Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang

Geldend van 14-05-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

gelet op artikel 1.61 van de Wet kinderopvang;

Overwegende

 • 1.

  dat de colleges van burgemeester en wethouders van elk van de 10 gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid het toezicht op de Wet kinderopvang (Wko) hebben belegd bij de Dienst Gezondheid & Jeugd;

 • 2.

  dat de colleges van burgemeester en wethouders van elk van de 10 gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid besloten hebben de directeur publieke gezondheid van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan te wijzen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang;

 • 3.

  dat de directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd bij besluit van 10 oktober 2017 door ons college is aangewezen als toezichthouder

 • 4.

  dat de Wet publieke gezondheid (Wpg) is gewijzigd door de Tijdelijke wet maatregelen covid-19(Twm). In hoofdstuk Va van de Wpg staan onder andere de maatregelen die genomen moeten worden ter bestrijding van de epidemie. In het nieuwe artikel 58r, vijfde lid Wpg zijn voor toezicht en handhaving daarop de relevante artikelen uit de Wet kinderopvang van overeenkomstige toepassing verklaard

 • 5.

  Dat In de Memorie van Toelichting van de Twm niet expliciet is opgenomen dat de DPG ook krachtens artikel 1.61 Wko bevoegd is om toe te zien op maatregelen uit de Wpg.

 • 6.

  Dat deze bevoegdheid alsnog dient te worden verleend

Besluiten

 • 1.

  de directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. Dit omvat tevens het toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va 'Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19' van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet.

 • 2.

  de directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover dit het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt in de digitale editie van het Gemeenteblad

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 20 april 2021,

Hardinxveld-Giessendam

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de loco-secretaris, de burgemeester,

S. van der Stel D.A. Heijkoop