Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent Zonnebloem organisaties

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent Zonnebloem organisaties

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de "Deelverordening Zonnebloem organisaties” is het in stand houden van bezoekwerk en organisatie en begeleiding van ontspanningsactiviteiten voor de doelgroep.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoel

Het in stand houden van bezoekwerk en organisatie van ontspanningsactiviteiten ten behoeve van mensen met een fysieke beperking door ziekte, leeftijd en handicap vanaf 18 jaar. Het gaat dan vooral om mensen voor wie persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn.

Subsidiecriteria

Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

Per kern ontvangt één Zonnebloemorganisatie:

 • Een vast bedrag van: € 500,00.

 • Alsmede een bedrag per kerninwoner vanaf 21 jaar van: € 0,25.

Ondertekening