Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring

Geldend van 12-05-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent subsidiëring

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan culturele vorming waarbij het culturele en sociale domein wordt gestimuleerd om (nog) beter samen te werken en zo cultuur maken toegankelijker te maken.

gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018 besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Innovatiefonds cultuur

Doel

Cultuur is van en voor iedereen ongeacht uit welk gezin je komt of welke culturele achtergrond je hebt en ongeacht leeftijd, geslacht, beperking of opleiding. Dit doel wordt versterkt door de Cultuurnota 2019 - 2022 welke op 19 september 2019 is vastgesteld. Als hoofddoel wordt beschreven: cultuur zorgt voor sociale samenhang en verbinding, biedt zingeving en mogelijkheden voor ontplooiing en participatie voor al onze inwoners. Dit doel ondersteunt tevens het ingezette beleid tot het zijn van een inclusieve gemeente.

Veel mensen dreigen aansluiting te missen of kwijt te raken met de (complexe) samenleving van vandaag de dag. Dit betreft individuen maar ook hele wijken of kleine kernen. Kunst en cultuur heeft naast een intrinsieke, esthetische waarde ook het vermogen om mensen te activeren, te inspireren en samen te binden. Het is juist dat vermogen van de kunst- en cultuuractiviteiten wat de gemeente wil aanboren en ondersteunen via het innovatiefonds. Dit kan op individueel niveau maar ook op dat van wijk of buurt. Kunst- en cultuuractiviteiten die cohesie en participatie van mensen bevorderen en bestendigen, zijn de doelstellingen van het fonds.

Doelgroep

Een project dat voor (gedeeltelijke) financiering uit het innovatiefonds in aanmerking kan komen, richt zich op één van de volgende doelgroepen; inwoners van Krimpen aan den IJssel in een kwetsbare positie op sociaal- en economisch gebied of die weinig deelnemen aan het culturele leven. Met name wordt gedacht aan jeugdigen, ouderen, vrijwilligers, sociaal achtergestelde groepen, bewoners in achterstandswijken.

Aanvrager

 • A.

  Instellingen (maatschappelijke en culturele), amateur(kunst)verenigingen, cultuurmakers, (amateurs en professionals) kunnen een beroep doen op de regeling. Voorwaarde is dat het om een vernieuwende activiteit gaat, waarbij één of meerdere samenwerkingswerkingspartners betrokken zijn. Het gaat hierbij om een verbinding tussen een culturele- en maatschappelijke instelling. Aanvragers hebben een rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk. Een aanvrager kan gedurende de looptijd van het innovatiefonds cultuur in principe maximaal twee aanvragen indienen.

  Het innovatiefonds subsidieert projecten. Dat wil zeggen: eenmalige, unieke activiteiten die begrensd zijn in tijd.

Subsidiesoort

 • A.

  Projectsubsidie

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2021.

Basisvoorwaarden

Aanvragen hebben betrekking op artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of ander initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling: de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en zo de actieve cultuurdeelname (meer) mogelijk te maken.

Basiscriteria:

 • a)

  Samenwerking van een culturele instelling, groepering of kunstenaars met een maatschappelijke instelling, groepering of personen;

 • b)

  Participatie van de doelgroep bij de uitvoering van het project;

 • c)

  Het project is vernieuwend voor wat betreft aanpak en methodiek

 • d)

  Het project is gericht op bevordering of versterking van contacten en relaties tussen groepen onderling en/of op versterking van netwerken en relaties van individuele personen.

Specifieke criteria

Periodiek terugkerende activiteiten komen niet in aanmerking voor een subsidie uit het fonds. Evenmin komen voor subsidie in aanmerking:

 • projecten op het gebied van kunst en (volks)cultuur die als doel hebbende beoefening of uitvoering van de activiteit als zodanig.

 • projecten die behoren tot reeds gesubsidieerde of anderszins van gemeentewege bekostigde activiteiten;

Subsidieaanvraag

Subsidie wordt verstrekt aan instellingen of verenigingen volgens de ‘Algemene subsidieverordening 2018’. De subsidie wordt verstrekt aan één partij.

 • 1.

  De aanvraag om subsidieverlening gaat vergezeld van een activiteitenplan en een sluitende begroting.

 • 2.

  In het activiteitenplan worden tenminste vermeld: doel van de activiteit, de doelgroep, wijze waarop de doelgroep deelneemt aan de uitvoering van de activiteiten en een inhoudelijke beschrijving van de activiteit c.q. een inhoudelijke beschrijving van de deelactiviteiten.

 • 3.

  De aanvraag om subsidieverlening moet uiterlijk ontvangen zijn:

  • a.

   Ten minste tien weken voordat de activiteit wordt verricht;

  • b.

   Vóór 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft als de incidentele subsidie een looptijd heeft van een heel kalenderjaar.

