FINANCIËLE ONDERSTEUNING INZAKE UITVOERING MASTERPLAN VEENPARK

Geldend van 23-04-2021 t/m heden

Intitulé

FINANCIËLE ONDERSTEUNING INZAKE UITVOERING MASTERPLAN VEENPARK

De provincie Drenthe doet mede namens burgemeester en wethouders van gemeente Emmen de kennisgeving aan de Europese Commissie.

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), artikel 53, in het bijzonder: steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed.

Besluit subsidieverlening

Op grond van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Emmen 2017 (hierna: “ASV”) komt de activiteit waarvoor Stichting Veenomaal Veenpark subsidie aanvraagt, in aanmerking voor subsidie. Wij verlenen Stichting Veenomaal Veenpark hierbij een incidentele subsidie van € 333.333,- en een jaarlijkse subsidie van € 35.000,- in 2021. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat Stichting Veenomaal Veenpark heeft aangevraagd.

Voor de jaren 2022-2024 dient Stichting Veenomaal Veenpark echter jaarlijks een subsidieaanvraag in te dienen, waarbij wij opmerken dat de raad hiervoor nog middelen beschikbaar dient te stellen.

Motivering

Het Veenpark vertelt een belangrijk verhaal van Drenthe; het veen, de vervening en turfwinning. Het gaat over cultuur, historie, natuur en erfgoed. Het is belangrijk dat dit verhaal ook in de toekomst wordt verteld. Het Masterplan is na een zorgvuldig proces en met behulp van diverse experts tot stand gekomen. Dit geeft voldoende vertrouwen om in te kunnen stemmen met het verzoek van Stichting Veenomenaal.

Het Masterplan Veenpark richt zich niet enkel op het behoud van het Veenpark, maar juist ook op de realisatie van een kwaliteitsslag om zo stappen te kunnen zetten richting een museum van provinciaal belang. Het Veenpark speelt dan ook een belangrijke en prominente rol in het toeristisch aanbod in de gemeente Emmen. Vanuit economisch oogpunt is een doorontwikkeling van het Veenpark belangrijk met betrekking tot het realiseren van hogere bezoekersaantallen en op het gebied van de werkgelegenheid.

Daarnaast is het belangrijk dat het unieke erfgoed behouden blijft en dat het verhaal van het Veen ook in de toekomst wordt verteld. Tot slot is het Veenpark in het kader van leefbaarheid voor Barger-Compascuum een belangrijke voorziening dat behouden dient te blijven.

Concluderend ondersteunen de colleges van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe de ambitie van het Veenpark om zich verder te ontwikkelen als museum van provinciaal belang voor het verhaal van het veen in Drenthe.

Staatssteun

Voor de aanvraag van Stichting Veenomaal Veenpark hebben wij gekeken of er sprake is van staatssteun. Dit is bij Stichting Veenomaal Veenpark het geval, omdat deze onderneming door middel van staatsmiddelen selectief wordt gesteund, en er door het project een verstoring van de interne markt kan zijn. Deze steun valt onder de werking van de AGVV. In het bijzonder onder de vrijstellingscategorie voor steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed (Hoofdstuk III Deel 11, artikel 53 van de AGVV), meer specifiek exploitatiesteun.

 

De in aanmerking komende kosten kunnen voor maximaal 80% worden gesubsidieerd. De totale projectkosten voor fase 1 (en enkele onderdelen van fase 2) zijn € 1.549.999,-. Er wordt aan de provincie Drenthe een subsidie gevraagd van € 666.666,-, aan de gemeente Emmen wordt een subsidie gevraagd van € 333.333,-. Tezamen komt dit neer op een bedrag van € 999.999,-, oftewel 65%, waarmee deze steun onder de toegestane steunintensiteit blijft.

 

Het project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze steun en aan de algemene bepalingen van de AGVV. De te verlenen subsidie heeft een stimulerend effect in de zin van voornoemde verordening van de Europese Commissie. Daarmee kan de subsidie geoorloofd worden verleend.

 

De provincie Drenthe geeft van de verlening van deze subsidie en van de subsidie van de gemeente Emmen, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de AGVV, binnen 20 werkdagen na dagtekening van beide beschikkingen kennis aan de Europese Commissie. Ten behoeve van deze kennisgeving publiceren zowel de provincie Drenthe als de gemeente Emmen de aan u toegezonden beschikkingen op onze websites. 

