Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent EHBO verenigingen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent EHBO verenigingen

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de "Deelverordening EHBO verenigingen" is het bevorderen en verbreiden van EHBO-kennis onder burgers en vooral vrijwilligers in de gemeente Maasgouw.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Bevorderen en verbreiden van EHBO-kennis, reanimatie en de bediening van een AED-apparaat onder de burgers en vooral de vrijwilligers in de gemeente Maasgouw.

Subsidiecriteria

De EHBO-verenigingen verzorgen jaarlijks cursussen gericht op het verlenen en verlengen van EHBO-diploma’s en AED/reanimatie-diploma’s.

Bijdrage

Een vast bedrag per EHBO-vereniging van € 375,00.

Ondertekening