Projectsubsidie

Bij de aanvraag voor een projectsubsidie dienen alle in de ‘Algemene subsidieverordening 2018’ genoemde bescheiden aangeleverd te worden.

Hieronder de subsidiecheck om inzichtelijk te krijgen of een aanvraag kans maakt tot honorering.

Neem vooral contact op met de gemeente als u vragen heeft. Subsidiecheck criteria deel 1 van 3

Subsidiecheck criteria deel 1 van 3

1

Sluit uw project / activiteit aan bij het gemeentelijk beleid en is hier niet mee in strijd?

2

Wordt uw project / activiteit binnen een beperkt tijdvak uitgevoerd?

3

Werkt u samen met een maatschappelijke en/of culturele instelling?

4

Heeft uw project / activiteit als doel het stimuleren van maatschappelijke, educatieve of culturele activiteiten conform doel en basisvoorwaarden Innovatiefonds cultuur?

5

Speelt uw project / activiteit zich binnen de gemeentegrenzen af?

6

Valt het project / de activiteit buiten de reguliere activiteit van uw vereniging of organisatie?

7

Heeft het project / de activiteit een vernieuwend en/of experimenteel karakter?

8

Levert het project / de activiteit een meerwaarde (verbreding of verdieping) aan het bestaande aanbod in onze gemeente?

9

Stimuleert het project / de activiteit cultuurdeelname?

Is bij één van deze 9 voorwaarden ‘Nee’ het antwoord dan komt uw project / activiteit niet in aanmerking voor projectsubsidie.

Subsidiecheck criteria deel 2 van 3

10

Is uw project / activiteit een verbetering van de laagdrempeligheid van uw voorzieningen en

veiligheid op buurt- en wijkniveau?

 

11

Is uw project stimulerend voor een grote groep mensen (minimaal 30)?

 

12

Heeft uw project / activiteit een openbaar karakter, kan elke inwoner zonder specifieke

voorwaarden deelnemen?

13

Levert uw project een bijdrage aan speerpunten van het cultuurbeleidsplan ‘Culturele Kracht

Kleurrijk Krimpen aan den IJssel 2019 – 2022’?

 

14

Brengt uw project / activiteit een samenwerking tussen culturele instellingen en / of zorg

organisaties, maatschappelijke organisaties onderling of met het onderwijs tot stand?

 

15

Is uw project / activiteit onderdeel van een clustering van evenementen, zodat samenwerking

wordt gestimuleerd en promotie wordt gebundeld?

 

16

Is uw project / activiteit een promotie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op regionaal

of landelijk niveau?

 

17

Is uw project / activiteit bestemd voor de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of

mensen met een beperking?

 

Van de voorwaarden 10 tot en met 17 heeft u minimaal 4 voorwaarden met ‘Ja’ beantwoord. Als uw project / activiteit hieraan niet voldoet komt uw project / activiteit niet in aanmerking voor een projectsubsidie.

Subsidiecheck criteria deel 3 van 3

18

Het project moet een bijdrage leveren aan minimaal één van de volgende doelstellingen:

 • achterstanden terugbrengen;

 • toename van de zelfredzaamheid van de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of mensen met een beperking;

 • bevordering van integratie en participatie van de doelgroepen in de Krimpense samenleving;

 • meer sociale samenhang en gemeenschapszin op wijk- en buurtniveau;

 • meer leden die zich aansluiten bij organisaties en verenigingen;

 • het starten van een nieuwe organisatie, waarvoor draagvlak is binnen de Krimpense gemeenschap, met als doelstelling om één van de beleidsprioriteiten van de gemeenteraad uit te voeren.

Vaststelling subsidie

 • 1.

  Uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteit of bij een looptijd van een incidentele subsidie van een heel kalenderjaar uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar moet er een aanvraag tot vaststelling zijn ingediend bij het college.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie gaat vergezeld van een inhoudelijk en financieel verslag inclusief een ingevuld formulier Monitoring subsidie cultuur.

 • 3.

  Het College kan in overleg met de instelling waaraan de subsidie is verleend nadere eisen stellen aan de inrichting van het inhoudelijk verslag of de wijze van verslaglegging.

 • 4.

  In het financieel verslag dienen alle kosten en baten te worden verantwoord die met het project verbonden zijn.

 • 5.

  Een nadelig saldo leidt niet tot verhoging van de verleende subsidie.

 • 6.

  Een voordelig saldo dient terugbetaald te worden.

Financiële middelen

Per project kan maximaal een bedrag van € 7.500,- worden verleend.

Verdeelsleutel

 • 1.

  De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Het college bepaalt elk jaar of de subsidie in aanmerking komt voor indexering.

 • 3.

  Aanvragen voor projectsubsidie worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld tot dat het subsidieplafond is bereikt. Per aanvraag wordt de te verlenen maximale subsidie vastgesteld.

Ondertekening