Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 15 september 2020, PZH-2020-750697082, houdende regels omtrent de vaststelling van diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de Najaarsnota 2020 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020)

Geldend van 17-10-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland van 15 september 2020, PZH-2020-750697082, houdende regels omtrent de vaststelling van diverse deelsubsidieplafonds behorende bij de Najaarsnota 2020 (Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

Vast te stellen onder voorbehoud dat subsidieplafonds voor deze regelingen door Provinciale Staten worden vastgesteld, het “Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020”

Artikel 1 Hoogte deelsubsidieplafond

De deelsubsidieplafonds voor de in de bij dit artikel behorende tabel genoemde subsidieregelingen worden vastgesteld op de in de tabel opgenomen bedragen.

Artikel 2 Verdelingsmaatstaf

De deelsubsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de in de bij artikel 1 behorende tabel opgenomen wijze.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020

Ondertekening

Den Haag, 14 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

drs. J. Smit,

voorzitter

drs. H.M.M. Koek,

secretaris

Bijlage 1 Tabel behorende bij de artikelen 1 en 2 van het Besluit vaststelling deelsubsidieplafonds Najaarsnota 2020

Subsidieregeling

Paragraaf

Bedrag deelsubsidieplafond

Tijdvak

Wijze van verdeling

1.6.76

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

Paragraaf 2.8

Innovatieve pilots Groene Cirkels

€ 231.577

Oktober 2020 tot en met december 2020

Deels op volgorde van binnenkomst, zoals bepaald in de artikelen 1.3 en 2.8.8, deels op basis van kwalitatieve criteria, zoals bepaald in artikel 2.4.7 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016