en -machtiging te worden verstaan.

 • 2. Ondermandaat wordt doorgegeven conform het register.

 • 3. Voor zover door de directie aan bevoegdheden voorwaarden zijn verbonden, waaronder de collegiale toets, blijkt dit uit het register.

 • 4. Doorgegeven ondermandaat doet geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 5. Hetgeen bepaald in het mandaatbesluit inzake het onderwerp ‘ondertekening’ en het ondermandaatbesluit inzake het onderwerp ‘vervanging’ dient in dit besluit als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

 • 6. Voor zover een bevoegdheid niet in het register is opgenomen, wordt ondermandaat doorgegeven aan de voorzitter.

Artikel 3. Reikwijdte bevoegdheden

Daar waar een bevoegdheid door middel van dit besluit is doorgegeven, moet dit worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met een bevoegdheid samenhangende handelingen.

Artikel 4. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Directiebesluit inzake doorgeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten op 3 mei 2021.

De directie van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter van de directie,

A. Kraal

Bijlage 1. Register bij "Directiebesluit inzake doorgegeven ondermandaat MijnGemeenteDichtbij"

Algemeen

(geldend voor alle teams)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

A.01

Het bieden van gelegenheid om een aanvraag aan te vullen

Art. 4:5 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.02

Het nemen van een besluit tot het buiten behandeling laten van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.03

Het nemen van een besluit tot het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.04

Het nemen van een besluit op een ingebrekestelling

Artt. 4:17 en 7:14 Awb

College & burgemeester

Teammanager

A.05

Het nemen van een besluit tot toekenning of vaststelling van een subsidie op grond van de algemene subsidieverordening dan wel een daarop gebaseerde regeling

Titel 4.2 Awb

College

Teammanager

A.06

Het aanvragen van een subsidie ten behoeve van de gemeente

Titel 4.2 Awb en artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Teammanager

A.07

Het nemen van een besluit in het kader van bestuursrechtelijke geldschulden

Titel 4.4 Awb

College

Teammanager

A.08

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een toezichthouder

Art. 5:11 Awb

College & burgemeester

Teammanager

A.09

Het vertegenwoordigen van een bestuursorgaan in bezwaar of (hoger) beroep

Hfst. 6, 7 en 8 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.10

Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

Art. 6:14 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.11

Het mededelen dat een beslissing op bezwaar wordt opgeschort, verdaagd dan wel verder wordt uitgesteld

Art. 7:10 Awb

College & burgemeester

Medewerker

A.12

Het melden van algemeen verbindende voorschriften op overtreding waarvan straf is gesteld aan het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch

Art. 143 Gemw

College

Medewerker

A.13

Het doen van aangifte bij de politie van (een poging tot) diefstal, inbraak, valsheid in geschrifte (tenzij het betrekking heeft op sociale zekerheidswetten), bedreiging, belediging, mishandeling, vernieling, beschadiging of dumping van drugsafval

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

A.14

Het aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van een overeenkomst voor de levering van goederen of diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente, mits daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de budgethoudersregeling

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits budgethouder dan wel -beheerder

A.15

Het aanbesteden, inclusief gunnen, van diensten, leveringen of werken, mits hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gegund

Art. 160, eerste lid onder d, Gemw

College

Teammanager

A.16

Het afhandelen van een aansprakelijkstelling gericht aan de gemeente voor zover de schade niet gedekt wordt door een verzekeraar

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits budgethouder dan wel -beheerder bij aansprakelijkheid gemeente, of medewerker, indien gemeente niet aansprakelijk is

A.17

Het indienen van een schadeclaim bij het Waarborgfonds Motorverkeer wegens schade veroorzaakt door een motorvoertuig, waarbij de dader onbekend of onverzekerd is

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

A.18

Het aansprakelijk stellen bij beschadiging van gemeentelijk eigendom en het doen van mededelingen aangaande verschuldigde schadevergoedingen, de wijze van betaling daarvan alsmede de afhandeling van zaken met een verzekeraar

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en art. 6:162 BW

College & burgemeester

Medewerker

A.19

De afwikkeling van brand- of stormschade alsmede schade ontstaan door vandalisme

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en art. 6:162 BW

College & burgemeester

Medewerker

A.20

Het verstrekken van feitelijke of statistische gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of andere soortgelijke instellingen

Divers

College

Medewerker

A.21

Het inzenden van verantwoordingen of declaraties aan dan wel afrekeningen met de provincie of het Rijk

Divers

College

Teammanager

A.22

Het uitvoeren van feitelijke handelingen

--- 

College & burgemeester

Medewerker

A.23

Het ondertekenen van informatieve correspondentie, niet zijnde een (ontwerp)besluit of een voornemen tot het nemen van een besluit, waarbij geen verplichtingen kunnen ontstaan uit het verstrekken van de informatie

--- 

College & burgemeester

Medewerker

A.24

Het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

College & burgemeester

Medewerker

A.25

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven of het raadplegen van databanken voor zover een eHerkenningsmiddel daarin voorziet

Divers

College & burgemeester

Medewerker met

eHerkenning

A.26

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

AVG

College & burgemeester

Medewerker

A.27

Het aangaan, wijzigen of beëindigen van verwerkersovereenkomsten

AVG

College & burgemeester

Teammanager

A.28

Het nemen van een besluit op grond van de Horecaverordening

Horecaverordening

Burgemeester

Medewerker

* Zie lijst met afkortingen voor betekenis afkortingen.

