Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent buurtverenigingen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent buurtverenigingen

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening buurtverenigingen” is het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de buurt.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde vrijwilligersorganisaties met volledige rechtspersoonlijkheid.

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • Het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de buurt.

 • Het verhogen van de participatie alsmede het creëren van betrokkenheid en ontmoeting in de buurt door middel van buurtactiviteiten waarbij alle leeftijden aan bod komen.

Subsidiecriteria

 • De buurtvereniging omvat minimaal 15 gezinsaansluitingen.

 • Peildatum bepaling aantal gezinsaansluitingen: 1 januari van het jaar voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode.

Bijdrage

Per buurtvereniging is een bedrag beschikbaar per gezinsaansluiting van € 2,40.

Ondertekening