Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent ouderenverenigingen en lokale koepelorganisaties voor ouderen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent ouderenverenigingen en lokale koepelorganisaties voor ouderen

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening ouderenverenigingen en lokale koepelorganisaties voor ouderen” is het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het bevorderen van actieve (lichamelijke of geestelijke) maatschappelijke participatie.

 • Het ondersteunen van ouderen in hun streven naar integratie.

 • De doelgroep betrekken en motiveren tot deelname aan vrijwilligerswerk.

 • Belangenbehartiging.

Subsidiecriteria

 • 1.

  Inzake ouderenverenigingen:

  • De vereniging moet ten minste actieve 15 leden tellen.

 • 2.

  Inzake de lokale koepelorganisatie van ouderen:

  • De lokale koepelorganisatie moet ten minste 100 actieve leden tellen.

  • Per landelijke koepelorganisatie voor ouderen wordt slechts één lokale afdeling gesubsidieerd.

 • 3.

  Peildatum bepaling aantal actieve leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1.

  Per ouderenvereniging:

  • Een basisbedrag van:

   • -

    tot 75 actieve leden € 150,00

   • -

    75 tot 150 actieve leden € 300,00

   • -

    150 tot 225 actieve leden € 450,00

   • -

    225 en meer actieve leden € 600,00

  • Alsmede een bedrag per actief lid van € 10,50.

  • Voorts een bedrag per actief lid van € 2,50 mits de ouderenvereniging als geheel is aangesloten bij een koepelorganisatie voor ouderen.

 • 2.

  Per lokale koepelorganisatie:

  • Een basisbedrag van:

   • -

    100 tot 150 actieve leden € 300,00

   • -

    150 tot 225 actieve leden € 450,00

   • -

    225 en meer actieve leden € 600,00

  • Alsmede een bedrag per actief lid van € 4,50.

Ondertekening