Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent bewonersoverlegorganisaties

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent bewonersoverlegorganisaties

Het college besluit:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde afdoening van ingekomen zienswijzen zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 1 Overzicht ingekomen zienswijzen.

 • 2.

  De naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen voorgestelde aanpassingen van de deelverordeningen subsidies, zoals opgenomen in bijlage 1,vast te stellen.

 • 3.

  Het totaalpakket van vernieuwde deelverordeningen subsidies vast te stellen onder intrekking van de te vervangen subsidiedeelverordeningen (bijlage 8).

 • 4.

  De vernieuwde deelverordeningen subsidies in werking te laten treden per 1 januari 2022.

 • 5.

  De indieners van zienswijzen te informeren over de wijze van afdoening

Het doel van de “Deelverordening bewonersoverlegorganisaties” is de leefbaarheid in de kernen in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren door ondersteuning te geven aan de ontwikkeling van gemeenschappen tot krachtige sociale samenlevingen.

Grondslag

Artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017.

Soort subsidie

Meerjarige stimuleringssubsidie aan in de gemeente gevestigde bewonersoverlegorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid (indien nodig kan van het vereiste van rechtspersoonlijkheid, tijdelijk, vrijstelling worden verleend).

Indienprocedure

Schriftelijk vóór 1 juni voorafgaand aan de subsidieperiode bij burgemeester en wethouders.

Beleidsdoelen

 • 1.

  De leefbaarheid in de kern/het dorp in stand houden en waar nodig verbeteren door

 • 1.

  ondersteuning te geven aan de ontwikkeling van gemeenschappen tot krachtige sociale samenlevingen.

 • 2.

  Burgers medeverantwoordelijk laten zijn voor hun leef- en woonomgeving en de inrichting van het publiek domein.

 • 3.

  Het bevorderen van een goede communicatie, interactie en samenwerkingen tussen burgers en gemeente.

 • 4.

  Vormgeven van samenwerking tussen bewonersoverlegorganisaties en gemeente binnen de mogelijkheden van beide.

Subsidiecriteria

 • Een bewonersoverlegorganisatie bestaat uit een organisatie die er voor alle inwoners van hun kern/ dorp is, heeft een brede taakopvatting en heeft tot doel de leefbaarheid in hun kern/dorp te vergroten.

 • Een bewonersoverlegorganisatie heeft een verbindende en stimulerende rol binnen de gemeenschap.

 • Een bewonersoverlegorganisatie signaleert ontwikkelingen en wensen in hun kern/dorp en richt zich op de processen die zich binnen die gemeenschap afspelen.

 • Een bewonersoverlegorganisatie richt zich ook op het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Draagvlak binnen de gemeenschap en participatie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

 • Een bewonersoverlegorganisatie bevordert de communicatie, interactie en samenwerking tussen burgers en gemeente en vervult als zodanig een rol als bruggenbouwer tussen de gemeente en de gemeenschap.

 • Een bewonersoverlegorganisatie heeft draagvlak en is zichtbaar in de gemeenschap.

Bijdrage

Per bewonersoverlegorganisatie: € 1.000,00 per jaar;

Ondertekening

Toelichting

Een bewonersinitiatief is ‘een initiatief van één of meer inwoners dat vrijwillig wordt opgestart ten behoeve van anderen of de samenleving’. Een bewonersoverlegorganisatie (boo) is ‘een bijzonder bewonersinitiatief dat bestaat uit een organisatie die er voor alle inwoners van het dorp of de wijk is, zich niet tot één sector of enkele sectoren beperkt (dus zich breed inzet) en tot doel heeft de leefbaarheid in het dorp of de wijk te vergroten’ (bijvoorbeeld dorpsraad, wijkraad, bewonersgroep, dorpsoverleg). De stimuleringssubsidie is bedoeld voor de inrichting en instandhouding van een boo en de activiteiten die daar rechtstreeks uit voortvloeien. Te denken valt aan organisatiekosten, vergaderkosten, kosten website etc. Voor concrete activiteiten is het mogelijk (aanvullend) subsidie aan te vragen. Ook facilitering op andere wijze behoort wellicht tot de mogelijkheden.