Bedrijfsvoering

(geldend voor de teams Bestuurlijke Ondersteuning, Financiën & Administratie, Informatievoorziening & Automatisering en Staf & Ondersteuning)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

B.01

Het nemen van een besluit tot:

 • het vaststellen van openbare ruimten en/of het toekennen van nummeraanduidingen,

 • het vaststellen van standplaatsen en ligplaatsen, of

 • het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

Art. 6 Wet BAG en Verordening naamgeving en nummering

College

Medewerker

B.02

Het opmaken van een document als bedoeld in artikel 10, onder b, Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 10 Wet BAG

College

Medewerker

B.03

Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de basisregistratie

Art. 14, eerste lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.04

Het langs elektronische weg aan de Dienst verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 31, eerste lid, Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 31 Wet BAG

College

Medewerker

B.05

Het op verzoek verlenen van inzage in de basisregistratie alsmede het verstrekken van de in de basisregistratie opgenomen gegevens

Art. 32 Wet BAG

College

Medewerker

B.06

Het onder opgaaf van reden doen van een melding van een onjuistheid of het ontbreken van een authentiek gegeven

Art. 37 Wet BAG

College

Medewerker

B.07

Het nemen van een besluit op een melding of verzoek als bedoeld in artikel 37 respectievelijk artikel 38 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 39, eerste lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.08

Het in de basisregistratie bij een gegeven plaatsen van de aantekening “in onderzoek” of deze aantekening uit de basisregistratie verwijderen

Artt. 39, tweede lid, en 40, eerste lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.09

Het onverwijld bekendmaken van de beslissing tot wijziging respectievelijk opneming van het desbetreffende authentieke gegeven

Art. 40, tweede lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.10

Het wijzigen of opnemen van een gegeven als bedoeld in artikel 41, derde lid, Wet basisregistraties adressen en gebouwen dan wel het in de basisregistratie plaatsen of uit de basisregistratie verwijderen van de aantekening “in onderzoek”

Art. 41 Wet BAG

College

Medewerker

B.11

Het controleren van de inrichting en de werking van de basisregistratie, alsmede de verwerking van gegevens daarin, en het zenden van een afschrift van de controleresultaten als bedoeld in artikel 42, tweede lid, Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Art. 42, eerste en tweede lid, Wet BAG

College

Medewerker

B.12

Het opstellen van verklaringen

Wet BAG

College

Medewerker

B.13

Het in de openbare registers inschrijven van een beperkingenbesluit alsmede een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, indien daarbij het beperkingenbesluit wordt herroepen, vernietigd, ingetrokken of gewijzigd

Art. 3, eerste lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.14

Het waarmerken van een afschrift

Art. 3, tweede lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.15

Het zorgdragen dat het beperkingenbesluit dan wel een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak wordt voorzien van de actuele kadastrale aanduidingen van het object waarop deze betrekking heeft of de actuele identificatie van dat object uit een basisregistratie dan wel de handmatig ingetekende geometrie

Art. 15, eerste lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.16

Het in elektronische vorm ter inschrijving in de openbare registers aanbieden van een beperkingenbesluit aan de Dienst

Art. 15, eerste lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.17

Het, met overeenkomstige toepassing van artikel 15, eerste lid, Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, de Dienst, ter inschrijving in de openbare registers, een verklaring aanbieden met betrekking tot het vervallen van een publiekrechtelijke beperking

Art. 15, derde lid, Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.18

Het zorgdragen voor aanlevering van de in het door het college gehouden gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten en daarop betrekking hebbende beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken aan de Dienst

Art. 17a, eerste lid, Wkpboz

College

Medewerker

B.19

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.20

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

Wkpboz

College & burgemeester

Medewerker

B.21

Het opstellen van een verklaring dat de aan te leveren essentialia overeenkomen met de inhoud van het brondocument

Art. 5 Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

College & burgemeester

Medewerker

B.22

Het aanwijzen van een vervangend object als werkingsgebied, indien een aangewezen object blijkens de bijbehorende registratie niet langer actueel is

Art. 7 Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

College & burgemeester

Medewerker

B.23

Het nemen van een besluit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of daarop gebaseerde regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening

College & burgemeester

Medewerker

B.24

Het verrichten van een integriteitsonderzoek aan de hand van formulieren welke in het kader van een vergunningaanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Drank- en Horecawet zijn ingediend

Wet Bibob, Wabo en DHW

College & burgemeester

Medewerker

B.25

Het richten van verzoeken aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) of het Bureau Integriteit Onderzoek Bibob in het kader van de taakvelden horeca, aanbestedingen of vergunningen

Wet Bibob

College & burgemeester

Medewerker

B.26

Het opvragen van uittreksels uit justitiële documentatie

---

College & burgemeester

Medewerker

B.27

Het nemen van een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Wob

College & burgemeester

Medewerker

B.28

Het nemen van een besluit op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Wet hergebruik van overheidsinformatie

College & burgemeester

Medewerker

B.29

Het nemen van een besluit op grond van de Wet dieren

Wet dieren

Burgemeester

Medewerker

B.30

Het verlenen van opdrachten tot het plaatsen van advertenties of publicaties

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits budgethouder dan wel -beheerder

B.31

Het inkopen van communicatiemiddelen tot een bedrag van € 1.500,-

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits budgethouder dan wel -beheerder

B.32

Het nemen van een besluit tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting

Art. 255, vijfde lid, Gemw

College

Teammanager

B.33

Het doen van aangifte loonbelasting

---

College

Medewerker

B.34

Het doen van BTW-aangifte

---

College

Medewerker

B.35

Het doen van aangifte BTW-compensatiefonds

---

College

Medewerker

B.36

Het op verzoek van een medewerker of financiële instelling invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van een hypothecaire geldlening

---

College

Teammanager

B.37

Het wijzigen van verleende garanties bij (hypothecaire) geldleningen, mits een wijziging geen financieel nadelige gevolgen heeft

---

College

Teammanager

B.38

Het treffen van een betalingsregeling met een debiteur

---

College

Medewerker

B.39

Het inschakelen van een deurwaarder voor de invordering van een niet-belastingschuld

BW

College

Medewerker

B.40

Het aangaan, wijzigen of opzeggen van een verzekering

BW

College

Medewerker

B.41

Het periodiek inzenden van een Iv3-rapportage

Hoofdstuk VII Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

College

Teammanager

B.42

Het waarmerken van het register

Art. 2 Uitvoeringsbesluit ex art. 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht

Burgemeester

Medewerker

B.43

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een beheerder gemeentefinanciën

---

College

Teammanager

B.44

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een kassier

---

College

Teammanager

* Zie lijst met afkortingen voor betekenis afkortingen.

Dienstencentrum

(geldend voor de teams Burgerzaken, Contactcentrum, Programma- & Projectenbureau en WOZ-Belastingen)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

D.01

Het uitvoeren van de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

RWN, BvvN, Bon 2002 en rvvn

Burgemeester

Teammanager

D.02

Het uitvoeren van de Paspoortwet of daarop gebaseerde regelgeving (afgifte reisdocumenten)

Ppw

Burgemeester

Medewerker

D.03

De afgifte, verlenging en wijziging van rijbewijzen

WVW 1994 en RR

Burgemeester

Medewerker

D.04

Het uitvoeren van de Wet rechten burgerlijke stand en het Reglement burgerlijke stand

Wet rechten burgerlijke stand en Reglement burgerlijke stand

College

Medewerker

D.05

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een locatie als “huis der gemeente” voor het voltrekken van huwelijken, vastleggen van geregistreerd partnerschappen dan wel omzetting van geregistreerd partnerschappen of huwelijken

Wet rechten burgerlijke stand

College

Teammanager

D.06

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een locatie als “huis der gemeente” voor de duur van één huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap of huwelijk

Wet rechten burgerlijke stand

College

Medewerker

D.07

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Art. 1:16 BW

College

Teammanager

D.08

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de duur van één huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap of huwelijk

Art. 1:16 BW

College

Medewerker

D.09

Het nemen van een besluit op grond van de Wet basisregistratie personen

Wet BRP

College

Teammanager

D.10

Het nemen van een besluit op een verzoek op grond van het recht op inzage in eigen persoonsgegevens

Wet BRP

College

Medewerker

D.11

Het nemen van een besluit op grond van de Kieswet en het Kiesbesluit

KW en Kiesbesluit

College & burgemeester

Teammanager

D.12

Het openen van stukken

Art. 74, eerste lid, Gemw

Burgemeester

Medewerker

D.13

De legalisatie van een handtekening

--- 

Burgemeester

Medewerker

D.14

Het beheren van archiefbescheiden in het kader van de Archiefwet 1995 voor zover bescheiden die nog niet naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats zijn overgebracht

Aw 1995 en Archiefverordening

College

Medewerker

D.15

Het nemen van een besluit om een zaak, die aan de gemeente in bewaring is gegeven, te verkopen, om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen

Art. 5:6, derde lid, BW

College & burgemeester

Medewerker

D.16

Het nemen van een besluit tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod voor het gemeentehuis

--- 

College

Teammanager

* Zie lijst met afkortingen voor betekenis afkortingen.

