Regeling vervallen per 01-01-2024

Tijdelijke subsidieregeling groene daken Nissewaard

Geldend van 16-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling groene daken Nissewaard

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard;

gelet op artikel 2, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Nissewaard;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Tijdelijke subsidieregeling groene daken Nissewaard.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze regeling

Klimaatadaptatie, dat is de aanpassing van de leefomgeving aan veranderingen van het klimaat, is noodzakelijk. Deze tijdelijke regeling beoogt de kennis en het bewustzijn hiervan te vergroten.

Er zijn maatregelen nodig om wateroverlast na hevige regenbuien te voorkomen en om hittestress tegen te gaan. Deze doelen kunnen tegelijk worden behaald door beplanting aan te brengen op daken van woningen, schuurtjes, overkappingen en dergelijke. Daarom wordt het aanleggen van groene daken gestimuleerd, door een bijdrage te verstrekken in de kosten daarvan.

Artikel 2 Activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt

 • 1. Er kan subsidie worden verstrekt voor het aanbrengen van beplanting op een plat dak.

 • 2. Het aanbrengen kan plaatsvinden door een bedrijf dat aantoonbare ervaring heeft met deze werkzaamheden of door zelfwerkzaamheid.

 • 3. Onder de beplanting wordt onder andere inbegrepen: sedummatten, kruiden, mosmatten en grasmatten en de daarbij behorende onderlaag waaronder een substraat, filtervlies, drainagelaag, beschermvlies en dakbedekking.

 • 4. De beplanting en daarbij behorende onderlaag dienen als doel te hebben om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Beplanting en de daarbij behorende onderlaag die geplaatst worden en niet bijdragen aan dit doel, komen niet in aanmerking voor een subsidie.

 • 5. Onder een plat dak wordt begrepen een dak waarvan de hellinghoek niet groter is dan 5 graden.

 • 6. Er wordt geen subsidie verstrekt:

  • a.

   voor het aanbrengen van beplanting op een dak waarvan de hellinghoek gelijk is aan of groter dan 5 graden;

  • b.

   voor een bouwkundig onderzoek, noch voor het aanpassen van de constructie van het dak of van de uitwendige scheidingsconstructie.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt alleen verstrekt aan een eigenaar van een bouwwerk dat in Nissewaard staat.

 • 2. Voor een gebouw dat is gesplitst in appartementsrechten wordt alleen subsidie verstrekt aan een vereniging van eigenaars, als het gebouw alleen bestemd is voor bewoning door de betreffende appartementseigenaars.

Artikel 4 Hoogte van subsidie

 • 1. Als het aanbrengen van beplanting plaatsvindt door een bedrijf dat aantoonbare ervaring heeft met deze werkzaamheden, dan is de subsidie gelijk aan de kostprijs van de beplanting, vermeerderd met de kosten van het aanbrengen, inclusief btw. De subsidie bedraagt ten hoogste € 25,00 per vierkante meter te beplanten dakoppervlak.

 • 2. Als het aanbrengen van beplanting plaatsvindt door zelfwerkzaamheid, dan is de subsidie gelijk aan de kostprijs van de beplanting, inclusief btw. De subsidie bedraagt ten hoogste € 15,00 per vierkante meter te beplanten dakoppervlak.

 • 3. De te verstrekken subsidie bedraagt ten hoogste € 5.000,00 per aaneengesloten dakoppervlak.

Artikel 5 Begroting

Voor de subsidie wordt de begrotingspost 610414 aangewend.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,00.

 • 2. Het subsidiebedrag wordt verdeeld op volgorde van de datum van ontvangst van volledig ingediende aanvragen.

Artikel 7 Aanvraag, te verschaffen gegevens en termijnen; weigering bij te late indiening

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt langs elektronische weg ingediend via www.nissewaard.nl/subsidies:

  • a.

   door een natuurlijke persoon met behulp van DigiD;

  • b.

   door een rechtspersoon met behulp van e-Herkenning.

 • 2. Als het niet mogelijk is om een aanvraag langs elektronische weg in te dienen, dan wordt gebruik gemaakt van het als bijlage 1 bij deze regeling behorende aanvraagformulier. Als van dit formulier gebruik wordt gemaakt, dan moeten een kopie van een legitimatiebewijs met een leesbaar BSN-nummer en voor- en achternaam bij de aanvraag worden toegevoegd.

