Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent HaFa-muziekonderwijs op maat

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent HaFa-muziekonderwijs op maat

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening HaFa-muziekonderwijs op maat” is het stimuleren van het muziekonderwijs ten behoeve van de beoefening van de hafa-muziek in verenigingsverband. Instandhouding van de Maasgouwse hafa-cultuur in verenigingsverband en bevordering van de leefbaarheid zijn hierbij leidend.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Jaarlijkse stimuleringssubsidie aan harmonieën, fanfare en schutterijen uit Maasgouw.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 01 juni voorafgaand aan het subsidiejaar bij burgemeester en wethouders. Voor de onderdelen 1 en 2 genoemd onder ‘Bijdrage’, kan in overleg de afspraak worden gemaakt de aanvraag in te dienen nà het subsidiejaar, maar vóór 1 juni.

Beleidsdoelen

 • Instandhouding en bevordering van de hafa-cultuur in Maasgouw.

 • Het bevorderen van de beoefening van de hafa-muziek in verenigingsverband.

 • Het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente.

Subsidiecriteria

 • Subsidie wordt uitsluitend verleend voor het volgen van de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV/IVM) en voor cursussen die opleiden tot het bespelen van een hafa-instrument.

 • Subsidie wordt uitsluitend verleend aan cursisten die lid zijn van een hafa-vereniging/schutterij uit de gemeente Maasgouw.

 • Er wordt slechts één cursus per persoon gesubsidieerd.

 • Bij instromende of uitstromende cursisten zal er naar rato van het aantal maanden gesubsidieerd worden.

Uitgangspunt subsidie versus lesuren

Op jaarbasis dienen er minimaal 36 lessen van 30 minuten te worden gegeven voor wat betreft de AMV/IVM-cursus en 36 lessen van 20 minuten of varianten hiervan voor wat betreft de hafa-cursus.

Bijdrage

Naar keuze kunnen de verenigingen gebruik maken van een van de volgende opleidingsmogelijkheden of combinaties hiervan:

 • 1.

  wordt de opleiding verzorgd door eigen werkzaamheid binnen de vereniging dan ontvangt de vereniging per jaar een bedrag van € 35,00 voor een amv-cursist en € 75,00 voor een hafa-cursist.

 • Verantwoording:

  • -

   een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum..

 • 2.

  wordt de opleiding verzorgd door een door de vereniging zelf ingehuurde zzp-docent of door een ander opleidingsinstituut dan Myouthic dan bedraagt de maximale subsidie € 282,00 voor een amv-cursist (bedrag is gebaseerd op 18 uur x € 23,50 per uur x 2/3) en € 360,00 voor een hafa-cursist (gebaseerd op 12 uur x € 45,00 per uur x 2/3).

 • Verantwoording:

  • -

   een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum.

  • -

   nota's en betalingsbewijzen van/aan de zzp-docent.

 • 3.

  wordt de opleiding verzorgd door opleidingsinstituut Myouthic of door een ander opleidingsinstituut dan bedraagt de maximale subsidie € 320,00 voor een amv-cursist en € 620,00 voor een hafa-cursist.

 • Verantwoording:

  • -

   een gespecificeerde cursistenlijst met start/einddatum.

  • -

   nota's en betalingsbewijzen van/aan het opleidingsinstituut.

Additioneel kunnen de kosten van de huur van de leslokalen worden gedeclareerd.

Ondertekening