Ruimtelijke, Maatschappelijke & Economische Ontwikkeling

(geldend voor de teams Beheer & Uitvoering, Inrichting, Verkeer & Reiniging, Maatschappelijke & Economische Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Wijkbeheer)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

R.01

Het nemen van een besluit op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening of daarop gebaseerde regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening

College & burgemeester

Medewerker

R.02

Het nemen van een besluit tot het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel

Art. 18 WVW 1994

College

Medewerker

R.03

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een algemene of bijzondere invalidenparkeerplaats

Art. 15 e.v. WVW 1994, BABW en RVV 1990

College

Medewerker

R.04

Het nemen van een besluit tot het verlenen van een ontheffing van verkeersregels en -tekens

Art. 87 RVV1990

College

Medewerker

R.05

Het nemen van een verkeersbesluit, al dan niet op grond van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Artt. 15 en 18 WVW 1994 en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

College

Teammanager

R.06

Het aanstellen van een verkeersregelaar

Art. 56 BABW

Burgemeester

Medewerker

R.07

Het nemen van een besluit tot het verlenen van ontheffing voor hoge, lange of zware transporten

WVW 1994

College

Medewerker

R.08

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Art. 29 WVGS

College

Medewerker

R.09

Het nemen van een besluit op grond van de Parkeerverordening

Parkeerverordening

College

Medewerker

R.10

Het uitvoeren van de Wegsleepverordening en Wegsleepregeling

Wegsleep-verordening en Wegsleepregeling

College

Medewerker

R.11

Het instemmen met de aanleg, het hebben en onderhouden van kabels of leidingen in openbare grond op verzoek van een aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk

Art. 5.4 Tw

College

Medewerker

R.12

Het nemen van een besluit op een verzoek van een beheerder van een openbaar netwerk voor het leggen, hebben of onderhouden van kabels of leidingen in gemeentegrond

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

R.13

Het uitvoeren van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

College

Medewerker

R.14

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een ontheffing van het verbod om as te verstrooien

Beheersverordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten

College

Medewerker

R.15

Het uitvoeren van de Afvalstoffenverordening

Afvalstoffen-verordening

College

Medewerker

R.16

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een ontheffing van het verbod om van een andere inzameldienst dan de gemeentelijke inzameldienst gebruik te maken voor het inzamelen van bedrijfsafval of huishoudelijk afval

Afvalstoffen-verordening

College

Medewerker

R.17

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een inzameldienst voor kleding met kledingcontainers

Afvalstoffen-verordening

College

Medewerker

R.18

Het verlenen van toestemming tot de aanleg van dammen of duikers in gemeentegrond, mits advies is ingewonnen bij het betreffende waterschap

Ww en Wabo

College

Medewerker

R.19

Het nemen van een besluit op grond van de Wet op de lijkbezorging, met uitzondering van het opgraven van stoffelijke resten

Wlb

College & burgemeester

Medewerker

R.20

Het nemen van een besluit op een verzoek tot aanpassing van de openbare verlichting van avond- op nachtschakeling of andersom

Beleidsplan openbare verlichting

College

Medewerker

R.21

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een rioolaansluitvergunning

Aansluitverordening riolering

College

Medewerker

R.22

Het doen van een aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van de gemeente

Art. 171 Gemw

Burgemeester

Medewerker

R.23

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een omgevingsvergunning ten behoeve van de gemeente

Wabo

College

Teammanager

R.24

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een omgevingsvergunning, mits de aanvraag niet ten behoeve is van de gemeente

Wabo

College

Medewerker

R.25

Het nemen van een besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning eerste fase naar aanleiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning tweede fase

Art. 2.5 Wabo

College

Teammanager, bij een vergunning ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.26

Het intrekken van een omgevingsvergunning eerste of tweede fase

Art. 2.5 Wabo

College

Medewerker

R.27

Het doen van een mededeling, waarbij kenbaar wordt gemaakt dat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd

Art. 2.6, eerste lid, Wabo

College

Medewerker

R.28

Het nemen van een besluit tot het niet behandelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, indien deze wordt aangevraagd voor een andere activiteit dan waarvoor de omgevingsvergunning aangevraagd moet worden

Art. 2.6, tweede lid, Wabo

College

Medewerker

R.29

Het nemen van een besluit, waarbij toestemming wordt verleend voor het overschrijven van een persoonsgebonden omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.25, derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Art. 2.25, derde lid onder b, Wabo

College

Medewerker

R.30

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen

Art. 2.27 Wabo

College

Medewerker

R.31

Het nemen van een besluit tot het actualiseren van een omgevingsvergunning

Art. 2.30 Wabo

College

Teammanager, bij een vergunning ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.32

Het nemen van een besluit tot het wijzigen of geheel dan wel gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

Par. 2.6 Wabo

College

Teammanager, bij een vergunning ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.33

Het nemen van een besluit tot het aanhouden van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning en het doorbreken hiervan

Artt. 3.3, 3.4 en 3.5 Wabo

College

Teammanager, bij een vergunning ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.34

Het nemen van een besluit tot het buiten behandeling laten van een aanvraag om een omgevingsvergunning wegens het niet tegelijk aanvragen van een vergunning of wijziging krachtens artikel 6.2 Waterwet

Art. 3.18 Wabo

College

Medewerker

R.35

Het nemen van een besluit tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning, indien de krachtens artikel 6.2 Waterwet verleende vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken

Art. 3.23 Wabo

College

Medewerker

R.36

Het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 5.17 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Art. 5.17 Wabo, art. 125 Gemw en artt. 5:21 en 5:32 Awb

College

Medewerker

R.37

Het nemen van een besluit, waarbij wordt bepaald dat een beschikking, zoals bedoeld in artikel 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, direct in werking treedt

Art. 6.2 Wabo

College

Teammanager, bij een beschikking ten behoeve van de gemeente, of medewerker in de overige gevallen