 • 3. Bij de aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden verschaft:

  • a.

   het adres van het bouwwerk waar de beplanting wordt aangebracht;

  • b.

   als het aanbrengen van beplanting plaatsvindt door een bedrijf, een offerte of een factuur van dat bedrijf met daarop duidelijk de werkzaamheden en het aantal vierkante meters aan dak vermeld;

  • c.

   als het aanbrengen van beplanting plaatsvindt door zelfwerkzaamheid, een opgave van het aantal vierkante meters dat wordt gebruikt voor het aanbrengen van de beplanting en de daarbij behorende onderlaag en de kosten van de beplanting of een kopie van een aankoopbon waarop deze gegevens staan;

  • d.

   een kopie van een bankpas of van een afschrift van de bankrekening inclusief de naam van de rekeninghouder.

 • 4. Voor een gezamenlijk project kunnen eigenaren van bouwwerken volstaan met een gezamenlijke aanvraag om subsidie. Bij deze aanvraag wordt een machtiging gevoegd van de eigenaren die aan het project meedoen. Als een aanvraag wordt gedaan namens een VvE dan wordt het besluit van goedkeuring bijgevoegd.

 • 5. Een aanvraag tot verlening van subsidie wordt bij voorkeur ingediend voordat met het aanbrengen van beplanting wordt begonnen. Aanvragen die later worden ontvangen dan vier weken na het aanschaffen en aanbrengen van de beplanting worden in ieder geval geweigerd.

Artikel 8 Vaststelling subsidie

De subsidie wordt, zonder voorafgaande verleningsbeschikking, ambtshalve vastgesteld.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Deze regeling wordt toegepast tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen.

Artikel 10 In- en uitwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst, en zij wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling groene daken Nissewaard.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard op 28 april 2021.

De gemeentesecretaris,

mr. M.L.M. Weerts

De burgemeester,

mr. F. van Oosten

Bijlage 1

Aanvraagformulier subsidie groen dak

Gegevens aanvrager

Voor- en achternaam:

Geboortedatum:

BSN-nummer:

Telefoon:

E-mail:

Bankrekeningnummer (IBAN):

Gegevens bouwwerk(en)

Het gaat om (een) groen dak(en) op een:

 • appartementencomplex of ander gebouw waarin zich meerdere woningen bevinden

 • eigen woning of deel daarvan zoals een aanbouw, uitbouw of dakkapel (u dient eigenaar te zijn van het bouwwerk)

 • eigen schuur, berging, overkapping of ander losstaand bouwwerk (u dient eigenaar te zijn van het bouwwerk)

Adres(sen):

Postcode(s):

Aantal vierkante meters van het groene dak/de groene daken (let op: dit moet overeenkomen met het aantal vierkante meters op de bon of factuur):

Het werk wordt uitgevoerd:

 • door een bedrijf dat aantoonbare ervaring heeft met het aanbrengen van een groen dak

 • door zelfwerkzaamheid

LET OP dat de draagconstructie en uitwendige scheidingsconstructie van het bouwwerk ná het aanbrengen van de beplanting nog steeds voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. U bent zelf verantwoordelijk voor een bouw- of monumentenvergunning als deze nodig is voordat het groene dak wordt aangelegd. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid.

Bijlagen

 • -

  Voeg aan deze aanvraag toe:

  • o

   een kopie van een legitimatiebewijs met daarop uw voor- en achternaam en een leesbaar BSN-nummer

 • -

  Voeg daarnaast in de volgende gevallen (een) aanvullende bijlage(n) toe:

  • o

   als het aanbrengen van beplanting plaatsvindt door een bedrijf: een offerte of factuur van dit bedrijf met daarop onder andere het aantal vierkante meters, de prijzen en het adres waar het dak wordt geplaatst.

  • o

   als het aanbrengen van beplanting plaatsvindt door zelfwerkzaamheid: een opgave van het aantal vierkante meters dat wordt gebruikt voor het aanbrengen van de beplanting en de kosten van de beplanting of een kopie van een aankoopbon waarop deze gegevens staan.

  • o

   als u samen met uw buren de aanvraag wilt indienen: een machtigingsformulier.

  • o

   als u de aanvraag doet namens een VvE: het besluit van goedkeuring van de VvE, een kopie van de statuten, een opgaaf van de zittende bestuursleden en een uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt welke personen de VvE vertegenwoordigen.

 • -

  Voeg tot slot een kopie van uw bankpas of een kopie van een bankafschrift toe, zodat wij de vergoeding naar u kunnen overmaken. Op deze kopie moet de naam van rekeninghouder zichtbaar zijn.

Ondertekening

Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld

Datum:

Handtekening: