Beleidsregels evenementen in de open lucht Vlieland

Geldend van 13-05-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels evenementen in de open lucht Vlieland

DE BURGEMEESTER VAN VLIELAND;

Overwegende dat De burgemeester op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland 2011 (APV) nadere regels kan vaststellen over de uitoefening van de bevoegdheden in afdeling 7 (evenementen) van de APV;

BESLUIT:

1. De ‘Beleidsregel evenementen in de open lucht Vlieland’, zoals bijgevoegd, vast te stellen.

2. Te bepalen dat deze beleidsregel één dag na publicatie in werking treedt.

Vlieland, 20 april 2021

De burgemeester van Vlieland

C. S. Schokker - Strampel

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze nadere regels zijn gebaseerd op artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland (APV).

Artikel 2 Algemene regels die voor alle evenementen gelden 1. Bij schade aan openbaar groen, verharding en/of straatmeubilair, alsmede vervuiling van de locatie, voor zover dit is veroorzaakt door het evenement, worden de kosten op de organisator verhaald.

.

2. Ten aanzien van de geluidsaspecten zijn de beleidsregels geluid voor evenementen Vlieland in de open lucht en de APV Vlieland 2011 van toepassing.

.

3. Het is niet toegestaan evenementen gelijktijdig in elkaars directe nabijheid te organiseren.

4. Gebruik van vuurwerk en drones tijdens evenementen is niet toegestaan.

Artikel 3 Categorie-indeling.

1. Bij de beoordeling van aanvragen voor een vergunning voor een evenement wordt uitgegaan van de volgende risicocategorisering:

A-evenement: regulier evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s (zeer) onwaarschijnlijk is;

B-evenement: aandachts-evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s aannemelijk is;

C-evenement: risicovol evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s zeer waarschijnlijk is.

2. Voor elk in het eerste lid genoemde evenement kan ook nog onderscheid gemaakt worden in ééndaagse evenementen, evenementen die maximaal twee dagen duren en evenementen die inclusief het opbouwen en afbreken drie dagen of langer duren.

3. Voor beoordeling van de categorisering van een evenement dient de gemeente bij voorkeur zelf de risicoscan uit te voeren (zo nodig kan aanvullend advies worden gevraagd bij de Veiligheidsregio Fryslân). Op basis van de uitkomsten van de risicoscan zal worden bepaald welk proces gevolgd moeten worden en welke (advies)partijen er bij betrokken moeten worden.

Nb: Bij grotere evenementen (risicoclassificatie B of C) is toetsing door de Veiligheidsregio Fryslân gewenst en zal worden aangesloten bij de landelijke procesafspraken.

(zie ook: https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20180604-IFV-HEV-2018-procesmodel-evenementenveiligheid.pdf).

3. Alle aanvragers van de categorieën evenementen genoemd in lid 1 moeten een draaiboek aanleveren dat voldoet aan de nader door de gemeente te bepalen criteria. “Draaiboek voor evenementen-vergunningen Vlieland”.

Artikel 4 Kennisgeving voor evenementen in de openbare ruimte Voor buitenevenementen kan, met een kennisgevingsformulier worden volstaan als aan de volgende punten wordt voldaan:

1. Het evenement vangt niet aan voor 07.00 uur en duurt maximaal 1 dag , inclusief op- en afbouw en eindigt uiterlijk om 22.00 uur.

2. Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07.00 en na 22.00 uur.

3. Afsluiting van wegen:

a. er worden uitsluitend wegen afgesloten die niet gebruikt worden voor doorgaand (rijdend) verkeer;

b. er wordt voldoende ruimte vrij gelaten voor hulpdiensten;

c. er worden geen doorgaande wegen afgesloten zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

4. Het evenement is niet gerelateerd aan of vormt geen onderdeel van een groter evenement.

5. Er mogen maximaal 100 bezoekers c.q. deelnemers gedurende het evenement aanwezig zijn.

6. Er wordt niet bedrijfsmatig alcoholische drank verstrekt.

7. Het evenement vergt geen extra inzet van de gemeentelijke diensten en/of hulpdiensten.

Artikel 5 Tijden

1. Ten behoeve van een evenement mag opbouw en afbouw plaatsvinden tussen 7.00 - 23.00 uur.

2. Uiterlijk 30 minuten na einde geluidsontheffing moeten de schenkpunten en eetkramen gesloten zijn.

3. Uiterlijk 1 uur na einde geluidsontheffing moet het evenement afgelopen zijn en moeten de bezoekers het terrein verlaten hebben.

Artikel 6 Braderieën

1. Definities:

a. braderie: een evenement waarbij het merendeel van de activiteiten commerciële activiteiten zijn die hoofdzakelijk betrekking hebben op het kopen en/of verkopen van diverse goederen of diensten gekoppeld aan amusement. De kunst- en kerstmarkten vallen eveneens onder de categorie braderie;

b. braderie locaties:

Hoofdlocatie Dorpsstraat (eventueel gebruikmakend van stukje Havenweg en Kerkplein)

Overige locatie: Overige locaties niet zijnde de hoofdlocatie Dorpsstraat

2. Voor de hoofdlocatie Dorpsstraat geldt een maximum van vijf braderieën per jaar.

3. Voor alle overige locaties geldt een maximum van drie braderieën per locatie per jaar.

4. De burgemeester kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximumaantallen.

Artikel 7 Evenementen (aantallen)1. In de gemeente Vlieland kunnen de volgende vergunningen worden verleend per kalenderjaar:

a. vier evenementen uit categorie A mits deze niet langer duren dan één dag en niet meer dan 1500 deelnemers en/of bezoekers trekken. b. één evenementen uit categorie A indien het evenement twee dagen duurt en niet meer dan 1500 deelnemers en/of bezoekers trekken. c. één evenementen uit categorie B indien het evenement inclusief het opbouwen en afbreken drie dagen of langer duurt en niet meer dan 1500 bezoekers trekt. d. één evenementen uit categorie B indien het evenement inclusief het opbouwen en afbreken drie dagen of langer duurt (maar nooit langer dan negentien dagen) en meer dan 1500 maar maximaal 7000 bezoekers trekt. c. geen evenement uit categorie C 2. Het totale aantal evenementen uit de A. en B. categorie per jaar bedraagt: a. maximaal drie in de periode van 1 juli tot 1 oktober. b. maximaal zeven per kalenderjaar

Artikel 8 Voorschriften

In de vergunning kunnen onder meer nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot:

a. het evenemententerrein

b. het milieu

c. constructies en brandveiligheid

d. bereikbaarheid

e. het informeren van direct omwonenden van een evenementenlocatie

f. gezondheid

g. openbare orde en veiligheid

h. gebruik lachgas i. gebruik duurzame materialen

Artikel 9 Afwijkingsbevoegdheid

Indien de beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doelen, is de burgemeester bevoegd om bepalingen uit de beleidsregel buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel evenementen in de open lucht gemeente Vlieland”.

Ondertekening