Subsidieregeling Nationale Sportweek gemeente Eindhoven 2021

Geldend van 15-05-2021 t/m 01-10-2021

Intitulé

Subsidieregeling Nationale Sportweek gemeente Eindhoven 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het,

gelet op het bepaalde in de ASV Eindhoven, titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 140 en 156 van de Gemeentewet;

in zijn vergadering van 28 april 2021 heeft besloten tot het vaststellen van de:

Subsidieregeling Nationale Sportweek gemeente Eindhoven 2021

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Op deze subsidieregeling zijn de definities uit artikel 1 van de ASV Eindhoven van toepassing.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid, wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

  • a.

   sportvereniging: een amateursportvereniging met volledige rechtsbevoegdheid;

  • b.

   stichting: een stichting die als statutair doel het aanbieden van sport of beweegactiviteiten heeft;

  • c.

   Nationale Sportweek: landelijke themaweek die gericht is op de breedtesport en wordt vastgesteld door sportkoepel NOC*NSF.

  • d.

   niet gemeentelijke sportaccommodatie; sportaccommodaties, die niet in beheer van de gemeente Eindhoven zijn.

Artikel 2 Doel

Met deze regeling wordt beoogd sportverenigingen en stichtingen te ondersteunen bij het organiseren van een activiteit tijdens de Nationale Sportweek, met het doel extra bekendheid te genereren voor nieuw of bestaand aanbod van een sportvereniging of stichting om nieuwe leden te werven.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt op aanvraag een eenmalige subsidie voor de organisatie van een activiteit tijdens de Nationale Sportweek in 2021.

Artikel 4 Subsidieaanvragers

Voor subsidie komen in aanmerking sportverenigingen en stichtingen, actief op het gebied van sport en bewegen in Eindhoven.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor subsidie komen de volgende kosten in aanmerking die zijn gerelateerd aan de organisatie van de activiteit die plaatsvindt in de Nationale Sportweek:

  • a.

   kosten voor inkoop of inhuur van materiaal;

  • b.

   promotiekosten;

  • c.

   kosten voor huur van niet gemeentelijke sportaccommodatie.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de volgende kosten:

  • a.

   niet noodzakelijke kosten voor diensten of producten die om niet kunnen worden verkregen;

  • b.

   kosten voor de inzet van personen die aangesloten of werkzaam zijn bij de sportvereniging of stichting;

  • c.

   kosten van reguliere trainingen die worden opengesteld en deelname aan het project Kies Je Sport.

Artikel 6 Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt per subsidieaanvrager maximaal € 500, waarbij:

 • a. maximaal € 300 wordt verstrekt voor inhuur en aanschaf van materiaal en promotiekosten; en

 • b. maximaal € 200 wordt verstrekt voor kosten voor huur van niet gemeentelijke sportaccommodaties.

Artikel 7: Subsidievereisten

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. de activiteit draagt bij aan het activeren van inwoners van de gemeente Eindhoven op het gebied van sport en bewegen;

 • b. de activiteit is gericht op inwoners die nog niet in de vorm van een lidmaatschap of andere vorm zijn verbonden aan de subsidieaanvrager;

 • c. de activiteit heeft een relatie met het reguliere aanbod van de subsidieaanvrager of een relatie met nieuw op te zetten aanbod, maar het aanbod waarvoor de subsidie wordt aangevraagd komt niet overeen met regulier aanbod;

 • d. het doel van de activiteit moet SMART omschreven zijn in het plan van aanpak en aansluiten bij de doelen van deze subsidieregeling;

 • e. er moet bekend zijn welke personen bij de subsidieaanvrager verantwoordelijk zijn voor de activiteit en het behalen van het beoogde doel.

Artikel 8: Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze regeling, wordt vastgesteld op € 15.000.

 • 2.

  Indien het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd groter is dan het op grond van het vastgestelde subsidieplafond, dan geldt dat het college de subsidie verstrekt op basis van volgorde van datum van complete aanvragen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 9 Subsidie aanvraag

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6, tweede en derde lid, ASV Eindhoven gaat een subsidieaanvraag naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb vergezeld van:

 • - het KVK nummer, de statutaire naam, rechtsvorm, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN rekeningnummer en contactgegevens van vertegenwoordigers van de subsidieaanvrager.

  • een plan van aanpak voor het initiatief waarvoor de subsidie gebruikt zal worden;

  • aantal niet-leden dat men verwacht te bereiken;

  • een begroting.

 • 2. Het college stelt een format vast ten behoeve van de aanvraag.

Artikel 10 Indieningstermijn aanvraag

De aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de ASV Eindhoven, ingediend uiterlijk 27 augustus 2021.

Artikel 11 Beslistermijn subsidie aanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 8, tweede lid, ASV Eindhoven beslist het college binnen 3 weken na ontvangst van de complete aanvraag.

 • 2. De termijn bedoeld in het eerste lid kan door het college in bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan het college, met een termijn van drie weken worden verlengd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 • 2. Deze subsidieregeling geldt vanaf de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad tot 1 oktober 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: subsidieregeling Nationale Sportweek gemeente Eindhoven 2021.

Eindhoven, 28 april 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris

Toelichting

De Nationale Sportweek (NSW) is een 10-daags evenement dat plaatsvindt in september. Het evenement is de aftrap van het nieuwe sportseizoen voor de breedtesport. Tijdens de Nationale Sportweek worden sportaanbieders uitgenodigd om kennismakingsactiviteiten aan te bieden voor inwoners van Eindhoven. Hieraan kunnen alle sportverenigingen van Eindhoven laagdrempelig meedoen. Sportverenigingen worden uitgedaagd meer te doen dan alleen het regulier openstellen van de training voor een proefles. Bijvoorbeeld door een toernooi, open dag of andere activiteit te organiseren voor potentiële leden van de sportvereniging. Zo kunnen zij extra bekendheid geven aan hun activiteiten en nieuwe leden werven. Om sportverenigingen en stichtingen hierin te stimuleren en ondersteunen wordt aan hen een subsidie beschikbaar gesteld. Zij kunnen hiermee extra promotie-, materiaal of niet gemeentelijke accommodatiekosten dekken.

Ondertekening