Regeling vervallen per 16-08-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de gegevensverstrekking aan overheden (Verordening gegevensverstrekking BRP)

Geldend van 08-05-2021 t/m 15-08-2023

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langedijk houdende regels omtrent de gegevensverstrekking aan overheden (Verordening gegevensverstrekking BRP)

De raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 23 maart 2021;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021;

Overwegende dat

De raad regels kan stellen over de verstrekking van gegevens aan overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente en aan derden;

Gelet op

Artikel 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (Wet brp), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en artikel 2 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG);

Besluit:

 • 1.

  De Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Langedijk (Verordening BRP Langedijk) vast te stellen.

 • 2.

  De Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Langedijk (van 24 juni 2014) in te trekken.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De begripsbepalingen uit de Wet brp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

 • Wet: de Wet basisregistratie personen, ingegaan op 6 januari 2014 (Wet brp);

 • Basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • Derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • Overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • Persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen over één persoon in de basisregistratie.

Artikel 2 Verstrekking aan organen van de gemeente

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet BRP, aan een overheidsorgaan van deze gemeente gegevens uit de basisregistratie personen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2. De verstrekking van gegevens kan de volgende wijzen van verstrekking betreffen:

  • a.

   systematische verstrekkingen;

  • b.

   incidentele verstrekkingen;

  • c.

   spontane verstrekkingen;

  • d.

   selectie verstrekkingen;

  • e.

   ad-hoc verstrekkingen;

  • f.

   rechtstreekse inzage.

Artikel 3 Het verstrekken aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet BRP, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijst hiertoe de categorieën van derden aan:

  • a.

   die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen, en die hiervoor een voorafgaande schriftelijke toestemming nodig hebben van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt; of:

  • b.

   die werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor deze gemeente verrichten, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie personen kunnen worden verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt.

 • 3. Bij het aanwijzen van derden, als bedoeld in lid 2 sub b, worden in beginsel slechts die werkzaamheden aangewezen, die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een maatschappelijke voorziening voor burgers, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

 • 4. Het college van burgemeester en wethouders kan bij het aanwijzen van de categorieën van derden bepalen welke gegevens maximaal worden verstrekt, met in achtneming van artikel 3.9 lid 4 van de Wet BRP, en kan andere beperkende condities voor de verstrekking opleggen.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening gegevensverstrekking BRP’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2021

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting bij de “Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Langedijk”

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (Wet brp). Met de invoering van die wet in 2014 is de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) ingetrokken.

De mogelijkheid die de Wet GBA kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wet brp identiek overgenomen. Deze verordening geeft daar nu opnieuw invulling aan. Deze nieuwe verordening betreft een technische wijziging ten opzichte van de vorige “Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Langedijk” van 24 juni 2014.

Aanleiding voor deze nieuwe verordening is de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de daarop volgende technische wijzigingen van de Wet brp. Artikel 2 van de Uitvoeringswet AVG (UAVG) bepaalt dat de AVG niet van toepassing is op de basisregistratie personen; net zoals de Wbp dat ook bepaalde. De Wet brp kent immers als “lex specialis” zijn eigen, strengere regime voor de verwerking en verstrekking van persoonsgegevens uit de brp en de privacybescherming daarbij. Wel is de Wet brp qua terminologie nu aangepast en gelijk getrokken met de AVG.

Het verstrekkingsregime, dat we sinds 1994 in de Wet GBA en sinds 2014 in de Wet brp kennen is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over de actuele en overleden inwoners van de eigen gemeente aan:

 • organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wet brp, zie artikel 1 van deze verordening) ook wel “binnengemeentelijke afnemers” genoemd; en

 • derden (op grond van artikel 3.9 van de Wet brp, zie artikel 2 van deze verordening) die geen (semi-) overheidsorgaan zijn en ook geen “bijzondere derde” die door de minister is aangewezen (zie ook bijlage 4 en 5 van het Besluit brp), ook wel “vrije derden genoemd”.

Het college stelt hiervoor (als beheerder van de brp, zie art. 1.4 Wet brp) nadere regels in de “Nadere Regeling Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen gemeente Langedijk”, die in de dagelijkse praktijk worden uitgevoerd door de medewerkers van afdeling Burgerzaken.