R.38

Het nemen van overige beslissingen krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover niet opgenomen in deze tabel en niet zijnde een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

Wabo

College & burgemeester

Medewerker

R.39

Het uitbrengen van een advies, indien het bevoegd gezag van de gemeente is aangewezen als bestuursorgaan om advies uit te brengen

Art. 6.1 Bor

College

Teammanager

R.40

Het nemen van een besluit op grond van het Besluit omgevingsrecht, met uitzondering van hoofdstuk 7, en de Regeling omgevingsrecht

Bor en Mor

College

Teammanager

R.41

Het nemen van een selectiebesluit in het kader van archeologie

---

College

Teammanager

R.42

Het uitvoeren van het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening

Bouwbesluit 2012 en bouwverordening

College

Medewerker

R.43

Het nemen van een besluit naar aanleiding van een melding op grond van het Bouwbesluit 2012

Bouwbesluit 2012

College

Medewerker

R.44

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een medewerker als secretaris of plaatsvervangend secretaris van de welstandscommissie

Reglement van orde van de welstandscommissie en Reglement van orde van de stadsbouwmeester

College

Teammanager

R.45

Het nemen van het besluit tot het aanwijzen van een ambtelijk secretaris en ambtelijk adviseur van de monumentencommissie

Verordening op de monumenten-commissie

College

Teammanager

R.46

Het nemen van een besluit tot het jaarlijks vaststellen van het bouwkostenoverzicht van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel

Legesverordening

College

Medewerker

R.47

Het ten aanzien van bepaalde categorieën van besluiten beoordelen of bij de voorbereiding daarvan een milieueffectrapportage moet worden gemaakt

Art. 7.2 Wm en Besluit MER

College

Teammanager

R.48

Het nemen van een besluit op basis van het Besluit milieueffectrapportage

Besluit MER

College

Teammanager

R.49

Het instemmen met een melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Art. 8.40 Wm

College

Medewerker

R.50

Het nemen van een besluit tot maatwerkvoorschriften als bedoeld in een algemene maatregel van bestuur

Art. 8.42 Wm

College

Teammanager

R.51

Het nemen van een besluit op een verzoek voor het uitvoeren van een alternatieve maatregel op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Art. 1.8 Barim

College

Medewerker

R.52

Het nemen van een besluit dat, binnen een te stellen termijn, een akoestisch onderzoek wordt overgelegd

Art. 1.11, vijfde lid, Barim

College

Medewerker

R.53

Het doen van een melding aan Gedeputeerde Staten van een sanering of een ernstige bodemverontreiniging

Wbb

College

Medewerker

R.54

Het nemen van een besluit tot het vaststellen van hogere grenswaarde geluid

Wgh

College

Medewerker

R.55

Het nemen van een besluit naar aanleiding van een melding op grond van het Vuurwerkbesluit

VWB

College

Medewerker

R.56

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 3 DHW

Burgemeester

Medewerker

R.57

Het nemen van een besluit op een verzoek van een houder tot het intrekken van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 3 DHW

Burgemeester

Medewerker

R.58

Het opvragen van politiegegevens en justitiële informatie naar aanleiding van een vergunningaanvraag op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 8 DHW, BJG en Bpg

Burgemeester

Medewerker

R.59

Het nemen van een besluit tot het verstrekken van een gewijzigde vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 30 DHW

Burgemeester

Medewerker

R.60

Het bevestigen van de ontvangst van een aanvraag tot wijziging van een aanhangsel bij een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 30a, vierde lid, DHW

Burgemeester

Medewerker

R.61

Het nemen van een besluit op een aanvraag tot wijziging van een aanhangsel bij een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 30a, vijfde lid, DHW

Burgemeester

Medewerker

R.62

Het nemen van een besluit tot het intrekken van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 31 DHW

Burgemeester

Medewerker

R.63

Het nemen van een besluit op een verzoek om ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 3 Drank- en Horecawet voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard

Art. 35 DHW

Burgemeester

Medewerker

R.64

Het verstrekken van een opdracht aan een derde voor het doen van een (integrale) milieucontrole bij een of meer bedrijven of voor het uitbrengen van advies, inclusief opstellen voorschriften, omtrent een vergunningaanvraag

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits budgethouder dan wel -beheerder

R.65

Het verstrekken van een opdracht aan een derde voor het doen van bodemonderzoek, mits voor dat onderzoek middelen beschikbaar zijn, hetzij door een gemeentelijke bijdrage dan wel door een toegezegde vergoeding van een derde

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager of medewerker, mits budgethouder dan wel -beheerder, of medewerker bij vergoeding door derde

R.66

Het nemen van een besluit tot het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom of (preventieve) last onder bestuursdwang wegens overtreding van een wettelijk voorschrift uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten, de Algemene Plaatselijke Verordening of de Erfgoedverordening

Art. 125 Gemw en artt. 5:21 en 5:32 Awb

College & burgemeester

Teammanager

R.67

Het nemen van een besluit ten aanzien van de kosten van het toepassen van bestuursdwang

Art. 5:25 Awb

College & burgemeester

Teammanager

R.68

Het nemen van een besluit tot het toepassen van spoedeisende bestuursdwang op grond van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten, de Algemene Plaatselijke Verordening of de Erfgoedverordening

