Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeenschappelijk Regeling Vidar Wsw; ex artikel 213a Gemeentewet

Geldend van 04-05-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeenschappelijk Regeling Vidar Wsw; ex artikel 213a Gemeentewet

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten  worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten  van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  Het Dagelijks Bestuur: Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw.

 • d.

  Het Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw.

 • e.

  De accountant: Een door het Algemeen Bestuur benoemde registeraccountant die staat ingeschreven in het accountantsregister als bedoeld in het eerste lid van art. 36 van de Wet op het accountantsberoep organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in art. 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het Dagelijks Bestuur onderzoekt periodiek de doeltreffendheid van het beleid en de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid en het middelenbeheer. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van organisatie-audits en thema-audits.

 • 2. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks op basis van een risico-inschatting een onderzoeksplan op.  Hierin worden de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid aangegeven.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks voor 31 december een onderzoeksplan op voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Het  Dagelijks Bestuur biedt het onderzoeksplan ter kennisname aan het Algemeen Bestuur aan.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   Het object van onderzoek.

  • b.

   De reikwijdte van het onderzoek.

  • c.

   De onderzoeksmethode.

  • d.

   De doorlooptijd van het onderzoek.

  • e.

   De wijze van uitvoering.

 • 3. In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de productbegroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

 • 4. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur en de accountant tijdig over de voorgenomen onderzoeken en zendt hen een afschrift van het onderzoeksplan als bedoeld in het eerste lid.

 • 5. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. De accountant is bevoegd om van alle werknemers mondelinge en schriftelijke te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben.

 • 6. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de Gemeenschappelijk Regeling Vidar Wsw zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de  getrouwheid van de verstrekte informatie.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het Dagelijks Bestuur rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de programmabegroting en jaarverslag over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het Dagelijks Bestuur indien nodig een plan van verbetering op. Het Dagelijks Bestuur neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur over de resultaten van de onderzoeken.

 • 4. Het Dagelijks Bestuur zendt de accountant een afschrift van de onderzoeksrapportage als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020. De onderzoeken uitgevoerd in 2020 en later voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald onder de naam “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeenschappelijk Regeling Vidar Wsw’’.