Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent de leidraad subsidiëring landelijke, provinciale en regionale/lokale specifieke organisaties

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent de leidraad subsidiëring landelijke, provinciale en regionale/lokale specifieke organisaties

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening leidraad subsidiëring landelijke, provinciale en regionale/lokale specifieke organisaties” is onderscheid te maken in de verantwoordelijkheden omtrent de subsidiëring van landelijke, provinciale en regionale/lokale organisaties en het ondersteunen van de regionale en/of lokale organisaties.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Verantwoordelijkheidsverdeling

 • Landelijke organisaties worden geacht gesteund te worden door de rijksoverheid.

 • Provinciale organisaties worden geacht gesteund te worden door de provinciale overheid.

 • Regionale of lokale organisaties kunnen worden gesteund door de gemeentelijke overheid.

Beleidsdoelen

 • Het ondersteunen van regionale of lokale specifieke of informele (zorg)organisaties in hun belangenbehartiging en ontplooien van een regelmatig activiteitenaanbod voor aangesloten patiënten of deelnemers, oorlogsslachtoffers en veteranen.

 • Stimuleren dat langdurig zieke personen alsmede oorlogsslachtoffers en veteranen woonachtig in de gemeente Maasgouw kunnen deelnemen aan de specifieke activiteiten van de regionale/lokale organisaties voor patiënten, oorlogsslachtoffers en veteranen.

Subsidiecriteria

 • Onder regionale/lokale specifieke organisaties wordt verstaan:

 • Patiëntenorganisaties en organisaties voor oorlogsslachtoffers en veteranen.

 • Peildatum bepaling aantal actieve leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1.

  Patiëntenorganisaties ontvangen een bijdrage per actief lid woonachtig in de gemeente Maasgouw van: € 14,00.

 • 2.

  Toon Hermanshuizen Roermond en Weert ontvangen een bijdrage van € 0,30 per inwoner. Verdeling vindt plaats volgens de verhouding: 90% voor Roermond en 10% voor Weert.

 • 3.

  Belangenorganisaties van oorlogsslachtoffers en veteranen ontvangen een bijdrage per actief lid woonachtig in de gemeente Maasgouw van € 20,00.

Ondertekening