Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Buitendams 2021-2025

Geldend van 06-05-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Buitendams 2021-2025

De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Gelet op artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 151c van de Gemeentewet;

Overwegende dat:

De burgemeester kan besluiten tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen in het kader van de handhaving van de openbare orde;

Dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen van artikel 151c van de Gemeentewet;

Dat het belang van handhaving van de openbare orde in dit specifieke gebied zwaarder weegt dan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Dat het cameratoezicht bijdraagt aan effectieve handhaving van de openbare orde en een preventieve werking heeft tegen jeugdoverlast en veel voorkomende criminaliteit;

Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde doel;

Dat het cameratoezicht voor het einde van de termijn in dit aanwijzingsbesluit zal worden geëvalueerd op noodzakelijkheid (proportionaliteit en subsidiariteit) waarna wordt bepaald of het cameratoezicht verlengd moet worden of kan worden beëindigd;

Besluit:

Het cameratoezicht voor het volgende gebied in Hardinxveld-Giessendam in te stellen tot 1 maart 2025

Buitendams met zicht op hoek Molenstraat en Buitendams

Dit besluit te plaatsen in het digitale gemeenteblad en in werking te laten treden na bekendmaking tot 1 oktober 2025;

Dit besluit aan te duiden als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Buitendams Hardinxveld-Giessendam 2021-2025.

Iedere belanghebbende, die door dit besluit rechtstreeks in zijn/haar belang wordt getroffen, kan een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD AC Hardinxveld-Giessendam.

Graag op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.

U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.Hardinxveld-Giessendam.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift.

Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Hier zijn kosten aan verbonden.

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website www.rechtspraak.nl voor de precieze voorwaarden.

Ondertekening

Aldus besloten door de burgemeester op 16 maart 2021,

De burgemeester,

D. Heijkoop