Art. 5:31 Awb

College & burgemeester

Medewerker

R.69

Het nemen van een besluit tot het opschorten van de begunstigingstermijn van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang

Art. 5:32a Awb

College & burgemeester

Medewerker

R.70

Het nemen van een besluit, op verzoek van de overtreder, tot het:

 • opheffen van de opgelegde last, opschorten van de looptijd ervan voor een bepaalde termijn of het verminderen van de dwangsom ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid van de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen, of

 • intrekken van een opgelegde last onder dwangsom, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat een dwangsom is verbeurd of, indien de overtreding ten aanzien waarvan de last is opgelegd, is beëindigd

Art. 5:34 Awb

College & burgemeester

Teammanager

R.71

Het nemen van een besluit tot het:

 • invorderen van een verbeurde dwangsom, of

 • opschorten van de invordering van een verbeurde dwangsom of het uitstellen van betaling, indien sprake is van bezwaar of (hoger) beroep

Art. 5:37 Awb

College & burgemeester

Teammanager

R.72

Het nemen van een besluit tot het afwijzen van een verzoek tot handhaving, indien is gebleken dat:

 • er geen sprake is van een overtreding van enig wettelijk voorschrift, of

 • bij een overtreding van enig wettelijk voorschrift, er sprake is van concreet zicht op legalisatie

Art. 125 Gemw en artt. 5:21 en 5:32 Awb

College & burgemeester

Medewerker

R.73

Het doen van aangifte van overtreding van een bepaling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de in artikel 5.1 Wabo genoemde wetten, de Algemene Plaatselijke Verordening of de Erfgoedverordening

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

R.74

Het voeren van overleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening

Art. 3.1.1 Bro

College

Medewerker

R.75

Het nemen van een besluit op een aanvraag om tegemoetkoming in planschade

Artt. 6.1 en 6.4 Wro

College

Teammanager

R.76

Het nemen van een besluit tot het aanwijzen van een adviseur bij een verzoek om tegemoetkoming in planschade

Art. 6.1.3.2 Bro

College

Medewerker

R.77

Het waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen

Bro

College

Medewerker

R.78

Het nemen van en besluit op grond van de Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen

College & burgemeester

Medewerker

R.79

Het nemen van een besluit op grond van de Wet luchtvaart

WLV

Burgemeester

Medewerker

R.80

Het nemen van een besluit op grond van de Zondagswet

Zondagswet

Burgemeester

Medewerker

R.81

Het nemen van een besluit op grond van de Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet en Winkeltijden-verordening

College

Medewerker

R.82

Het nemen van een besluit op grond van de Leegstandswet

Leegstandswet

College

Medewerker

R.83

Het nemen van een besluit op een verzoek tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een pachtovereenkomst

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en art. 7:311 e.v. BW

College & burgemeester

Medewerker

R.84

Het nemen van een besluit op een verzoek tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst betreffende de (ver)huur van visrecht

Visserijwet 1963

College

Medewerker

R.85

Het nemen van een besluit op grond van de Marktverordening of daarop gebaseerde regelgeving

Marktverordening

College

Medewerker

R.86

Het nemen van een besluit op een verzoek en het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot overdracht van een reststrook door middel van koop of huur

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

R.87

Het aankopen of verkopen van percelen tot een bedrag van € 15.000,-

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

R.88

Het vestigen van een recht van opstal of erfdienstbaarheid (dan wel ander recht) ten behoeve van voorzieningen van algemeen maatschappelijk nut, zoals een rioolleiding, IBA, abri e.d.

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

R.89

Het nemen van een besluit tot het verstrekken en vaststellen van een subsidie in het kader van duurzaamheidsprojecten van derden, mits deze binnen de betreffende begrotingspost blijft en de kosten per project de € 2.500,- niet overschrijden

Titel 4.2 Awb

College

Medewerker

R.90

Het nemen van een besluit tot het verstrekken en vaststellen van een subsidie voor een gemeentelijk monument, beeldbepalend pand of beeldondersteunend object alsmede een object die deel uitmaakt van een beeldbepalende gevelwand

Titel 4.2 Awb

College

Medewerker

R.91

Het nemen van een besluit tot het toekennen, verstrekken of weigeren van een lening in het kader van de Regeling Lening Stimulering Energiemaatregelen

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW en Regeling Lening Stimulering Energiemaatregelen

College & burgemeester

Medewerker

R.92

In de hoedanigheid van penvoerder van het programma “Kloppend Hart van het Groene Woud” het:

 • inrichten van de programmaorganisatie,

 • samenstellen van het programmateam,

 • opstellen en afhandelen van de verantwoordingsrapportages,

 • besteden van het programma-werkbudget, en

 • instemmen met een verzoek om, in het kader van het programma, af te wijken van aanbestedingsbeleid

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

R.93

Het regelen van de uitfinanciering van subsidies uit de Regeling Landschappen van Allure

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Medewerker

R.94

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een starters-, blijvers, of stimuleringslening

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW, Verordening starterslening, Verordening blijverslening of Stimuleringslening voor levensloopbestendig en duurzaam wonen