 

Betaling van de subsidie sluiten wij uit, indien zou blijken dat de aan de onderneming verleende steun onrechtmatig is en onverenigbaar is verklaard met de interne markt.

Verplichtingen

Bij de subsidieaanvraag van Stichting Veenomaal Veenpark horen een aantal verplichtingen. Welke dit zijn kunt u lezen in de ASV. Ga hiervoor naar https://gemeente.emmen.nl/asv.

Hierbij wijzen wij u in het bijzonder op de regeling omtrent reservevorming, zoals opgenomen in de artikelen 17 en 18 van de ASV.

Wilt u dat wij een kopie van de ASV toesturen? Dan kunt u bellen 14 0591 en vragen naar team Economie.

In aanvulling op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de ASV gelden voor deze subsidie de volgende verplichtingen:

 • 1.

  Stichting Veenomenaal houdt zich aan de gewenste ontwikkelingen, zoals omschreven in het Masterplan Veenpark.

 • 2.

  Stichting Veenomenaal zal in gezamenlijkheid met de provincie Drenthe en de gemeente Emmen tot een stappenplan komen waarin concrete stappen genoemd staan om te voldoen aan de Code Cultural Governance 2019. De uitbetaling van de derde en vierde termijn van de subsidie is gekoppeld aan de oplevering van het stappenplan, waarbij het doel is om hierover uiterlijk eind juli 2021 overeenstemming te bereiken.

 • 3.

  Stichting Veenomenaal zal toewerken naar een goed, verantwoord en transparant bestuur. Er wordt een strikte scheiding aangebracht tussen de bv en de stichting. De stichting dient geleidelijk los te komen van de bv met een onafhankelijk bestuur. Doel is dat er op 31-12-2024 sprake is van een volledig zelfstandige stichting.

 • 4.

  Stichting Veenomenaal werkt toe naar het wijzigen van de erfpachtovereenkomst van Staatsbosbeheer met de bv naar de stichting. Dit zal gelijk oplopen met de uitfasering van de familie Keuter en de formele scheiding tussen bv en stichting.

 • 5.

  Stichting Veenomenaal dient stappen te zetten op het gebied van de door de provincie Drenthe vastgestelde criteria voor musea van provinciaal belang. Aandachtspunten in dit kader zijn onder andere staf (aantrekken conservator etc.) en educatie. Uiteindelijk dient het Veenpark een erkend museum te worden.

 • 6.

  Stichting Veenomenaal gaat in het kader van de plannen met betrekking tot het afstoten van het Harmonium Museum met Stichting Harmonium Museum Nederland in gesprek.

 • 7.

  Stichting Veenomenaal dient voor de jaren 2022-2024 jaarlijks een subsidieaanvraag in met betrekking tot het door u gewenste bedrag van €35.000,-.

 • 8.

  Bij ook een positief besluit van de provincie Drenthe dient te worden gestreefd naar de realisatie van alle verbeteringen van fase 1 uit het Masterplan Veenpark voor het toeristisch seizoen van 2022.

Tussentijds monitoren wij de voortgang van de professionalisering, de kwaliteitsontwikkeling, de bezoekersaantallen en de samenwerking met andere musea in de gemeente Emmen.

Verantwoording

Nadat de activiteiten zijn verricht, moet Stichting Veenomaal Veenpark een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. In uw geval is dit uiterlijk op 1 juni 2022. Bij deze aanvraag moet u een inhoudelijke en financiële rapportage voegen. Uit de inhoudelijke rapportage (activiteitenoverzicht) blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan. In deze inhoudelijke rapportage moet u ook ingaan op de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen.

 • De financiële rapportage (financieel verslag of jaarrekening) bevat een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten.

 • Dit alles volgt uit artikel 15 van de ASV.

 • De subsidieverantwoording moet Stichting Veenomaal Veenpark indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, t.a.v. team Economie.

 • Nadat wij van Stichting Veenomaal Veenpark de subsidieverantwoording hebben ontvangen zal de subsidie worden vastgesteld tot maximaal het bedrag van de subsidieverlening.

 • Indien Stichting Veenomaal Veenpark niet voldoet aan één of meer van de hierboven genoemde verplichtingen, kan tot wijziging, intrekking en/of terugvordering van (een deel van) de verleende subsidie worden overgegaan. Ook kan de subsidievaststelling lager worden dan de subsidieverlening.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 9 maart 2021,

de gemeentesecretaris de burgemeester

M. Plantinga-Leenders H.F. van Oosterhout