Besluit van de burgemeester van de gemeente Heemstede tot vaststelling van beleid over de toepassing van artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Beleid gebiedsontzeggingen Heemstede 2021)

Geldend van 06-05-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Heemstede tot vaststelling van beleid over de toepassing van artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening (Beleid gebiedsontzeggingen Heemstede 2021)

In artikel 2:78 van de Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede staat de bevoegdheid van de burgemeester om gebiedsontzeggingen op te leggen:

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een bevel geven zich gedurende ten hoogste 24 uur niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

 • 2.

  Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten minste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven en die opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een bevel geven zich gedurende ten hoogste 8 weken niet in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.

 • 3.

  Een bevel als bedoeld in het tweede lid kan slechts worden gegeven als het strafbare feit of de openbare orde verstorende handeling binnen 6 maanden na het geven van een eerder bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid, plaatsvindt.

 • 4.

  De burgemeester beperkt de krachtens het eerste of tweede lid gegeven bevelen, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt.

 • 5.

  De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel als gegeven op grond van dit artikel.

Het eerste lid van artikel 2:78 wordt toegepast bij de volgende overtredingen:

Algemene Plaatselijke Verordening

 • Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • Artikel 2:48a Lachgasverbod

 • Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • Artikel 2:74 Drugshandel op straat

 • Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

 • Artikel 3:18 Raamprostitutie

 • Artikel 3:19 Straatprostitutie

 • Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Spoorwegwet en Wet personenvervoer 2000

Handelingen die de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsvoering verstoren op het NS Station te Heemstede als bepaald in, bij of krachtens de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 (artikel 3 respectievelijk artikel 72).

Wetboek van Strafrecht

 • Artikel 350 Vernieling

 • Artikel 424, eerste lid Straatschenderij/baldadigheid

 • Artikel 426 Ordeverstoring in dronkenschap

Het tweede lid van artikel 2:78 wordt toegepast bij de volgende overtredingen:

Algemene Plaatselijke Verordening

 • Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • Artikel 2:48a Lachgasverbod

 • Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • Artikel 2:74 Drugshandel op straat

 • Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

 • Artikel 3:18 Raamprostitutie

 • Artikel 3:19 Straatprostitutie

 • Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Spoorwegwet en Wet personenvervoer 2000

Handelingen die de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsvoering verstoren op het NS Station te Heemstede als bepaald in, bij of krachtens de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 (artikel 3 respectievelijk artikel 72).

Wetboek van Strafrecht

 • Artikel 138 Huisvredebreuk

 • Artikel 139 Lokaalvredebreuk

 • Artikel 141 Openlijke geweldpleging

 • Artikel 170 Vernieling gebouwen, publiek toegankelijke plaats

 • Artikel 179 Bedreiging/geweld ambtsverrichting

 • Artikel 180 Wederspannigheid tegen medewerkers publieke taak

 • Artikel 184 Negeren bevoegd ambtelijk bevel

 • Artikel 209 Aanbieden vals geld

 • Artikel 225 en artikel 231 Valsheid in geschrift (vals ID)

 • Artikel 267 Belediging van een ambtenaar in functie

 • Artikel 285 Bedreiging

 • Artikel 287 (Poging tot) doodslag

 • Artikel 300 Eenvoudige mishandeling

 • Artikel 301 Mishandeling met voorbedachten rade

 • Artikel 302 en artikel 303 Zware geweldsmisdrijven/zware mishandeling

 • Artikel 304, tweede lid Mishandeling tegen ambtenaar in functie

 • Artikel 306 Deelneming aan aanval of vechtpartij

 • Artikel 310 Eenvoudige diefstal

 • Artikel 311 Diefstal

 • Artikel 312 Diefstal met geweld

 • Artikel 317 Afpersing

 • Artikel 318 Afdreiging

 • Artikel 350 Vernieling

 • Artikel 416 en artikel 417 (Opzet) heling

 • Artikel 424, eerste lid Straatschenderij/baldadigheid

 • Artikel 426 Ordeverstoring in dronkenschap

 • Artikel 453 Openbare dronkenschap

 • Artikel 461 Verboden toegang voor onbevoegden

Opiumwet

 • Artikel 2 Verbodsbepaling

 • Artikel 3 Verbodsbepaling lijst II

Wet wapens en munitie

 • Artikel 13 Vervaardigen etc.

 • Artikel 26 Verbodsbepaling

 • Artikel 27 Dragen en voorhanden hebben categorie II tot en met IV

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester op 20 april 2021