Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019)

Geldend van 15-05-2021 t/m 26-09-2022

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019)

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

 • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel bepaalt dat bestuursorganen van de deelnemers mandaat, volmacht en machtiging kunnen verlenen aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • de bestuursorganen van de deelnemers hebben besloten om door middel van mandaat, volmacht dan wel machtiging alle aan hen toegekende bevoegdheden over te dragen aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij, behoudens de uitzonderingen als bedoeld in artikel 3 van het mandaatbesluit van de bestuursorganen van de deelnemers;

 • de bestuursorganen van de deelnemers het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij het hebben toegestaan mandaat, volmacht en machtiging door te geven aan de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • het doorgeven van mandaat, volmacht en machtiging, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel en het Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019 van zowel de gemeente Boxtel als Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  bestuursorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Awb;

 • c.

  deelnemers: de deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, wiens bestuursorganen deelnemen aan de Regeling;

 • d.

  directie: de directie van MijnGemeenteDichtbij;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij;

 • h.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • i.

  ondermandaat: degene aan wie door het bevoegde bestuursorgaan mandaat is verleend, mandateert – indien toegestaan – de aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een ander;

 • j.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • k.

  team: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • l.

  teammanager: leidinggevende van een team;

 • m.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Ondermandaat

 • 1. Bevoegdheden door middel van mandaat, volmacht dan wel machtiging verkregen van de deelnemers, worden onverkort doorgegeven aan de directie.

 • 2. Het is de directie toegestaan om bij directiebesluit de uitoefening van de aan haar toegekende bevoegdheden door te geven aan haar voorzitter, een teammanager of een medewerker. Hiervan wordt een register bijgehouden.

 • 3. De directie kan aan het besluit als bedoeld in het tweede lid voorwaarden verbinden. Voor zover dat gebeurt, blijkt dit uit het register.

 • 4. Hetgeen bepaald in de besluiten van de deelnemers, waarmee mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan het algemeen bestuur, inzake het onderwerp ondertekening, dient in dit besluit als herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Artikel 3. Vervanging

 • 1. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan de voorzitter van de directie, kan hij worden vervangen door een ander lid van de directie.

 • 2. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan een teammanager, kan hij worden vervangen door een teammanager als bedoeld in de bij dit besluit behorende overzicht, de voorzitter van de directie dan wel diens vervanger als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan een medewerker, kan hij worden vervangen door zijn teammanager, diens vervanger als bedoeld in het tweede lid, de voorzitter van de directie dan wel diens vervanger als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4. Intrekking oude regeling

Het “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij”, zoals vastgesteld op 24 mei 2016 en voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018, wordt ingetrokken.

Artikel 5. Citeertitel, inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019”.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten op 4 april 2019.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

De secretaris,

P.H. Bosman

Bijlage – Overzicht inzake vervanging teammanager

A. De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

 • Bestuurlijke ondersteuning

 • Financiën en Administratie

 • Informatievoorziening en Automatisering

 • Staf en Ondersteuning

B. De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

 • Burgerzaken

 • Contactcentrum

 • Belastingen

C. De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

 • Administratie sociaal

 • Jeugd

 • Participatie

 • Sociale beleidsontwikkeling

 • Zorg

D. De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

 • Beheer en Uitvoering

 • Inrichting, Verkeer en Reiniging

 • Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling

 • Ruimtelijke ontwikkeling

 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 • Wijkbeheer