College & burgemeester

Medewerker

R.95

Het uitvoeren van de Hypotheekregeling ambtenaren

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW en Hypotheekregeling ambtenaren

College & burgemeester

Medewerker

R.96

Het, mits passend binnen de vastgestelde grondexploitatiebegroting:

 • aankopen van een onroerende zaak in kader van actieve verwerving,

 • in eigendom of erfpacht uitgeven van bouwrijpe grond en het uitvoeren van het selectieproces inzake grondbeleid,

 • (ver)huren, (ver)pachten, in beheer of gebruik geven dan wel in gebruik nemen van een onroerende zaak, of

 • sluiten van een intentie- of exploitatieovereenkomst inzake grondbeleid

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

R.97

Het aan- of verkopen van percelen welke niet zijn opgenomen in de vastgestelde grondexploitatiebegroting, tot een bedrag van € 15.000,-

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

R.98

Het aangaan en actualiseren van een overeenkomst, waaronder het doorvoeren van jaarlijkse indexeringen, inzake de (structurele) verhuur van een gemeentelijk object

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw

College & burgemeester

Medewerker

R.99

Het nemen van een besluit tot het toekennen of intrekken van een huisnummer of straatnaam

Verordening naamgeving en nummering

College

Medewerker

* Zie lijst met afkortingen voor betekenis afkortingen.

Sociaal

(geldend voor de teams Administratie Sociaal, Jeugd, Participatie, Sociale Beleidsontwikkeling en Zorg)

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

S.01

Het elektronisch ondertekenen van beschikkingen gericht op een rechtsgevolg via geautomatiseerde werkprocessen

---

College & burgemeester

Teammanager

S.02

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een individuele voorziening jeugdhulp, inclusief:

 • besluit persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura,

 • besluit omvang en duur PGB, en

 • toekenning PGB

Artt. 2.3 en 8.1.1 Jw en Verordening Sociaal Domein

College

Teammanager

S.03

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een persoonsgebonden budget inzake een door de gecertificeerde instelling toegewezen voorziening jeugdhulp

Artt. 3.5, eerste lid, en 8.1.1 Jw

College

Teammanager

S.04

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een persoonsgebonden budget inzake een door de (huis)arts toegewezen voorziening voor jeugdhulp

Artt. 2.6, eerste lid onder f, en 8.1.1 Jw en Verordening Sociaal Domein

College

Teammanager

S.05

Het nemen van een besluit op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening inzake tijdelijke ontlasting van ouders met mantelzorgtaken (voorheen kortdurend verblijf), inclusief besluit persoonsgebonden budget of zorg in natura

Art. 2.3, derde lid, Jw

College

Teammanager

S.06

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de rechtmatige besteding van een persoonsgebonden budget

---

College

Medewerker

S.07

Het herzien dan wel intrekken van een besluit tot het toekennen van een individuele voorziening of persoonsgebonden budget (PGB) en het terugvorderen van het PGB of de geldwaarde van een zorg in natura-voorziening

Art. 8.1.4 Jw en Verordening Sociaal Domein

College

Teammanager

S.08

Het nemen van een besluit tot het toekennen van vervoer van de jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden

Art. 2.3 Jw

College

Teammanager

S.09

Het uitvoeren van de Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer

College

Medewerker

S.10

Het nemen van een besluit op een aanvraag om vergoeding of verzorging van leerlingenvervoer

Art. 4 WPO, art. 4 WEC, art. 4 WVO en Verordening leerlingenvervoer

College

Teammanager

S.11

Het voeren van de procedure, inclusief gunnen, voor het schoolvervoer met de verschillende ondernemers, mits de gunning blijft binnen het in de begroting voor het betreffende jaar opgenomen bedrag

Art. 160, eerste lid onder d, Gemw

College

Teammanager

S.12

Het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en gedelegeerde regelgeving

Wmo 2015

College

Medewerker

S.13

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wmo 2015

College

Teammanager

S.14

Het inkopen van voorzieningen (lease of in eigendom) voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW en Wmo 2015

College en burgemeester

Teammanager

S.15

Het uitvoeren van de Participatiewet en gedelegeerde regelgeving

Pw

College

Medewerker

S.16

Het nemen van een besluit in het kader van de Participatiewet en gedelegeerde regelgeving

Pw

College

Teammanager

S.17

Het aangaan van een overeenkomst in het kader van de Participatiewet

Pw

College

Teammanager

S.18

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar de besteding en het bepalen van inkomen/vermogen in kader van verstrekte bijzondere bijstand

Pw

College

Medewerker

S.19

Het verstrekken van een wettelijk voorschot op een aanvraag levensonderhoud

Art. 52 Pw

College

Teammanager

S.20

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Teammanager

S.21

Het inkopen van trajecten en het ondertekenen van plannen van aanpak in het kader van integrale schuldhulpverlening

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College & burgemeester

Teammanager

S.22

Het uitvoeren van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet IOAW

College

Medewerker

S.23

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet IOAW

College

Teammanager

S.24

Het uitvoeren van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wet IOAZ

College

Medewerker

S.25

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wet IOAZ

College

Teammanager

S.26

Het uitvoeren van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Bbz 2004

College

Medewerker

S.27

Het nemen van een besluit in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Bbz 2004

