Subsidieregeling Coronanoodsteun Wijkwinkelcentra Apeldoorn

Geldend van 07-05-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Coronanoodsteun Wijkwinkelcentra Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn en de economie en maatschappelijke doelen zoals omschreven in de doorkijk Corona 16 oktober 2020, raadsbrieven coronamaatregelen Maatschappelijke ontwikkelingen en economisch domein 23 februari 2021,

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Coronanoodsteun Wijkwinkelcentra Apeldoorn.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2. Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   college: Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Apeldoorn;

  • d.

   winkeliersvereniging: een vereniging van winkeliers in een bepaald gebied, vaak een straat, dorp of een wijk. Doelstelling van een winkeliersvereniging is over het algemeen het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten ondernemers.

Artikel 1.2 Doelstelling

De subsidieregeling wordt ingezet om de winkeliersverenigingen in Apeldoorn te ondersteunen bij het opzetten van gezamenlijke acties om de aantrekkelijkheid van het desbetreffende winkelgebied te vergroten.

Artikel 1.3 Waarvoor kan worden aangevraagd
 • 1. Op grond van deze regeling wordt uitsluitend subsidie verstrekt aan winkeliersverenigingen gelegen in de gemeente Apeldoorn.

 • 2. De aanvraag voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   de aanvraag past binnen het economisch beleid van de gemeente Apeldoorn;

  • b.

   de winkeliersvereniging is gevestigd in de gemeente Apeldoorn;

  • c.

   de winkeliersvereniging staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • d.

   de aanvraag past binnen de doelstelling van deze regeling, zoals omschreven in artikel 1.2.

Artikel 1.4 Hoogte van de subsidieregeling
 • 1. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de hoogte van de te ondernemen activiteiten tot een maximum bedrag van € 5.000.

 • 2. Er wordt per winkeliersvereniging één subsidie uitgekeerd.

Artikel 1.5 Subsidieplafond
 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van €100.000.

 • 2. Het college kan het subsidieplafond bij besluit wijzigen.

Artikel 1.6 Weigeringsgronden
 • 1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt geen subsidie verstrekt als:

  • a.

   de winkeliersvereniging bestaat uit drie of minder aangesloten winkeliers;

  • b.

   er in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven met betrekking tot de te ondernemen activiteiten;

  • c.

   er individuele winkeliers worden gesteund;

  • d.

   het geld gebruikt wordt om een negatief eigen vermogen aan te vullen.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en verstrekking

Artikel 2.1 Aanvraagperiode en verdeelcriteria
 • 1. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 26 mei tot en met 26 juni 2021.

 • 2. Aanvragen worden beoordeeld op basis van een volledige aanvraag. Aanvragers die een onvolledige subsidieaanvraag hebben ingediend wordt een hersteltermijn van tien werkdagen geboden.

Artikel 2.2 De aanvraag
 • 1. De aanvraag wordt ingediend op een daarvoor ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 • 2. De subsidieaanvraag gaat in ieder geval vergezeld van een plan met daarin geplande activiteiten en bijbehorende investering;

 • 3. In de aanvraag wordt aannemelijk gemaakt dat zowel de planning als de te verwachten resultaten realistisch en haalbaar zijn.

Artikel 2.3 Verplichtingen
 • 1. De activiteiten zoals opgenomen in het plan worden in 2021 uitgevoerd.

 • 2. De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 2.4 Voorschot en vaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld en de betaling van het subsidiebedrag vindt in een keer plaats binnen veertien werkdagen na de subsidievaststelling.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in, bijzondere gevallen, afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en wordt aangehaald als Subsidieregeling Coronanoodsteun Wijkwinkelcentra Apeldoorn.

Ondertekening