Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent tijdelijke subsidie voor volwasseneneducatie (Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2021-2024)

Geldend van 06-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda houdende regels omtrent tijdelijke subsidie voor volwasseneneducatie (Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2021-2024)

Burgemeester en wethouders van Gouda

gelezen het advies van 20 april 2021,

gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003,

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2021-2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

beleidskader: ‘Regionaal Programma Volwasseneneducatie Regio Midden-Holland 2021-2024’;

doelgroep: NT1-ers vanaf 18 jaar die problemen ondervinden door hun achterstand in basisvaardigheden; daarnaast NT2-ers en niet (meer) inburgeringsplichtige burgers van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas vanaf 18 jaar;

eindtermen WEB: zoals beschreven in de Regeling eindtermen educatie 2013;

non-formele educatie: niet diplomagerichte educatie op het gebied van taal, rekenen en digitalisering, gericht op deelaspecten van de eindtermen WEB. Aanbieders hebben geen diploma-erkenning nodig;

scholingstraject: een voor de doelgroep georganiseerde serie van bijeenkomsten gericht op deelaspecten van de eindtermen WEB;

VE-subsidie: subsidie op grond van deze regeling;

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2 Doelstelling

Deze subsidieregeling wil de zelfredzaamheid van de doelgroep bevorderen door hen in staat te stellen laagdrempelige opleidingen, gericht op de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te volgen.

Artikel 3 Algemene toekenningscriteria

Aanvragers komen voor subsidie in aanmerking voor zover:

 • zij geen winstoogmerk hebben;

 • er voor het scholingsaanbod geen andere financieringsmogelijkheid beschikbaar is;

 • er voor het scholingsaanbod geen andere organisatie is, die al een dekkend aanbod verzorgt voor dezelfde doelgroep.

Artikel 4 Beoordelingscriteria

Voor de beoordeling van de VE-subsidieaanvraag worden de volgende criteria gehanteerd:

 • de mate waarin de aanvraag past binnen het beleidskader en de doelstelling;

 • de mate waarin NT1-ers worden bereikt;

 • de samenwerking met andere partijen (in de regio) en/of het Taalhuis;

 • de ervaring met het organiseren van scholingstrajecten voor de doelgroep en de daarmee behaalde resultaten;

 • de mate waarin aannemelijk kan worden gemaakt dat deelnemers bereikt worden en zich aanmelden. Hierbij wordt waar mogelijk gekeken naar resultaten uit voorgaande jaren;

 • de mate waarin vrijwilligers betrokken worden bij de scholingstrajecten;

 • de scholing van de vrijwilligers;

 • de wijze waarop de niveauverhoging van de deelnemers getoetst wordt;

 • de doorlooptijden van deelnemers aan de trajecten.

Artikel 5 Eisen aan de aanvraag

 • 1. De VE-subsidieaanvraag is ingediend op een vastgesteld aanvraagformulier;

 • 2. De aanvraag voldoet aan de in artikel 3 en 4 gestelde criteria;

 • 3. De aanvraag bevat een omschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Hierbij moet zoveel mogelijk de aard, omvang (aantal scholingstrajecten), specifieke doelgroep, plaats, frequentie en duur, en organisaties waarmee samengewerkt gaat worden;

 • 4. Er is een gespecificeerde begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven aanwezig. Hieruit blijkt duidelijk hoeveel subsidie de aanvrager verwacht nodig te hebben voor het uitvoeren van de activiteiten;

 • 5. Als voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd, moeten geldige statuten en een uittreksel van de Kamer van Koophandel worden meegestuurd.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Een aanvrager kan subsidie aanvragen voor non-formele educatie-activiteiten die voldoen aan de in artikelen 2 tot en met 5 genoemde criteria en eisen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders weigeren de subsidie als de aanvraag niet voldoet aan de in artikelen 2 tot en met 5 genoemde criteria en eisen.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdelingsregels

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond voor deze regeling vast en maakt dit bekend. Voor 2021 bedraagt het subsidieplafond € 250.000,-.

 • 2. De verdeling van de budgetten over de verschillende gemeenten vindt plaats in verhouding van de door het Rijk aan de individuele gemeenten toegekende budgetten.

 • 3. Als een aanpassing van het subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. De portefeuillehouder is hiervoor gemandateerd. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de toekenning als de hoogte van de te verlenen subsidies.

 • 4. Op basis van de in artikel 4 genoemde criteria vindt prioritering van de aanvragen plaats, waarbij aanvragen met een hoge prioriteit als eerste in aanmerking komen voor subsidieverlening.

Artikel 9 Wijze van toekenning

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie en bedraagt maximaal € 40.000,-.

Artikel 10 Indiening van de aanvraag

Volledige subsidieaanvragen moeten uiterlijk 31 augustus van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend. De aanvraag moet worden ingediend bij het subsidieloket van het college van burgemeester en wethouders van Gouda.

Met uitzondering van de subsidieaanvragen 2021: deze moeten uiterlijk 15 oktober 2020 ingediend zijn.

Artikel 11 Subsidiecyclus

In afwijking van artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 moet de vaststellingsaanvraag voor 15 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft gehad, zijn ingediend.

De verantwoording moet worden ingediend op het vastgestelde verantwoordingsformulier.

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De Tijdelijke subsidieregeling ‘volwasseneneducatie 2020’ vervalt zodra ze is uitgewerkt.

 • 2. Deze Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2021-2024 treedt één dag na bekendmaking in werking en vervalt met ingang van 1 januari 2025. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in 2021 worden uitgevoerd.

 • 3. Op de subsidiëring van activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd is de ‘Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2020’ van toepassing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling volwasseneneducatie 2021-2024’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 20 april 2020,

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris a.i.,

de burgemeester,