Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent ontwikkelingssamenwerking

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent ontwikkelingssamenwerking

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening ontwikkelingssamenwerking” is het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de Global Goals.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan de in de gemeente gevestigde Stichting Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw.

Indienen procedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de Global Goals door ondersteuning van concrete duurzame projecten in ontwikkelingslanden en door educatie hierover in het basisonderwijs alsmede door het informeren van de inwoners door middel van lezingen en publicaties.

Subsidiecriteria

 • Te ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden zijn gericht op duurzaamheid en dienen zoveel mogelijk een relatie te hebben met inwoners of ex-inwoners van de gemeente Maasgouw.

 • Jaarlijks dienen op de basisscholen in de gemeente één of meer gastlessen te worden verzorgd dan wel wordt er op een andere wijze invulling gegeven in overleg met de schooldirecties. De Global Goals dienen hierbij in elk geval aandacht te krijgen.

 • Als richtlijn geldt dat 50% van de subsidie aan projecten mag worden besteed en 50% aan educatie.

 • Er dienen regelmatig publicaties en lezingen worden verzorgd over de activiteiten van het platform.

Bijdrage

De Stichting Platform Ontwikkelingssamenwerking Maasgouw ontvangt een vast bedrag per jaar van: € 7.834,00.

Ondertekening