Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kerkgenootschappen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent kerkgenootschappen

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening kerkgenootschappen” is het bevorderen van sociaal maatschappelijk werk door kerken.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde kerkgenootschappen met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Het bevorderen van sociaal maatschappelijk werk (begeleiding bij ziekte, sterven, rouwverwerking en opvang in crisissituaties verzorgen) door kerkgenootschappen.

Subsidiecriteria

Peildatum bepaling aantal kerninwoners: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • Aan katholieke parochies een bedrag per kerninwoner gebaseerd op 80% van de inwoners van de betreffende kern van: € 0,54.

 • Aan de Protestantse Gemeente Maasbracht een bedrag per kerninwoner gebaseerd op 4% van de inwoners van de gemeente Maasgouw van: € 0,54.

 • Aan de Evangeliegemeente City Life Church Midden-Limburg per kerninwoner gebaseerd op 1% van de inwoners van de gemeente Maasgouw van: € 0,54.

Ondertekening