Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent volkscultuur en folklore

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent volkscultuur en folklore

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening volkscultuur en folklore” is het is het in standhouden van de volkscultuur en het stimuleren hiervan onder jongeren.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoel

 • Het stimuleren van openbare activiteiten op het gebied van volkscultuur en de inbedding ervan in de gemeenschap.

 • Het stimuleren van volkscultuur onder jongeren, zodat deze levend wordt gehouden wordt als heel belangrijk gezien.

Subsidiecriteria

 • 1.

  De activiteiten van het Oranjecomité, Sint Maartencomité of Sint Nicolaascomité moeten expliciet worden georganiseerd voor alle (kern)inwoners van de gemeente Maasgouw in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Voor wat betreft de intocht van St. Nicolaas neemt de kern Maasbracht een centrale plaats in met regionale uitstraling.

 • 2.

  De carnavalsactiviteiten voor volwassenen (minimaal drie) moeten expliciet worden georganiseerd voor de gehele kern binnen de gemeente Maasgouw. Organisatie van een carnavalsoptocht is een verplichte activiteit.

 • 3.

  De kindercarnavalsactiviteiten (minimaal drie) moeten expliciet worden georganiseerd voor de gehele doelgroep binnen de gemeente Maasgouw c.q. desbetreffende gemeentekern(en).

 • 4.

  De schutterij moet ten minste 15 geüniformeerde leden tellen.

 • 5.

  Basisscholen die deelnemen aan het jeugd-OLS doen dit in samenwerking met de lokale schutterijen.

 • 6.

  Subsidie wordt niet verleend, indien de activiteit al door een al in dezelfde dorpskern bestaande en gesubsidieerde stichting of vereniging wordt uitgevoerd.

 • 7.

  Peildatum bepaling aantal kerninwoners/leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

Oranjecomité

 • Per Oranjecomité per jaar een vast bedrag van € 250,00.

 • Alsmede een bedrag per kerninwoner in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar € 1,35.

St. Maartencomité

 • Per St. Maartencomité per jaar een vast bedrag van € 100,00.

 • Alsmede een bedrag per kerninwoner in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar € 0,20.

St. Nicolaascomité

 • Per St. Nicolaascomité, met uitzondering van de kern Maasbracht, een vast bedrag van € 150,00.

 • Voor het St. Nicolaascomité van Maasbracht een vast bedrag van € 400,00.

 • Alsmede voor elk St. Nicolaascomité een basisbedrag per aantal kerninwoners in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar:

  • -

   tot 200 kerninwoners € 150,00

  • -

   200 tot 250 kerninwoners € 200,00

  • -

   250 tot 300 kerninwoners € 250,00

  • -

   300 tot 350 kerninwoners € 300,00

  • -

   350 tot 400 kerninwoners € 350,00

  • -

   400 tot 450 kerninwoners € 400,00

  • -

   450 tot 500 kerninwoners € 450,00

  • -

   500 tot 550 kerninwoners € 500,00

  • -

   550 tot 600 kerninwoners € 550,00

  • -

   600 en meer kerninwoners € 600,00

 • Alsmede een bedrag per kerninwoner in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar € 0,35.

Carnaval

 • Per kern ontvangt één organisatie voor jeugdcarnavalsactiviteiten een vast bedrag van € 600,00.

 • Alsmede een bedrag per kerninwoner van 0 t/m 21 jaar van € 0,80.

 • Per kern ontvangt één organisatie (zijnde de organisatie naar welke de betreffende kern tijdens carnavalstijd is vernoemd) voor volwassenencarnaval een vast bedrag van € 400,00.

 • Alsmede een bedrag per kerninwoner van € 0,15.

Schutterij

 • De schutterij ontvangt een basisbedrag van:

  • -

   Tot 15 actieve geüniformeerde leden € 200,00

  • -

   15 tot 25 actieve geüniformeerde leden € 400,00

  • -

   25 tot 35 actieve geüniformeerde leden € 600,00

  • -

   35 en meer geüniformeerde actieve leden € 800,00

 • Alsmede een bedrag per geüniformeerd actief lid van: € 45,00.

 • Indien een schutterij bij het jaarlijkse Oud Limburgse Schuttersfeest (OLS) zich plaatst voor en deelneemt aan de zogenaamde "kavelronde", dan is voor het busvervoer een bedrag van maximaal € 350,00 beschikbaar.

Jeugd-OLS

Aan het jeugd-OLS wordt door Maasgouwse basisscholen, in samenwerking met lokale schutterijen, deelgenomen. De deelnemende basisschool ontvangt een vast bedrag van € 500,00.

Ondertekening