College

Teammanager

S.28

Het afleggen van verantwoording aan derden in het kader van sociale zekerheidswetten

---

College

Teammanager

S.29

Het inkopen van trajecten voor re-integratie dan wel het aangaan van een financieel plan voor gesubsidieerde arbeid

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw, BW

College & burgemeester

Teammanager

S.30

Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening

WSW

College

Teammanager

S.31

Het uitvoeren van de Wet kinderopvang

Wko

College

Medewerker

S.32

Het handhaven van de Wet kinderopvang

Wko

College

Teammanager

S.33

Het nemen van een besluit in het kader van de Wet kinderopvang

Wko

College

Teammanager

S.34

Het bijhouden van het register kinderopvang

Wko

College

Medewerker

S.35

Het uitvoeren van de Leerplichtwet 1969

LPW

College

Medewerker

S.36

Het uitvoeren van de Wet educatie en beroepsonderwijs

WEB

College

Teammanager

S.37

Bestemmen gelden Legaat van Cooth ten behoeve van leerplichtige personen, personen die gedurende het schooljaar uit het leerproces vallen en de opvang van niet-aanspreekbare kinderen

---

College

Teammanager

S.38

Het nemen van een besluit ten aanzien van het welzijnsfonds

Par. 7.5 Verordening Sociaal Domein

College

Teammanager

S.39

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart

BABW

College

Teammanager

S.40

Het nemen van een besluit in het kader van het noodfonds

---

College

Teammanager

S.41

Het uitvoeren van de Wet inburgering

Wib

College

Teammanager

S.42

Het nemen van een besluit op grond van de Regeling Opvang Asielzoekers

ROA 

College

Teammanager

S.43

Het uitvoeren van het Regionaal meld- en coördinatiepunt met betrekking tot vaststelling effectrapportage en streefcijfers

---

College

Teammanager

S.44

Het uitvoeren van de Wet publieke gezondheid

Wpg

College & burgemeester

Teammanager

S.45

Het verhuren van sportaccommodaties

---

College & burgemeester

Teammanager

S.46

Het doen van aangifte bij de politie van (een poging tot) valsheid in geschrifte met betrekking tot sociale zekerheidswetten

---

College

Teammanager

S.47

Het nemen van een besluit op verzoeken om voorschotten

---

College

Teammanager

S.48

Het doen van aanvragen om advies van derden

---

College

Teammanager

S.49

Het doen van bestellingen en aanbestedingen, waarvoor in de begroting bedragen zijn opgenomen

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW 

College & burgemeester

Teammanager

S.50

Het gezamenlijk met een applicatiebeheerder ondertekenen van collectieve (elektronische) betaalopdrachten voor de kassier

---

College

Teammanager

S.51

Het nemen van een besluit over uitgaven in het kader van de Gelden pilots Sociaal Domein

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Teammanager

* Zie lijst met afkortingen voor betekenis afkortingen.

Wijkmakelaars

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag*

Bevoegd

Ondermandaat doorgegeven aan

W.01

Het nemen van een besluit over uitgaven in het kader van het Budget Wijkinitiatieven

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemw en BW

College & burgemeester

Wijkmakelaar

* Zie lijst met afkortingen voor betekenis afkortingen.

Lijst met afkortingen:

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming

Aw 1995: Archiefwet 1995

Awb: Algemene wet bestuursrecht

BABW: Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Barim: Activiteitenbesluit milieubeheer

Bbz 2004: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Besluit MER: Besluit milieueffectrapportage

BJG: Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Bon 2002: Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Bor: Besluit omgevingsrecht

Bpg: Besluit politiegegevens

Bro: Besluit ruimtelijke ordening

BvvN: Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap

BW: Burgerlijk Wetboek

DHW: Drank- en Horecawet

Gemw: Gemeentewet

Jw: Jeugdwet

KW: Kieswet

LPW: Leerplichtwet 1969

Mor: Regeling omgevingsrecht

Ppw: Paspoortwet

Pw: Participatiewet

ROA: Regeling opvang asielzoekers

RR: Reglement rijbewijzen

RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

rvvn: Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

RWN: Rijkswet op het Nederlanderschap

Tw: Telecommunicatiewet

VWB: Vuurwerkbesluit

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb: Wet bodembescherming

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs

WEC: Wet op de expertisecentra

Wet BAG: Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wet BRP: Wet basisregistratie personen

Wet IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wgh: Wet geluidhinder

Wib: Wet inburgering

Wko: Wet kinderopvang

Wkpboz: Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wlb: Wet op de lijkbezorging

WLV: Wet luchtvaart

Wm: Wet milieubeheer

Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wob: Wet openbaarheid van bestuur

Wpg: Wet publieke gezondheid

WPO: Wet op het primair onderwijs

Wro: Wet ruimtelijke ordening

WSW: Wet sociale werkvoorziening

WVGS: Wet vervoer gevaarlijke stoffen

WVO: Wet op het voortgezet onderwijs

WVW 1994: Wegenverkeerswet 1994

Ww: Waterwet