Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent instrumentale muziekgezelschappen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent instrumentale muziekgezelschappen

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening instrumentale muziekgezelschappen” is het stimuleren van de beoefening van instrumentale harmonie- en fanfaremuziek in verenigingsverband in de gemeente Maasgouw.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het stimuleren van de beoefening en openbaar optreden van instrumentale muziek in verenigingsverband in de gemeente Maasgouw.

 • Het behoud van het aanbod van activiteiten in de kernen en spreiding van activiteiten over de verschillende kernen.

 • Inbedding van de muziekverenigingen in de openbare activiteiten voor de lokale gemeenschap.

Subsidiecriteria

 • De beoefening van instrumentale muziek moet plaatsvinden in verenigingsverband en zonder professionele doeleinden.

 • De vereniging moet ten minste 15 actief spelende en geüniformeerde leden tellen.

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • Een basisbedrag per muziekgezelschap van:

 • - tot 50 actief spelende en geüniformeerde leden € 2.050,00

  • -

   50 tot 75 actief spelende en geüniformeerde leden € 3.150,00

  • -

   75 tot 100 actief spelende en geüniformeerde leden € 4.250,00

  • -

   100 actief spelende en geüniformeerde leden en meer € 5.350,00

 • Een bedrag per actief spelend én geüniformeerd lid van: € 45,00.

 • Voor de organisatie van één Gemeentelijk Solistenconcours in Maasgouw ontvangt de organiserende vereniging een bedrag van: € 1.000,00.

Ondertekening