Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent zang- en toneelverenigingen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent zang- en toneelverenigingen

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening zang- en toneelverenigingen” is het stimuleren van activiteiten op het gebied van koorzang en toneel in de gemeente Maasgouw.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige waarderingssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Stimuleren van de beoefening en openbaar optreden van koorzang en toneel in verenigingsverband in de gemeente Maasgouw.

 • Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen en spreiding van activiteiten over de verschillende kernen.

 • Inbedding van de amateurkunstverenigingen in de openbare activiteiten voor de lokale gemeenschap.

Subsidiecriteria

 • De beoefening van koorzang en toneel vindt plaats in verenigingsverband en zonder professionele doeleinden.

 • De zangvereniging moet, met uitzondering van de kerkkoren, ten minste 10 actief zingende leden tellen.

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1.

  Voor zangverenigingen:

  • Een basisbedrag per zangvereniging van:

   • -

    tot 30 actief zingende leden € 750,00

   • -

    30 tot 45 actief zingende leden € 1.125,00

   • -

    45 en meer actief zingende leden € 1.500,00

  • Alsmede per actief zingend lid € 22,50.

 • 2.

  Voor kerkkoren:

  Een vast bedrag van: € 375,00.

 • 3.

  Voor toneelverenigingen:

  Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 1.100,00.

Ondertekening