Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kunst en cultuur

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kunst en cultuur

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening kunst en cultuur is het behouden en toegankelijk maken van (jaarlijks terugkerende) culturele activiteiten voor de gemeente en haar inwoners.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Behoud, toegankelijk en zichtbaar maken van (jaarlijks terugkerende) culturele activiteiten voor de gemeente Maasgouw en haar inwoners.

 • Het bevorderen van de cultuurdeelname van alle inwoners van de gemeente Maasgouw.

Subsidiecriteria

De (jaarlijkse) culturele activiteiten moeten toegankelijk zijn voor de gehele gemeente Maasgouw.

Bijdrage

A. Jaarlijkse activiteiten

 • 1.

  Stichting Eurofestival: Het bieden van een open podium voor jeugdige hafabra -orkesten.

  Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.

 • 2.

  Stichting Kaarsenfeest Stevensweert: Open laagdrempelig cultureel evenement in de adventstijd.

  Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 500,00.

 • 3.

  Stichting Maasgouw Mania: Het bieden van een open podium voor jeugdige popmuzikanten.

  Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.

 • 4.

  Stichting Kunst- en Cultuurweekend Maasgouw: Het bieden van een laagdrempelig podium voor lokale amateurkunstenaars.

  Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.

 • 5.

  Stichting Linner Revue: Open laagdrempelig cultureel evenement in de kern Linne dat éénmaal per twee jaar wordt georganiseerd.

  Een vast bedrag per twee jaar als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.

 • 6.

  Stichting TornaTornaCultura: De stichting organiseert regelmatig, enkele keren per jaar, culturele bijeenkomsten in de vorm van een cultureel café.

  Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 825,00.

 • 7.

  Voor de organisatie van één jaarlijkse kunstroute door de gemeente Maasgouw is een bijdrage beschikbaar van € 1.000,00.

B. Overigen

 • 1.

  Stichting Kré-Aktief: In standhouden laagdrempelige voorziening door vrijwilligers in de kernen ten behoeve van de uitvoering door en voor volwassenen van laagdrempelige cursussen met een leerzaam en ontspannend karakter. De cursussen vinden wekelijks plaats in de periodes januari t/m mei en van september t/m december.

  Een vast bedrag van € 1.500,00 alsmede een bijdrage van 90% in de huurkosten van de cursuslokalen in De Spil met een maximum van het in de beschikking tot subsidieverlening genoemd bedrag.

 • 2.

  Fotoclub De Sluiter: De fotoclub organiseert één keer per twee jaar een openbaar toegankelijke digitale fotowedstrijd (via sociale media) voor de inwoners van de gemeente Maasgouw. In overleg kunnen de winnende foto(‘s) gepubliceerd worden via de sociale media van de gemeente Maasgouw en/of de beamer in de Passentenhaven in het gemeentehuis in Maasbracht..

  Een vast bedrag als bijdrage in de organisatiekosten van € 220,00.

Ondertekening