Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent cultuurhistorie en heemkundekennis

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent cultuurhistorie en heemkundekennis

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening cultuurhistorie en heemkundekennis” is het behouden en toegankelijk maken van (cultuur-) historisch erfgoed, flora en fauna van de gemeente en haar inwoners.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid (met uitzondering van Heemkundekring Echter Landj en Heemkundevereniging Roerstreek).

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

Behoud en toegankelijk maken van (cultuur-) historisch erfgoed, flora en fauna van de gemeente Maasgouw en haar inwoners.

Subsidiecriteria

 • De vereniging moet ten minste 15 leden of donateurs tellen.

 • Subsidie wordt niet verleend, indien de activiteit al door een reeds gesubsidieerde stichting of vereniging wordt verricht c.q. het primaire (onderzoeks)gebied samenvalt met die van een reeds gesubsidieerde stichting of vereniging.

 • Peildatum bepaling aantal leden: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

 • 1.

  Voor in de gemeente gevestigde organisaties:

  • -

   een subsidie voor bestuurskosten van: € 250,00.

  • -

   een subsidie voor het uitbrengen van een jaarboek en/of voor het uitbrengen van een periodiek tijdschrift: € 300,00.

 • 2.

  Voor niet in de gemeente gevestigde organisaties (Heemkundekring Echter Landj en Heemkundevereniging Roerstreek):

  • -

   een subsidie voor het uitbrengen van een jaarboek en/of voor het uitbrengen van een periodiek tijdschrift: € 180,00.

Ondertekening