Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent sportverenigingen en Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent sportverenigingen en Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening sportverenigingen en Meer Bewegen voor Ouderen” is het stimuleren van het beoefenen van een of meerdere takken van sport en het gebruik van (gemeentelijke)

binnensportaccommodaties en/of buitensportaccommodaties in de gemeente Maasgouw.

Het betreft hier ook de takken van sport gericht op de sporter met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen is sociale (bewegings)participatie, preventie van zorg en integratie van belang. Instandhouding van de bestaande Maasgouwse initiatieven en bevordering van bewegingsactiviteiten voor ouderen zijn hierbij leidend.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid. Voor in Maasgouw gevestigde intergemeentelijke sportverenigingen met een aanwijsbaar substantieel aantal leden uit Maasgouw kan maatwerk worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017, heeft het college besloten voor initiatieven voor Meer Bewegen voor Ouderen die bewegingsactiviteiten voor ouderen aanbieden, af te wijken van het gestelde in artikel 3 lid 1. Daarmee kan aan instellingen zonder volledige rechtsbevoegdheid of aan natuurlijke personen deze subsidie worden verleend.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

A. Ten behoeve van de sportverenigingen:

 • Door middel van sport een positieve bijdrage leveren aan integratie en (beweeg)participatie in de samenleving.

 • Het bevorderen van de gezondheid en bewustwording gezonde leefstijl.

 • Het stimuleren van de beoefening van een of meerdere sporten in verenigingsverband in een (gemeentelijke) binnensportaccommodatie en/of op een buitensportaccommodatie van de gemeente Maasgouw.

 • De sporter met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in staat stellen door middel van sport te participeren in de samenleving.

 • Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen.

B. Ten behoeve van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) initiatieven:

 • Het stimuleren van openbare activiteiten op het gebied van volkscultuur en de inbedding ervan in de gemeenschap.

 • Het stimuleren van volkscultuur onder jeugd en jongeren, zodat deze levend wordt gehouden wordt als heel belangrijk gezien.

Subsidiecriteria

 • 1.

  Ten behoeve van binnensportverenigingen:

  • De beoefening van de binnensporten vindt plaats in verenigingsverband en zonder professionele doeleinden.

  • De vereniging moet ten minste 15 actief sportende leden tellen.

  • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

 • 2.

  Ten behoeve van buitensportverenigingen:

  • De subsidie wordt toegekend op basis van een bijdrage in het aantal sportende leden tot 21 jaar met daarnaast voor de voetbal- en tennisverenigingen een vast bedrag op basis van het aantal velden/banen alsmede een tegemoetkoming in zelfwerkzaamheid op basis van het aantal velden/banen.

   Onder zelfwerkzaamheid worden de volgende werkzaamheden verstaan:

   • -

    Het speelklaar maken en het onderhouden van de banen/velden

   • -

    Het beregenen van de banen/velden voor zover noodzakelijk

   • -

    Het onderhoud van het straatwerk

   • -

    Het onderhoud van de baanafscheiding/veldafscheiding

   • -

    Het dagelijks reinigen van de binnen- en buitenaccommodatie

   • -

    Bladruimen

   • -

    Het onderhoud en de vervanging van de tennisnetten/voetbalnetten

   • -

    Het vervangen van de lampen van de baanverlichting/veldverlichting en algemene verlichting

  • De vereniging moet ten minste 15 actief sportende leden tellen.

  • De beoefening van de buitensporten vindt plaats in verenigingsverband en zonder professionele doeleinden.

  • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

  • Verenigingen betalen de door de gemeente vastgestelde huurtarieven.

 • 3.

  Ten behoeve van specifieke sportverenigingen:

  De beoefening van de specifieke sporten vindt plaats in verenigingsverband en zonder professionele doeleinden (gericht op de sporter met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking).

 • 4.

  Ten behoeve van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO):

  • Subsidie wordt uitsluitend verleend aan initiatieven die bewegingsactiviteiten voor ouderen organiseren onder begeleiding van een MBvO-docent(e) of vergelijkbaar; Hierop worden uitgezonderd de MBvO-activiteiten die door (binnen)sportverenigingen worden aangeboden en die gelijk zijn aan de hoofdsportactiviteit van de betreffende (binnen)sportvereniging.

  • Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het deelnemen aan groepsactiviteiten.

  • De organisatie moet ten minste 10 actieve deelnemers tellen.

  • Peildatum bepaling aantal deelnemers: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1.

  Per binnensportvereniging:

  • Een basisbedrag per actief sportend lid van € 18,00.

  • Aanvullend: een bedrag per actief sportend jeugdlid tot 21 jaar van € 36,00.

 • 2.

  Per buitensportvereniging:

  • Een bedrag per actief sportend jeugdlid tot 21 jaar van € 18,00.

  • Aanvullend voor voetbalvereniging en tennisvereniging:

   • -

    Per voetbalvereniging een basisbedrag van € 462,00 per veld en per tennisvereniging een basisbedrag van € 357,00 per baan.

   • -

    Een zelfwerkzaamheidbijdrage van € 991,00 per voetbalvereniging per veld en een zelfwerkzaamheidbijdrage van € 875,00 per tennisvereniging per baan mits door de ontvanger uitvoering wordt gegeven aan een tussen hem en de gemeente overeengekomen pakket aan zelfwerkzaamheid.

 • 3.

  Per specifieke sportvereniging:

  • Sportvereniging Gehandicapten Midden-Limburg: een vast bedrag van € 325,00.

  • Stichting Basissport Limburg: een vast bedrag van € 850,00.

 • 4.

  Per Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) initiatief:

  Een bedrag per actieve deelnemer van € 18,00.

 • 5.

  Overige sport:

  • Cycling Team Limburg: Voor de organisatie van de jaarlijkse jeugdwielerdag “In het Gouden Hoefijzer” in de gemeente Maasgouw een vast bedrag van € 1.000,00.

  • Huis van de Sport, onderdeel “Iedereen kan sporten Midden-Limburg”: Voor de stimulering, integratie en promotie van sportdeelname door inwoners met een fysieke of psychische handicap een bedrag van € 0,35 per inwoner.

Ondertekening