Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij (Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019)

Geldend van 15-05-2021 t/m 26-09-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij (Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • in de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel is bepaald dat de uitvoering van alle gemeentelijke taken in beginsel opgedragen worden aan het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • in de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel is bepaald dat de bestuursorganen van de gemeenten die aan de regeling deelnemen bevoegdheden kunnen mandateren aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is – daar waar mogelijk – bevoegdheden en uitvoeringsaspecten te mandateren aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

 • het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij bevoegd is bevoegdheden door te geven;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het:

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij (Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • b.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  bestuursorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, van de Awb;

 • d.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 • f.

  directie: de directie als bedoeld in de Regeling;

 • g.

  gemeente: de gemeente als publiekrechtelijk lichaam alsmede de gemeente als privaatrechtelijk rechtspersoon;

 • h.

  gemeenteraad: de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • j.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • k.

  mandaatontvanger: degene aan wie het mandaat door een bestuursorgaan wordt verleend;

 • l.

  mandaatverlener: het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is een besluit te nemen en deze bevoegdheid mandateert aan een ander;

 • m.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij;

 • n.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • o.

  ondermandaat: de mandaatontvanger mandateert – indien toegestaan – de aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een ander;

 • p.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

 • q.

  team: een organisatieonderdeel binnen een venster;

 • r.

  teammanager: de leidinggevende van een team;

 • s.

  venster: een organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • t.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan het algemeen bestuur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aan het college en de burgemeester toegekende bevoegdheden en uitvoeringsaspecten.

 • 2. Dit besluit doet geen afbreuk aan de binnen MijnGemeenteDichtbij van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 3. In het vervolg van dit besluit dient onder mandaat tevens volmacht en machtiging te worden verstaan.

Artikel 3. Uitzonderingen mandaat

Aan het college en de burgemeester blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheid met betrekking tot:

 • a.

  het doorgeleiden van voorstellen naar de gemeenteraad;

 • b.

  het nemen van besluiten met betrekking tot de eigen rechtspositie;

 • c.

  het vaststellen van besluiten van algemene strekking, voor zover deze niet door de gemeenteraad worden vastgesteld;

 • d.

  het nemen van besluiten voor gevallen, welke niet onder een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel vallen;

 • e.

  het nemen van besluiten die leiden tot een afwijking van of aanvulling op een eerder vastgestelde gedrags- of beleidslijn;

 • f.

  het nemen van besluiten op grond van Hoofdstuk XI van Titel III van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 171;

 • g.

  het nemen van besluiten op grond van lokale regelingen voor zover deze zien op samenscholing en ongeregeldheden, betogingen, gebiedsontzeggingen, bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden of cameratoezicht op openbare plaatsen;

 • h.

  besluiten tot het aangaan van convenanten, intentieverklaringen of bestuursovereenkomsten;

 • i.

  besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met derden, voor zover de verplichting niet blijft binnen het aan het algemeen bestuur toegekende financiële mandaat;

 • j.

  besluiten waarop artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet van toepassing is;

 • k.

  het beslissen op bezwaarschriften met betrekking tot besluiten die door middel van (onder)mandaat zijn genomen;

 • l.

  het besluit op een verzoek om rechtstreeks beroep;

 • m.

  het besluit (hoger) beroep of cassatie aan te tekenen in civiele procedures;

 • n.

  het besluit (hoger) beroep in te stellen in publiekrechtelijke procedures;

 • o.

  het nemen van besluiten ten aanzien van alternatieve geschillenbeslechting, voor zover afspraken daarover niet vooraf schriftelijk zijn vastgelegd;

 • p.

  het besluit tot oprichting en/of deelneming van de gemeente in rechtspersonen;

 • q.

  het kwijtschelden en buiten invordering stellen van vorderingen met een financieel belang hoger dan € 5.000,00;

 • r.

  het besluit tot aanvaarding of afwijzing van erfstellingen, legaten of schenkingen;

 • s.

  het nemen van besluiten, waarvan de uitvoering niet voorzienbare (financiële) consequenties heeft;

 • t.

  het benoemen van personen in bestuurscommissies dan wel andere commissies als bedoeld in artikel 83 respectievelijk artikel 84 van de Gemeentewet;

 • u.

  het verzenden van correspondentie gericht aan of van de gemeenteraad;

 • v.

  het verzenden van besluiten van de gemeenteraad;

 • w.

  het ondertekenen van correspondentie, waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van de gemeente, gewenst is;

 • x.

  het nemen van besluiten die leiden tot afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid;

 • y.

  het adviseren over een verklaring omtrent gedrag;

 • z.

  zaken waarbij de afdoening van de betreffende zaak leidt tot strijdigheid dan wel afwijking van beleid, richtlijnen, algemene of bijzondere aanwijzingen van de mandaatverlener, wettelijke of interne voorschriften dan wel die plaatsvinden zonder dat een toereikend budget voorhanden is;

 • aa.

  advisering naar aanleiding van een verzoek tot het toekennen van een Koninklijke onderscheiding;

 • bb.

  beslissen op een verzoek tot het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding;

 • cc.

  het nemen van besluiten die reeds zijn gemandateerd aan een externe partij;

 • dd.

  bevoegdheden die niet in dit artikel zijn genoemd, maar waarover het bestuursorgaan vooraf bij de mandaatontvanger te kennen heeft gegeven daarover zelf te willen beslissen.

Artikel 4. Ondermandaat

 • 1. Het algemeen bestuur kan bij schriftelijk besluit ondermandaat verlenen aan de directie. Het is de directie toegestaan om bij directiebesluit de in ondermandaat uit te oefenen bevoegdheden verder door te geven aan haar voorzitter, een teammanager of een medewerker.

 • 2. In het kader van dit artikel wordt een register bijgehouden.

 • 3. Door de mandaatontvanger kunnen aan de uitoefening van ondermandaat voorwaarden worden verbonden. Voor zover dat gebeurt, wordt dit in het register als bedoeld in het tweede lid opgenomen.

 • 4. De bepalingen van dit besluit over mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op ondermandaat.

Artikel 5. Ondertekening

 • 1. Daar waar door het college of de burgemeester een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens (onder)mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel / de burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel” en dan in ieder geval “de functie en naam van de mandaatontvanger”.

 • 3. Indien er sprake is van vervanging, zoals bedoeld in artikel 6, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van "b.a.” (bij afwezigheid) of "plv.” (plaatsvervanger).

Artikel 6. Vervanging

 • 1. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan de voorzitter van de directie, kan hij worden vervangen door een ander lid van de directie.

 • 2. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan een teammanager, kan hij worden vervangen door een andere teammanager uit hetzelfde venster of de voorzitter van de directie.

 • 3. Voor zover bevoegdheden zijn doorgegeven aan een medewerker, kan hij worden vervangen door zijn teammanager, diens vervanger als bedoeld in het tweede lid of de voorzitter van de directie.

Artikel 7. Intrekken oude regeling

Het “Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij”, zoals vastgesteld op 8 december 2015 en voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2018, wordt ingetrokken.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij 2019.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten op 18 december 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel,

de secretaris,

M. van Rijswijk - van Mook

de burgemeester,

mr. J.C.M. Pommer

De burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel,

mr. J.C.M. Pommer